دانلود پایان نامه درباره اصطلاحات و استخراج

2-1-4-7-السبعة الکاشفية: 7 رساله در زمينهي علم نجوم است(اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5 ، ص 316؛ موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3، ص 220؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31). مصحح جواهر التفسير اين کتاب را همان اختيارات النّجوم دانسته(كاشفي، 1379ه.ش، ص 80، مقدمه ي مصحح).
2-1-4-8-اللباب المعنوي في انتخاب المثنوي يا منتخب مثنوي مولوي يا جواهر الاسرار و زواهرالانوار(امين، 1406ه.ق، ج 6، ص ؛ اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5 ، ص 316؛ موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3 ، ص 220؛ مدرس تبريزي ، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31).
نام اين کتاب در منابع به صورتهاي گوناگوني آمده که شايد بهترين توضيح براي آن، سخن نويسندهي روضات الجنات باشد: کاشفي کتابي در شرح مثنوي مولوي دارد و نيز کتابي ديگر در گزيده و انتخاب آن دارد « لب» و کتابي هم به نام لب لباب يعني منتخب گزيده آن شرح نوشته است(موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3 ، ص 220).
البته مدرس تبريزي «اللباب المعنوي» را همان «جواهر الاسرار» معرفي ميکند و شرح مثنوي را به صورت عنواني مستقل ذکر ميکند(مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31) اما در هدية العارفين نام آن را چنين آورده است: «جواهر الاسرار و زواهرالانوار في شرح المثنوي»(اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5 ، ص 31).
2-1-4-9- انوار سهيلي: خلاصه و توضيحي از کتاب کليله و دمنهي ابوالمعالي نصرالله بن محمد است که کاشفي آن را به فرمان امير احمد مشهور به سهيلي از اميران سلطان حسين بايقرا نوشته است(امين، 1406ه.ق، ج 6، ص 122؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 31؛ بهار، 1380ه.ش، ص 384؛ صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 525).
2-1-4-10- بدايع الافکار في صناعة الاشعار: چنانكه از نام کتاب برداشت ميشود در زمينهي شعر است(اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3، ص 220؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 31).
2-1-4-11- تحفة الصلوات: شامل يک مقدمه، هشت فصل و يک خاتمه است که در ماه رمضان سال 899 ه. ق. به پايان رسيده است(امين، 1406ه.ق، ج6، ص122؛ آقا بزرگ تهراني، طبقات اعلام الشيعه، بي تا، ص 70؛ مدرس تبريزي، ريحانةالادب، ج 5، ص 31). در هديةالعارفين با عنوان «تحفة الصلاة» ذکر شده است(اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316).
2-1-4-12- تفسير سوره يوسف يا جامع الستين(امين ، 1406ه.ق، ج 6، ص 122؛ اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3، ص 219؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 31): تفسير مفصلي از سوره يوسف که عرفاني، ادبي، اخلاقي و تاريخي بوده، کاشفي آن را املاء کرده و شاگردانش نوشتهاند و در آن از شواهد شعري، روايات ، حکايات و آيات ديگر قرآن استفاده شده است(مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 31).
2-1-4-13-جواهر التفسير لتحفةالامير يا العروس يا تفسير زهراوين: اين تفسير بنا به نقل روضات الجنات ، تفسير کبيري است(موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3، ص 218) معروف به «جواهر التفسير»، که تفسير سورهي حمد تا آيهي 84 سورهي نساء را شامل ميشود. کاشفي قصد داشته تفسير مفصلي را بنويسد اما آن را از نيمه جزء پنج رها کرده و به نوشتن تفاسير مختصر ديگري روي ميآورد. اين تفسير به دليل اينکه شامل سورهي بقره و آل عمران ميشود به زهراوين نيز معروف گشته و به نام امير عليشير نوائي وزير سلطان حسين بايقرا نوشته شده است(آقا بزرگ تهراني، الذريعة، بي تا، ج 5، صص226 و 265؛ امين، 1406ه.ق، ج 6، ص122؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 31؛ صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 524).
