دانلود پایان نامه با موضوع مکانیسم های دفاعی و استرس اکسیداتیو

افزایش قند خون باعث افزایش تولید حد واسط های رادیکالهای آزاد توسط حداقل 4 مسیر باشد:
-افزایش گلیکویز؛
Widget not in any sidebars

-فعالسازی درون سلولی مسیرسوربیتول؛
-اتواکسیداسیون گلوکز؛
-گلیکوزیلاسیون پروتئین های غیر آنزیمی(12)؛
استرس اکسیداتیو محصولات رادیکالهای آزاد را زیاد می کند و سبب آسیبهای سلولی و بافتی در جریان دیابت می شود.
گزارش شده که افزایش قند خون سبب ایجاد استرس اکسیداتیو از مسیرهای چند گانه ای می شود نظیر برهم زدن تعادل اکسیداسیون و احیا، ثانیاً با افزایش فعالیت آلدوز ردوکتاز(214)، افزایش پیشروی محصولات نهایی گلیکوزیلاسیون(151)، تغییر فعالیت پروتئین کیناز C، مخصوصاً ایزوفرم های β(44)، برهم زدن تعادل پروستانوئیدها (165و104)، و افزایش بیش از حد تولید سوپراکسیدهای میتوکندریایی(145).
مرحله استرس اکسیداتیو در اصل مربوط می شود به موقعیتی که یکسری تعادل های بین محصولات رادیکالی آزادو مکانیسم دفاعی آنتی اکسیدانی منجر به آسیب های بافتی بالقوه می شود(78).
در این مرحله رادیکالهای آزاد در یکسری مولکولهای بسیار فعال خلاصه می شوند که می توانند به طبقات مختلفی تقسیم شوند:
ذرات اکسیژن باز فعال شده ROS
ذرات نیتروژن فعال شدهRNS1
ذرات کلرفعال شدهRCS2
برجسته ترین اعضا آنها شامل: سوپر اکسید (O2-) ، رادیکال هیدروکسیل(OH-) رادیکال پیروکسیل (ROO-) در گروه ROS و نیتریک اکسید NO در گروه RNS (17).
همچنین واکنش رادیکالی آزاد به طور اصلی برای مکانیسم های دفاعی میزبانی بوسیله ماکروفاژها و نوتروفیل ها در دیگر سلول های سیستم ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد.تولید بیش از حد رادیکالهای آزاد ممکن است سبب آسیب بافتی و یا مرگ سلولی می شود(188و32).
در محیط آزمایشگاه و بدن انسان مشخص شده است که مقدار زیاد رادیکال های آزاد و اکسیژن سبب آسیب DNA می شود(171) و چندین محصول آسیب DNA در ادرار انسان مشخص شده است شامل 8- هیدروکسی داکسی گوانوزین (8-OH-DG) و 8- هیدروکسی آدنین ، و 7- متیل – 8هیدروکسی گوانین(62و189و207و130).
در مجموع آسیب های پروتئینی ایجاد شده توسط ROS در محیطهای طبیعی و داخلی بدن مهم است چرا که بر عملکرد رسپتورها ،آنزیم هاو پروتئین های انتقالی اثر می گذارد و در تخریب های ثانویه دیگر بیومولکول ها از طریق غیر فعال کردن آنزیم های دفاعی آنتی اکسیدانی وآنزیم های باز سازی کننده هم شرکت دارند(21).
محصولات نهایی رادیکالهای آزاد به طور محرزو مشخص سبب ایجاد استرس اکسیداتیو می شوند.
آنالیز آنها می تواند در بافت پلاسما و ادرار مشخص شود.
مدارک آزمایشگاهی و کلینیکی نشان می دهد که تولید ROS در هر دو نوع دیابت افزایش می یابد و به نظر می رسد تشکیل ROS یک پیامد مستقیم افزایش قند خون می باشد.
منابع مختلفی می تواند سبب تولید ROS شود ولی به عنوان مهمترین منابع سلول های عروقی بخصوص اندوتلیوم در شرایط افزایش قند خون حتی در بالا رفتن ملایم گلوکز می باشند(171و39و66و199).
همچنین گزارش شده که اتواکسیداسیون گلوکز هم سبب افزایش ROS می شود(210و211).
مشاهدات دیگر پیشنهاد می کند که سیستم اکسیداز 2NADH/1NADPHیکی دیگر از محل های تولید سوپر اکسید در دیواره رگ می باشد(141و154).
اما یک سوال مهم دیگر این است که استرس اکسیداتیو در بدو بیماری ایجاد می شود یا از عوارضی است که در طولانی مدت ایجاد می شود(171). مدارک اخیر نشان می دهد استرس اکسیداتیو خیلی سریع در جریان ایجاد دیابت، ظهور نمی کند. اما می تواند تحت تاثیر فاکتورهای پاتوژنیک تولید شده در جریان بیماری می باشد(29و30).
این منجر به افزایش عمومی حالت پایدار در مقدار ترکیبات کربونیل فعال که بوسیله ی هر دو واکنش اکسیداتیو و غیر اکسیداتیو تشکیل شده اند می شود و سبب افزایش گلیکو اکسیداسیون و لیپواکسیداسیون در پروتئین های بافتی در دیابت می شود که می تواند به عنوان یکی از نتایج افزایش استرس کربونیل دیده شود(30).