دانلود پایان نامه با موضوع تستوسترون و مجموعه

3-مرحله اسپرميوژنز
Widget not in any sidebars

هنگامي كه اسپرماتيدها تشكيل مي‌شوند درابتدا هنوز خصوصيات معمول سلولهاي اپي‌تليوئيد را دارند، اما هر اسپرماتيد طي فرايند اسپرميوژنز،تمايز1 يافته و تبديل به اسپرماتوزوئيد يا اسپرم مي‌شود. ضمن اين فرآيند تغييرات زير در اسپرماتيدها رخ مي دهند:
الف- دراز شدن هسته و متراكم شدن كروماتين
ب- ايجاد يك گرانول لیزوزوم مانند،توسط دستگاه گلژي كه در بالاي هسته، آكروزوم آينده را تشكيل مي‌دهد سيستم آكروزومي شامل آنزيم هاي لازم براي لقاح2 مي‌باشد.
ج- تشكيل دم بلند(83)
ساختمان اسپرم
اسپرمها در گونه‌هاي مختلف از لحاظ شكل و اندازه متفاوت هستند. هر اسپرماتوزوئيد متشكل از يك سر، قطعه مياني، و يك دم است. سرحاوي هسته متراكم و لايه اي نازك از سيتوپلاسم است و در سطح آن غشاء سلول وجوددارد. در سطح خارجي دو سوم قدامي سر يك كلاهك ضخيم وجود دارد كه آكرورزوم ناميده مي‌شود و عمدتا از دستگاه گلژي ساخته شده است.
آكروزوم حاوي تعداد زيادي آنزيم از جمله هيالورونيدازوآنزيمهاي قدرتمند پروتئوليتيك است.‌آكروزوم با آزاد كردن محتويات آنزيمي خود درهنگام لقاح نقش مهمي در نفوذ اسپرم به درون تخمك دارد(76).
بخش پشتي آكروزم قطعه اكوتريال است كه در طي واكنش آكروزومي دست نخورده مي ماند و محلي است كه هنگام لقاح در ابتدا اسپرم از اين ناحيه با تخم برخوردمي‌كند. قسمت خلفي اسپرم شامل سانتريول است.
دم اسپرم را فلاژل گويند كه محتويات آن موتور حركتي اسپرم مي‌باشند. دم شامل دو ميكروتوبول مركزي است كه توسط 9 دسته ميكروتوبول دوتايي احاطه شده اندو مجموعاً اين ساختمان آكسونم ناميده مي‌شود. بازوهاي همراه ميكروتوبوهاي كناري از داينئين مي‌باشندكه درميان كنش با ميكروتوبولهاي داخلي حركت خمشي ايجاد كرده و اسپرم را به جلو مي‌راند. غشاء نازك سلولي آكسونم را در برگرفته است . فيبرهاي متراكم خارجي در انعطاف پذيري تاژكي دخالت دارند ودر غياب آنها انعطاف پذيري تاژك تغير يافته ومنجر به عقیمي مي‌گردد(181).
ميتوكندريها در قطعه مياني اسپرم جاي گرفته اند كه دراسپرم پستانداران طويل شده و اطراف آكسونم را پوشانده اندو مسئول تامين انرژي موردنياز حركت اسپرم مي‌باشند (40و74) .

فيزيولوژي دستگاه توليد مثل نر
هورمون تستوسترون
بيضه‌ها چندين هورمون جنسي ترشح مي‌كنند كه در مجموع آندروژن ناميده مي‌شوند و شامل تستوسترون، دي هيدروتستوسترون و آندروستن ديون هستند. مقدار تستوسترون در مقايسه با دو هورمون ديگر آنقدر زياد است كه مي‌توان آن را به عنوان هورمون اصلي بيضه در نظر گرفت، اگرچه قسمت زيادي از آن در بافتهاي هدف به هورمون فعالتری به نام در هیدروتستوسترون تبدیل می شود.
تستوسترون استروئيدي 19 كربنه است كه توسط سلولهاي بنيابيني لايديگ ساخته مي‌شود سلولهاي لايديگ در فضاهاي بين لوله هاي اسپرم ساز قرار داشته و حدود بيست درصد وزن بيضه بالغ راتشكيل مي‌دهند(76).
ساختار شيميايي تستوسترون
تستوسترون در سلولهاي لايديگ از كلسترول ساخته مي‌شود وهم چنين از آندروستنديون ترشح شده از غده فوق كليوي نيز توليد مي‌گردد(71). كلسترول ابتدا توسط آنزيم كلسترول دسمولاز(P450scc) به پرگننولون تبديل گرديده، سپس پرگننولون توسط آنزيم 17آلفاهيدروكسيلاز(P450c17) در وضعيت 17 هيدروكسيله شده ابتدا 17-آلفاهيدروكسي پرگننولون و پس از آن دهيدرواپيآندروسترون ايجادمي‌گردد.درمرحلهبعددهيدرواپيآندروسترون بهآندرستنديون تغييرمي‌يابد. نهايتا آندروستنديون توسط آنزيم17-كتواستروئيد رودكتاز به تستوسترون تبديل مي‌گردد(147).
حدود 97 درصد تستوسترون بعد ازترشح از بيضه ها به طور سست به آلبومين پلاسما اتصال مي‌يابد و يا با يك اتصال محكم تري به يك بتاگلوبولين به نام گلوبولين متصل شونده به هورمون جنسي مي‌چسبد و دراين حالت به مدت 30 دقيقه تا چند ساعت درخون گردش مي‌كند تا اينكه يا بر روي بافتها تثبيت شود و يا اينكه به مواد غيرفعال تجزيه و دفع ‌گردد(76).
مكانيسم عمل تستوسترون در داخل سلولها
تستوسترون مانند ساير استروئيدها به يك رسپتور داخل سلولي مي‌چسبد و سپس مجموعه رسپرتور- استروئيدبه DNA درهسته متصل شده و سبب تسهيل نسخه برداري از ژن‌هاي مختلف مي‌گردد علاوه بر آن تستوسترون در بسياري از سلولهاي هدف توسط آنزيم 5آلفاردوكتاز به دي هيدروتستوسترون تبديل مي‌شودودي هيدروتستوسترون نيز مي‌تواند به همان گيرنده داخل سلولي تستوسترون متصل گردد مجموعه تستوسترون-رسپتور نسبت به مجموعه دي‌هيدروتستوسترون_رسپتور پايداري كمتري در سلوهاي هدف دارد و بنابراين تشكيل دي هيدروتستوسترون راهي براي تقويت عمل تستوسترون در بافتهاي هدف است (76).

هورمون هاي محور هيپوتالاموس- هيپوفيز-گناد