دانلود پایان نامه با موضوع فعالیت و کارکرد و روابط اجتماعی

تعريف جمعيت زباني و ارتباط آن با زبان مادري
درماده يك بند 1، اعلاميه جهاني حقوق زباني اعلام مي دارد (این بیانیه) جمعیت زبانی را بدین گونه تعریف می نماید « هر جامعه انسانی که به لحاظ تاریخی در (محیط سرزمینی) معینی ٬ فارغ از به رسمیت شناخته شدن و یا نشدن آن٬ سکنی گزیده و خود را به عنوان یک توده با هویت واحد دانسته و زبان مشترکی را به عنوان وسیله ای طبیعی برای ارتباط و هم بندی فرهنگی بین اعضای آن توسعه داده است .تعبیر (زبان خاص یک سرزمین)(زبان نیاخاکی) به زبان جمعیتی که به شرح فوق در همچو محیطی سکنی گزیده باشد اطلاق میشود.»
در اين تعريف به زبان مادري اشاره نشده است ، ولي با استفاده از زبان مشترك و هويت واحد، هم بندي فرهنگي و همچنين زبان نياخاكي كه در تعريف به كار برده شده است مي توان به طور غير مستقيم دريافت كه اين تعريف به زبان اقليت ها و قوميت ها اشاره دارد. و اقليت ها معمولا به زبان مادري خود تكلم مي كنند.
حقوق شخصي غير قابل سلب در رابطه با زبان مادري
و در ماده سه بند 1 اشاره مي كند «این اعلامیه حقوق زیر را به عنوان حقوق شخصی غیرقابل سلبی که در هر گونه شرایط٬ امکان برخورداری از آنها وجود دارد٬ قبول می نماید:
– حق به رسمیت شناخته شدن شخص به عنوان عضوی از یک جمعیت زبانی؛
– حق شخص برای استفاده از زبان خود در مکانهای خصوصی و عمومی؛
– حق شخص برای استفاده از نام خود؛
– حق شخص برای ایجاد مناسبات و پیوند با دیگر اعضای جمعیت زبانی مبداء خود؛
– حق شخص برای حفظ و گسترش فرهنگ خود»در اين ماده هر يك از افراد انساني را عضو يك جمعيت زباني خاص ميداند و همه جمعيت هاي زباني را به رسميت شناخته و استفاده اشخاص از زبان خود را در مراكز عمومي و خصوصي بلامانع دانسته است.
همچنين در همين ماده بند 2 اشاره مي كند كه«این بیانیه اعلام میداردکه حقوق جمعی گروههای زبانی٬ علاوه بر حقوق فوق الذکر که تک تک افراد عضو گروههای زبانی از آنها برخوردار میباشند
– حق گروههای زبانی برای آموخته شدن زبان و فرهنگشان؛
– حق گروههای زبانی برای دستیابی به خدمات فرهنگی؛
– حق گروههای زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگهایشان در رسانه های ارتباطی؛
– حق گروههای زبانی در دریافت توجه و اعتناء نهادهای حکومتی و در روابط اجتماعی – اقتصادی تهیه شده به زبان خود»در اين بند نيز حق تحصيل به زبان مادري و استفاده از زبان مادري در رسانه هاي ارتباطي مورد تاييد واقع شده است.
استفاده از زبان مادري اقليت ها در كنار زبان رسمي يك سرزمين
در ماده شش اعلام مي دارد«این اعلامیه اعلام می کند که نمی توان تنها براین مبناء که یک زبان٬ زبان رسمی دولت است و یا به طور سنتی برای مقاصد اداری و یا برخی از فعالیتهای فرهنگی مشخص دریک سرزمین بکار رفته است ٬ آنرا (زبان خاص سرزمین) بشمار آورد.»در اين بند با به رسميت شناختن زبان مادري ديگر قومها و اقليتها، به اين زبان ها ارزش و احترام نهاده و رسمي شدن زبان مادري ديگر قوميتها را در كنار زبان رسمي سرزميني خواستار است.
ماده هفت و بند 1 اين اعلاميه بيان مي دارد «همه زبانها بیان هویتی جمعی و راهی مجزا برای درک و توصیف واقعیت اند و بنابر این میبایست که از همه شرایط لازم برای گسترش و پیشرفت شان در همه نوع فعالیت و کارکرد برخوردار باشند.» دولتها ملزم هستند تا تدابير لازم را در جهت كاربرد زبان مادري در همه زمينه ها اتخاذ نمايند.
و همچنين در بند دو اشاره مي كند«همه زبانها محصول آفرینش جمعی بوده و به عنوان ابزار همبستگی٬ تعیین هویت٬ ارتباط و افاده خلاق برای استفاده فردی در درون یک جمعیت٬ در دسترس همگان قرار دارند»در اين بند زبان را به عنوان عامل تعيين كننده هويت يك فرد يا جمعيت زباني قلمداد كرده و استفاده و كاربرد آن را درون يك جمعيت توصيه مي كند.
در ماده هشت بند 1 اين اعلاميه بيان مي كند «همه جمعیتهای زبانی از حق سازماندهی و مدیریت منابع خویش٬ برای تضمین نمودن کاربرد زبانهایشان در همه فعالیتها در درون جامعه برخوردارند» در اين بند نيز به حقكاربرد زبان مادري در درون فعاليت هاي جامعه تاكيد دارد.
توسعه ي زبان مادري
همچنين در ماده نه اشاره مي كند « همه جمعیتهای زبانی حق دارند که سیستم زبانی خود را٬ بدون مداخلات اجباری و یا القائی٬ تنظیم و استانداردیزه نموده٬ حفظ٬ توسعه و ارتقاء دهند» جعيت هاي زباني حق دارند در راستاي زبان مادري خود تحقيق نموده و قواعد و دستورهاي زبان مادري خود را تنظيم نمايند و براي حفظ و توسعه و ارتقاي آن در سطح آموزش عالي تمهيدات لازم را اعمال نمايند.
ممنوعيت تبعيض عليه زبان مادري