دانلود پایان نامه درباره کارشناسی ارشد، قبل از انقلاب


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

صنعت از بين رفت البته بهره گیری از تجارب كشور در مديريت صنعت بيمه قبل از انقلاب لازم و ضروري به نظر مي رسد و حال كه دولتمردان به اهميت موضوع رقابتي کردن بازارها و مانند بازار بيمه پي برده اند نقاط ضعف و قوت اين صنعت در قبل از انقلاب كه از فضاي بالنسبه خصوصي بهره مند قابل مطالعه مي باشد.

 

 

 

 

 

2-4- نتيجه گيري

2-5-1- تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه

ديدگاه كلي خصوصي سازي صنعت بيمه فرآيندي می باشد در جهت نيل به وضعيت تعادلي در مليتهاي بيمه اي بخش دولتها با ساز و كار بازار.

در خصوصي سازي بهينه مي توان به مواردي مانند افزايش كارايي شركتهاي بيمه، هدايت پس انداز خانوارها به سمت فعاليتهاي مولد اقتصادي، توسعه بازار سرمايه در اقتصاد كشور، گسترش مالكيت در بخش خصوصي، مشاركت وسيع مردم در فعاليتهاي اقتصادي، كاهش درجه انحصار و افزايش رقابت بين شركتهاي بيمه اي اشاره نمود. البته نتيجه تمام موارد فوق الذكر نيل به توسعه اقتصادي پايدار و افزايش سطح رفاه اقتصادي جامعه می باشد. با بررسي تجارت كشورهاي ديگر در امر خصوصي سازي مشاهده مي گردد كه اتخاذ سياستها و تصميم هاي مقطعي و شتابزده سبب ركود و يا توقف روند خصوصي سازي شده می باشد. و بنابراين موقعيت كامل در رسيدن به اهداف خصوصي سازي مستلزم يك برنامه ريزي جامع و پيگيري بلند مدت و با ثبات می باشد (فردوستون، 2003).