دانلود پایان نامه با موضوع تجزیه واریانس و انحراف معیار

مقایسه اسپرماتیدها بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب کاهش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.01))،گروه های درمانی نسبت به دیابتی افزایش یافته اما معنی دار نیست.(نمودار8-3).
مقایسه تعداد سلول سرتولی بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب کاهش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.01))،گروه های درمانی نسبت به دیابتی افزایش یافته اما معنی دار نیست،(نمودار9-3).
Widget not in any sidebars

مقایسه ضخامت غشاءپایه بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد، دیابت سبب افزایش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.001))،ضخامت غشای پایه گروه های درمانی نسبت به دیابتی کاهش یافته مخصوصا در گروه درمانی DK100 که کاهش ضخامت غشای پایع قابل توجه است اما معنی دار نیست.)نمودار 10-3)
مقایسه قطر توبول سمینی فر بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب کاهش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.01))،گروه های درمانی نسبت به دیابتی افزایش یافته اما معنی دار نیست. (نمودار11-3)
نتایج سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون
مقایسه میزان گلوکز سرم خون بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب افزایش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.001))،افزایش گلوکز خون در گروه های درمانی نیز نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان میدهدP≤0.001))،در گروه های درمانی گلوکز نسبت به گروه دیابتی کاهش معنی داری دارد P≤0.01ا (نمودار12-3).
مقایسه میزان کلسترول سرم خون بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب افزایش در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده است .در گروه های درمانی کلسترول خون نسبت به گروه دیابتی تا حدود نزدیک به گروه کنترل کاهش یافته اما این مقدار معنی دار نیست. (نمودار13-3).
مقایسه میزان تری گلیسرید خون بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب افزایش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده است P≤0.05)) )،تری گلیسرید در گروه های درمانی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری نشان نمی دهد،در گروه درمانیDK100نسبت به گروه دیابتی کاهش معنی داری مشخص شده است P≤0.05))،بین گروه درمانیDK50وگروه دیابتی اختلاف معنی داری مشاهده نشد(نمودار14-3).
مقایسه میزان انسولین بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب کاهش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.001)) کاهش انسولین در گروه های درمانی نیز نسبت به گروه کاهش معنی داری را نشان میدهدP≤0.001))،مقدار انسولین در گروه های درمانی نسبت به گروه دیابتی افزایش یافته اما معنی دار نیست(نمودار15-3)
نتایج سنجش هورمونی
مقایسه میزان هورمون تستوسترون بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب کاهش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده است P≤0. 01))، گروه های درمانی نسبت به گروه دیابتی افزایش داشته اما معنی دار نیست،گروه های درمانی اختلاف معنی داری با گروه های کنترل P≤0.01))نشان می دهند(نمودار16-3).
جدول 1-3- تجزیه واریانس اثر دوز بر میزان وزن بیضه
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات آزمون F
تیمار 3 0.8275 0.2758 2.89 ns
اشتباه آزمایش 28 2.6725 0.0954
کل 31 3.5
ns غیر معنی دار

نمودار1-3:مقایسه میانگین±انحراف معیار وزن بیضه بین گروه های تجربی وکنترل. دیابت سبب کاهش غیر معنی داری در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده است
.
جدول 2-3- تجزیه واریانس اثر دوز بر میزان حجم بیضه
منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات آزمون F
تیمار 3 3.57625 1.1921 22.82**
اشتباه آزمایش 28 1.4625 0.0522