دانلود پایان نامه با موضوع ویژگی‌های شخصیتی و خلاقیت و نوآوری

پس اجراي اين نوع تحقيقات از اهميت فزاينده‌اي برخوردار است، زيرا كه پيگيري واضحتري از سازه‌هاي روان‌شناختي را ارائه مي‌دهد و مي‌توان به شناسائي روابط بين متغيرها، طبقه‌بندي متغيرها، طبقه‌بندي روابط كميت‌گرايي و در نهايت كسب اهميت حياتي برخوردار در این پژوهش بر اساس اندیشه‌های افراد پی برد. چرا که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و شناسایی رشد آنان چه به صورت فردی و چه تيم‌هاي شخصيتي متفاوت، براي شناسايي در مراحل زماني و مكاني تحقيق بسیار حائز اهمیت و ضروری به نظر می‌رسد تا پژوهشگران، نویسندگان و صاحب نظران امر، ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی را به نحو شایسته و علمی تعیین نموده و راهکارهای مدونی در جهت رشد و بالندگی علمی ایران اسلامی، بر مبنای دانش روز، به شکلی نوآورانه، خلاقانه و رشد یافته تدوین گردد تا شناخت ویژگی‌های شخصیتی علم آموزان، موجب تسهیل در رشد خلاقیت آنان شود. اما توسعه و غنای پژوهندگی و پيشرفت علمی-تحصيلي كه از بهترين شاخه‌هاي ذوق و بالندگی افراد در جامعه است، در صورتی ذوق، استعداد و مهارت رشد یافته افراد را شکوفا می‌کند که بین پژوهش و پیشرفت، هوش و تفکر، خلاقیت و نوآوری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ باشد.
لذا اهمیت موارد ذکر شده و ضرورت پرداختن به این پژوهش عبارت است از:
1. نتايج حاصله برای پژوهشگران و صاحب‌نظران، نقش مهمي در شناسایی و برنامه‌ريزي شخصیت روان‌شناختی دانش‌آموزان خواهد داشت.
2. يافته‌هاي بدست آمده از این پژوهش، مدیران و دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی را قادر می سازد تا با شناخت بهره هوشی، نوآوری، تفکر خلاق، رشد و توسعه خلاقیت، مهارت رشد یافته، توانایی‌های ذهنی و اندیشه‌های نوآورانه دانش‌آموزان، در صدد انجام راهکارهای ملی و کشوری و ایجاد بسترهای زیربنایی و برنامه‌ریزی‌های مهم بلندمدت در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باشند و زمینه توجه به این امر مهم و ضروری، پدید آید.
لذا يكي از راه‌هاي افزايش كارايي و بهره‌وري در نظام آموزشی، شناخت و تمرکز بر شیوه یادگیری، مطالعه، پرورش استعداد و استعدادیابی دانش‌آموزان است، که با نگاه علمی و دقیق به خلاقیت و هوش فرد، می‌توان از طريق پرورش هوش هيجاني و باروری خلاقیت هیجانی با توجه و تطبیق در روان‌شناختی شخصیت در آنان، این مسئله را مورد بررسی و تعمق قرار داد.
در سازمان‌هاي آموزشی، پرورشی، مشاوره‌ای، روانشناسی و روان درمانی ايران كمتر به اين مسائل پرداخته شده است، در حالي كه در ساير كشورها توجه و ارتباط مسائل مربوط به دانش‌آموزان در مسئله یادگیری و استعدادیابی که با موضوع خلاقیت هیجانی و هوش هيجاني در شخصیت آنان عجین شده و با توجه به جديد بودن این مبحث، مورد تحقيقات بسياري قرار گرفته است. انشاءالله در ایران اسلامی نیز با دقت و نگرش علمی، این مسئله مهم و ضروری پیگیری و عملیاتی شده و در حد یک پژوهش تئوری باقی نماند.
1-4- اهداف پژوهش:
1-4-1- هدف اصلي:
هدف اصلي پژوهش حاضر اين است كه ابتدا به شناخت ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان بپردازد و سپس با متغیرهای خلاقیت هیجانی و هوش هيجاني، مؤلفه‌هاي آن را مورد بررسي قرار داده و رابطه اين دو را بررسي نمايد.
1-4-2- اهداف فرعي:
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی دانش‌آموزان.
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان
بررسی رابطه بین خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی دانش‌آموزان.
1-5- فرضيه‌هاي پژوهش
1-5-1- فرضيه اصلي
به نظر می‌رسد بين ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هيجاني و هوش هیجانی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
1-5-2- فرضيه‌هاي فرعي
بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
بین ویژگی‌های شخصیتی و خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
بین خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
1-6-متغيرها و تعاريف آن‌ها
الف) متغير مستقل(متغير پيش بين):
در اين پژوهش متغير مستقل عبارتست از «ویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان».
ب) متغير وابسته(ملاك):