2-1-4-14- ده مجلس: خلاصهي روضةالشهداء است(مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31).
2-1-4-15-رسالهي حاتميه: حکاياتي از حاتم طائي در آن ذکر شده است(صفا، 1383ه.ش، ج 4 ، ص 525).
2-1-4-16- روضة الشهداء: از کتابهاي معروف و شناخته شدهي ملاحسين کاشفي است که در مورد اهل بيت(عليهمالسلام)، (مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 31؛ موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج 3، ص 219)، مخصوصاً امامحسين(عليهمالسلام) نوشته شده است(امين، 1406ه.ق،ج6، ص122) و به گمان خوانساري در روضات الجنات اولين کتابي است که در اين موضوع تأليف گشته و اصطلاح روضه خوان نيز از اين کتاب گرفته شده است(موسوي خوانساري، 1411ه.ق ، ج 3، ص 219). هم چنين نام اين اثر در کتابهايي چون: اعيان الشيعه، کشف الظنون ، فوائد رضويه، ريحانةالادب، سبک شناسي بهار يافت ميشود.
2-1-4-17- روضةالصفا في مقتل الحسين(عليه السلام): به گفتهي علامه سيد محسن امين ظاهرا کتابي غير از روضةالشهداء و مقدم بر آن است(امين، 1406ه.ق، ج 6، ص 123).
2-1-4-18-شرح اسرار قاسمي: که آن را جواهر الاسرار نيز مينامند(مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31).
2-1-4-19- شرح اسماء الحسني: که به آن «المرصدالاسني في شرح اسماء الحسني» نيز ميگويند(امين، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج5، ص 316؛ موسوي خوانساري، 1411ه.ق، ج3، ص 220؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 32) دکتر عباسي محقق جواهر التفسير نام اصلي آن را «المرصد الأسني في استخراج الاسماء الحسني» ميداند(كاشفي، 1379ه.ش، ص 80.، مقدمه ي مصحح). اين كتاب در علم الحروف(8) بوده است و اصطلاحاتي نظير «استخراج اسم» و «استخراج مطلوب» از اصطلاحات اين علم مي‏باشد(همان).
2-1-4-20- شرح صحيفه سجاديه(بهار، 1380ه.ش، ص 385).
2-1-4-21- شرح مثنوي: شرحي است که کاشفي بر مثنوي مولوي نوشته، در عنوان اصلي اين شرح و گزيدههايي که کاشفي بر آن نگاشته اختلاف نظر است(ر.ك: توضيح دکتر صفا در تاريخ ادبيات ايران، جلد4، ص 525 و به همين نوشتار ضمن معرفي اثر شماره ي 8).
2-1-4-22- صحيفه شاهي: کتابي است که در زمينهي انشاء نوشته شده است(اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5 ، ص 316؛ صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 525).
2-1-4-23- فتوت نامهي سلطاني: در مورد آداب جوانمردان و شرايط ورود به گروه آنهاست و بر اساس سخن محمد تقي بهار اين کتاب از کتب مفيد جمعآوري شده که اگر به دست نمي آمد قسمتي از تاريخ اجتماعي ايران که تشکيل جمعيت «فتوت» يا «جوانمردان» يا «عياران» باشد از ميان رفته بود(بهار، 1380ه.ش، ص 385 و نيز نك: طبقات اعلام الشيعة اثرآقا بزرگ تهراني، ص 70 و تاريخ ادبيات در ايران از دکتر صفا، ج 4، ص 526).
2-1-4-24- فضل الصلاة علي النبي- صلي الله عليه و آله -(امين، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ اسماعيل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ مدرس تبريزي، 1369ه.ش، ج 5، ص 31): علامه سيد محسن امين نقل کرده که شايد اين کتاب همان تحفةالصلوات باشد(امين، 1406ه.ق، ج 6، ص 123)، اما در جاهاي ديگر چنين سخني نيامده است.
2-1-4-25- فوائد الفؤاد(كاشفي، 1379ه.ش، ص 74، مقدمه ي مصحح)