دانلود پایان نامه با موضوع مدل های رگرسیونی و ترکیب هیئت مدیره

[do_widget id=kl-erq-2]

فرضیه اول : بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه از مدل زیر استفاده می‌شود. برای بررسی نقش جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود عامل SFCF به صورت حاصلضربEARN*SFCF به مدل اضافه شده است. در صورتی که ضریب متغیر EARN*SFCF معنی دار باشد نتیجه می‌شود که فرضیه فوق مورد تایید قرار می گیرد.
قبل از براورد مدل فوق برای بررسی اینکه کدامیک از مدل های ترکیبی pooled)) یا پانل برای براورد مدل های رگرسیونی تحقیق مناسب است، از آزمونF لیمر استفاده می‌شود. فرضیه های آماری این آزمون به شرح زیر می‌باشد
فرض صفر: مدل ترکیبی pooled) ) مناسب می‌باشد
فرض مقابل: مدل پانل مناسب می‌باشد.
در صورتی که فرض صفر مبنی بر مناسب بودن مدل ترکیبی تایید شود باید تمامی داده ها با یکدیگر ترکیب شوند و بوسیله یک رگرسیون کلاسیک پارامتر ها براورد شوند. در غیر این صورت داد ها را باید بصورت پانلی در نظر گرفت. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 4-3 نشان داده شده است. چون سطح معنی داری آزمون F لیمر برای مدل بیشتر از 05/0 می‌باشد بنابراین فرض صفر این آزمون مورد تایید قرار می گیرد. بنابراین این آزمون نشان می‌دهد که مدل ترکیبی (پولد) برای براورد مدل داده های تحقیق حاضر مناسب می‌باشد.
جدول 4-3 آزمون F لیمر
آماره F
درجه آزادی
سطح معنی داری
نتیجه آزمون
0.5676
449و89
0.9993
تایید فرض صفر
برای اینکه بتوان به نتایج براورد مدل اعتماد کرد باید مفروضات رگرسیون را بررسی کنیم فرض اصلی تحلیل رگرسیون چند متغیره معنی داری کل رگرسیون می‌باشد. در جدول 4-4 آماره F و سطح معنی داری آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه خطی(آزمون معنی داری کل رگرسیون) بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته می‌باشد. با توجه به اینکه سطح معنی داری این آزمون برای مدل مربوطه کمتر از 05/0 می‌باشد می‌توان گفت که در مدل مربوطه، رابطه خطی بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته وجود دارد. بنابراین نتیجه می‌شود که کل مدل معنی دار می‌باشد. یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطا ها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطا ها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده می‌شود. چنانچه آماره دوربین واتسون نزدیک مقدار 2 (بین 1.5 و 2.5 )قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می‌شود. با توجه به جدول 4-4 آماره دوربین واتسون برای تمام مدل مربوطه 1.57 می‌باشد که نشان می‌دهد مقدار مناسبی برای مدل می‌باشد. با توجه به برقراری مفروضات رگرسیون و انتخاب روش براورد، نتیجه براورد مدل فرضیه 1 در جدول 4-5 نشان داده شده است. در جدول 4-5 مقدار سطح معنی داری متغیر EARN*SFCF کمتر از 0.05 می‌باشد، بنابراین نتیجه می‌شود که ضریب این متغیر معنی دار می‌باشد. به عبارتی می‌توان گفت بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب منفی (0.52-) این متغیر می‌توان گفت جریان نقدی آزاد مازاد رابطه منفی و معنی داری با قابلیت پیش‌بینی سود دارد. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش یک واحدی جریان نقدی آزاد مازاد، قابلیت پیش‌بینی سود به مقدار0.52- کاهش می‌یابد. با توجه به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که فرضیه 1 یعنی ” بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود رابطه معناداری وجود دارد.” با اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار می گیرد. نتایج دیگری که از جدول 4-5 می‌توان گرفت به شرح زیر می‌باشد.
سطح معنی داری مربوط به ضریب متغیر EARN*BDIND کمتر از 0.05 می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ضریب این متغیر نیز معنی دار می‌باشد. همچنین با توجه به ضریب منفی این متغیر می‌توان نتیجه گرفت که در شرکت ها با افزایش نسبت تعداد مدیران غیرموظف به کل مدیران در ترکیب هیئت مدیره، قابلیت پیش‌بینی سود کاهش می‌یابد.
سطح معنی داری مربوط به ضریب متغیر EARN*CHAIND کمتر از 0.05 می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ضریب این متغیر نیز معنی دار می‌باشد. همچنین با توجه به ضریب منفی این متغیر می‌توان نتیجه گرفت شرکت‌هایی که رئیس هیأت مدیره غیرموظف باشد ، قابلیت پیش‌بینی سود کمتر می‌باشد.
سطح معنی داری مربوط به ضریب متغیر EARN*IOWN کمتر از 0.05 می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ضریب این متغیر نیز معنی دار می‌باشد. همچنین با توجه به ضریب مثبت این متغیر می‌توان نتیجه گرفت که در شرکت ها با افزایش نسبت سهام در دست سرمایه گذاران نهادی است ، قابلیت پیش‌بینی سود افزایش می‌یابد.
سطح معنی داری مربوط به ضریب متغیر EARN*SIZE کمتر از 0.05 می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ضریب این متغیر نیز معنی دار می‌باشد. همچنین با توجه به ضریب مثبت این متغیر می‌توان نتیجه گرفت در شرکت‌هایی که اندازه آنها بزرگ می‌باشد ، قابلیت پیش‌بینی بیشتر می‌باشد.
سطح معنی داری مربوط به ضریب متغیر EARN*LOSS کمتر از 0.05 می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ضریب این متغیر نیز معنی دار می‌باشد. همچنین با توجه به ضریب مثبت این متغیر می‌توان نتیجه گرفت در شرکت های که زیان ده ، قابلیت پیش‌بینی بیشتر می‌باشد.
مقدار ضریب تعیین یا ضریب تعیین تعدیل شده در جدول 4-5 نشان داده شده است بیان کننده درصد توجیه تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل در مدل فرضیه 1 می‌باشد با توجه به این مقدار می‌توان گفت 31/69 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل در مدل فرضیه 1 توجیه می‌شود که مقدار مناسبی برای مدل می‌باشد.