دانلود پایان نامه با موضوع محتوای اطلاعاتی سود و شرکتهای پذیرفته شده

جدول 3-1) متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها 64
جدول 3-2) روش حذف سیستماتیک 68
جدول 4-1) آمار توصیفی 78
جدول 4-2) آزمون F لیمر 80
جدول 4-3) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-1 81
جدول 4-4) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-1 82
جدول 4-5) آزمون F لیمر 83
جدول 4-6) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-2 84
جدول 4-7) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-2 85
جدول 4-8) آزمون F لیمر 87
جدول 4-9) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-3 87
جدول 4-10) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-3 88
جدول 4-11) آزمون F لیمر 91
جدول 4-12) نتایج حاصل از بررسی مدل 4-4 92
جدول 4-13) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل 4-4 93
جدول 5-1) خلاصه نتایج فرضیهها 99
چکیده
هیأتمدیره نقش مهمی را در راهبری شرکتها و سازمانها ایفا میکند. هیأتمدیره شرکت در برابر نظارت بر کیفیت محتوای اطلاعاتی سود مندرج در صورتهای مالی پاسخگو است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ترکیب هیأتمدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران میباشند که با توجه به شرایط انتخاب نمونه، تعداد 67 شرکت طی سالهای 1385 تا 1391 به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند که اطلاعات آنها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 7 مورد تحلیل قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیهها، روش دادههای مقطعی (ترکیبی) است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازهی هیأتمدیره، محتوای اطلاعاتی سود را کاهش میدهد. اما افزایش تعداد اعضای غیرموظف هیأتمدیره، محتوای اطلاعاتی سود را افزایش میدهد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأتمدیره، بموقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود را افزایش میدهد. اما افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأتمدیره، بموقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود را کاهش میدهد. دیگر نتایج نیز نشان داد که افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأتمدیره، کیفیت سود را افزایش میدهد.
کلید واژهها: اندازه هیأتمدیره، نسبت اعضای غیرموظف هیأتمدیره، محتوای اطلاعاتی سود، بموقع بودن سود و کیفیت سود.
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکتها، باعث بوجود آمدن ناسازگاری میان مدیران و مالکان شده است. از رابطهی میان مدیران ومالکان به عنوان رابطهی نمایندگی یاد میشود. هیاتمدیره واحدی مهم در ساختار سازمانی هر شرکت میباشد که محور ارتباطی میان سهامداران و مدیران تلقی میشود و به واسطه همین موضوع، ایفا کننده نقش مهمی در حاکمیت شرکتی در سطح شرکتها است (حساس یگانه و خیرالهی، 1387).
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی را میتوان به دو دسته کلی داخلی و خارجی تقسیم نمود. مکانیزمهای داخلی مبنی بر اقدامات اتخاذ شده توسط شرکتها به منظور اجرایی کردن کنترل و پاسخگویی است. یکی از مهمترین مکانیزمهای داخلی حاکمیت شرکتی، توجه به هیأت مدیره به عنوان نهاد هدایتکنندهای است که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد. بخش عمدهی این سازوکارها به این موضوع تأکید دارند که داشتن ویژگیهای خاص توسط هیأت مدیره، از جمله اندازه و تعداد اعضای غیرموظف، رفتار فرصتطلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر میکند، بنابراین، کیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی (بویژه سود حسابداری) بهبود خواهد یافت (گیلان، 2006).