دانلود پایان نامه

 

 

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات

روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش میدانی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می گردد که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر می باشد با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید. یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد . پرسشنامه مجموعه از سوال ها می باشد که در آن از پاسخ دهنده خواسته می گردد نظر خود را نسبت به آن ها ارایه نماید.  در پژوهش حاضر به مقصود بهره گیری از دیدگاه و توجه های کارکنان سازمان تامین استان گیلان از پرسشنامه بهره گیری گردید و طیف پاسخی مورد بهره گیری درآن طیف لیکرت 5تایی از بسیار موافقم تا بسیار مخالفم  برای تعهد سازمانی و خیلی کم تا خیلی زیاد برای رفتار شهروندی سازمانی به توضیح زیر بوده می باشد:

مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد به عبارت دیگر روایی اندازه گیری عبارت می باشد از میزانی که ابزار مورد نظر آن چه را برای اندازه گیری آن تخصیص یافته می باشد را اندازه بگیرد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های

 ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه