دانلود پایان نامه با موضوع برنامه ریزی مالی و انگیزه کارکنان

نمودار 4-9 فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ………………………………………… 83
نمودار 4-10 فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ……………………………………………….. 85
نمودار 4-11 فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت …………………………………………. 86
نمودار 4-12فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………………… 88
نمودار 4-13 فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ………………………………………………………………………. 89
نمودار 4-14 فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت ……………………………………………………………………………… 91
نمودار 4-15 فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت …………………………………………………………………………… 92
نمودار 4-16 فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها ………………………………. 94
نمودار 4-17 فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………………. 95
نمودار 4-18 فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………… 97
نمودار 4-19 فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت …………………………………….. 98
نمودار 4-20 فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………….. 100
نمودار 4-21 فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………….. 101
نمودار 4-22 فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ………………………………….. 103
نمودار 4-23 فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت ………………………………………. 104
نمودار 4-24 فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان …………………………………………………………………………………. 106
نمودار 4-25 فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………………………….. 107
نمودار 4-26 فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت …………………………………………………………………….. 109
نمودار 4-27 فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………… 110
نمودار 4-28 فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………………. 112
نمودار 4-29 فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………….. 113
نمودار 4-30 فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ………………………………………………………………………. 115
نمودار 4-31 توزیع خی دو در فرضیه اول ………. ………………………………………………………………………………….. 117