دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه علوم پزشکی و علوم پزشکی

3-گروه تجربي دوم2: شامل 7 سرموش دیابتی كه به مدت 5 هفته، روزانه mg/kg 50،کودز. بصورت گاواج دریافت کردند .
4-گروه تجربي سوم3: :شامل 7 سرموش كه با تزريق mg/kg 50،STZ ديابتي شده و پس از گذشت دو هفته از ديابتی شدن به مدت 5 هفته، روزانه mg/kg 100،کودزو بصورت گاواج دريافت كردند.

القاء ديابت
Widget not in any sidebars

تعداد 21سراز موشها پس از تزريق درون صفاقي استرپتوزوتوسين (mg/kg 50) محلول در بافر سيترات ديابتي شدند، براي اطمينان 72 ساعت پس ازتزريق STZ، خونگيري از سياهرگ دمي انجام شده قندخون توسط دستگاه Glucocard 0l SENSOR سنجيده شد، موشهايي كه قندخون ناشتاي آنها بالاي 300 بود به عنوان ديابتي در نظر گرفته شدند.
تيمار با دارو
داروي کدزو روزانه متناسب با وزن هر موش با دوز mg/kg 50 و 100،در آب مقطر حل شده به صورت دهانی (گاواج)به حیوان خورانده شد .
خونگيري از حيوانات
از حيوانات در يك نوبت پس از اتمام دوره‌ي آزمايش جهت اندازه گيري فاكتورهاي بيوشيميايي و هورموني خونگيري به عمل آمد. قبل از خونگيري حيوانات با تزريق مواد هوش بري كتامين و ديازپام به صورت درون صفاقي بي هوش شدند. سپس حيوانات بر روي تخته تشريح فيكس شده و خون مستقيماً از قلب آنها گرفته شد.
خون گرفته شده درون لوله آزمايش ريخته شد و در دماي آزمايشگاه قرار گرفت تا تشكيل لخته دهد سپس نمونه ها به مدت 10-5 دقيقه در دستگاه سانتريفوژ با دور3000rpm قرار گرفتند تا سرم آنها جدا شود.
سرم ها توسط سمپلر به لوله هاي اپندورف شماره گذاري شده منتقل گرديد و در فريزر با دماي20-درجه سانتيگراد قرار گرفتند، اندازه گيري سطح هورمون ها و انسولين در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد
بررسي هاي مورفومتريك
در روز پنجاهم، حيوانات بوسيله تزريق درون صفاقي داورهاي كتامين و ديازپام(با نسبت 80 ميليگرم كتامين و20 ميليگرم ديازپام)بيهوش شده وپس ازتثبيت بر روي تخته جراحي و خونگيري از قلب، شكم آنها باز شد و اندامهاي تناسلي دو طرف شامل بيضه، اپيديديم و وازودفران خارج گرديدند.
درهر نمونه بيضه راست دورن فرمالين 10% جهت آماده سازي براي مطالعات بافتي قرار گرفته و بيضه چپ براي بررسي هاي مورفومتري مورد استفاده قرار گرفت،به اين ترتيب كه،ابتدا توسط ترازوي ديجيتال با دقت001/0 گرم وزن شد. طول وقطر آن بوسيله كوليس اندازه گيري شد، سپس با كمك استوانه مدرج حجم بيضه محاسبه گرديد.
پس ازتهيه مقاطع بافت بيضه كه در ادامه ذكر ميگردد تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت، اسپرماتيد و سرتولي در زير ميكروسكوپ توسط عدسي شئي 100×به روش میداني شمارش گرديدند. همچنين قطر توبول سميني فروس و ضخامت غشاء پايه با عدسي شيئي 40× ميكروسكوپ به كمك لام وعدسي كراتيكول اندازه گيري شد.

شمارش اسپرم و بررسي تحرك آن
پس از خارج كردن اپيديديم از بدن حيوان اپيديديم را درون يك پليت حاوي 1 ميلي ليتر سرم فيزيولوژي قرار داده و ابتدا با يك ضربه اسكالپل از وسط به دو نيم شده سپس با فشار پنس اسپرم درون آن به داخل سرم تخليه گرديد.مخلوط توسط هم زدن كاملا
همگن گرديد.
سپس بوسيله سمپلر ازنمونه برداشته وروي
لام جهت بررسي ميزان تحرك قرارگرفت.
بقيه محلول به كمك پيپت ملانژور به
نسبت 200:1 توسط سرم فيزيولوژي
به همراه فيكاستيو رقيق شده و قطره اي از آن روي لام نئوبار قرار گرفت به كمك ميكروسكوپ نوري با عدسي شئي …×تعداد اسپرمها شمارش گرديد.