دانلود پایان نامه با موضوع برنامه ریزی مالی و کیفیت محصولات

فهرست جداول
جدول 4-1 فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………….. 70
فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار …………………………………………………………….. 72 جدول 4-2
جدول 4-3 فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………… 73
جدول 4-4 نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری ………………………………………………………………………………… 75
جدول 4-5 فراوانی تاثیر تبلیغات ایزو در عدم اعتماد به این برنامه ها ……………………………………………………………… 76
جدول 4-6 فراوانی رقابت میان کارخانه ها …………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-7 فراوانی علاقمندی مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………. 79
جدول 4-8 فراوانی همکاری متقابل مدیران برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………. 81
جدول 4-9 فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ……………………………………………….. 82
جدول 4-10 فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ……………………………………………………….. 84
جدول 4-11 فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت …………………………………………………. 85
جدول 4-12 فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………………………………. 87
جدول 4-13 فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ……………………………………………………………………………… 88
جدول 4-14 فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت …………………………………………………………………………………… 90
جدول 4-15 فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت ………………………………………………………………………………….. 91
جدول 4-16 فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها …………………………………….. 93
جدول 4-17 فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………………….. 94
جدول 4-18 فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………. 96
جدول 4-19 فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت ……………………………………… 97
جدول 4-20 فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………… 99
جدول 4-21 فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………………. 100
جدول 4-22 فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ………………………………… 102