دانلود پایان نامه
3-11-2- شناسايي الگوي هزينه سرمايه و عوامل موثر بر آن(عثماني،1381)2
در اين پژوهش براي محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي پنج الگو به شرح زير شناسايي شده است:
نرخ بازده متوسط تحقق يافته 2 ) نرخ بازده متوسط تحقق يافته تعديل شده 3) قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي 4) ارزيابي حسابداري 5) رشد سود تقسيمي
در اين پژوهش، در آغاز، هزينه سرمايه شركتهاي نمونه بر اساس هر يك از الگوهاي بالا محاسبه گرديده سپس اعتبار هريك از آنها مورد آزمون قرار گرفته است كه در نهايت به اين نتيجه رسيده اند كه اعتبار الگوي ارزيابي بر مبناي ارقام حسابداري بيشتر از ساير الگوهاست .
براي تعيين برخي از عوامل موثر بر هزينه سرمايه چهار متغير به عنوان عوامل موثر بر هزينه سرمايه شناسايي شده اند كه عبارتند از : 1) اندازه بدهي ها 2) اندازه داراييها 3) نوع صنعت 4) اندازه شركت

4-11-2-رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران (رسائيان و حسيني،1387)1
در اين تحقيق نقش كيفيت اقلام تعهدي در تشريح و تحليل هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بررسي شد . اقلام تعهدي به خاطر قابليت دستكاري ممكن است كه كيفيت سود را تحت تاثير قرار دهند . انتظار مي رفت كه اقلام تعهدي با كيفيت بالا، باعث كاهش هزينه سرمايه شركتها شده و عكس العملهاي بازار را در پي داشته باشد.
در فرضيه اول اين تحقيق، نقش كيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه شركت ها بررسي شده و نتايج نشان دهنده اين است كه نمي توان پذيرفت كه هزينه سرمايه شركت ها تحت تاثير كيفيت اقلام تعهدي قرار مي گيرد. به عبارت ديگر فرض تساوي ميانگين هزينه سرمايه پذيرفته مي شود. اين موضوع مي تواند نشان هاي از عدم عكس العمل سرمايه گذاران و اعتباردهندگان مالي نسبت به كيفيت اقلام تعهدي، يا نشان هاي از فرضيه مديريت سود باشد، كه آن نيز به نوبه خود مي تواند ناشي از عدم شناخت سرمايه گذاران و ساير ذينفعان مرتبط با شركت از معياري بنام كيفيت اقلام تعهدي و اجزاي آن باشد كه نشان مي دهد ذينفعان شركت ها در ايران، هنوز از قابليت هاو نكات مثبت موجود در حسابداري تعهدي و همچنين اقلام تعهدي، كه توسط هيات استانداردهاي حسابداري مالي نيز تاكيد شده است،آگاهي ندارند . بر اين اساس، نتايج اين تحقيق مغاير با آن دسته از تحقيقات خارجي مي باشد كه به اين نتيجه رسيده اند كه اقلام تعهدي نقش مهم و معني داري در توصيف و تبيين هزينه سرمايه و بازده سهام دارند، كه اين موضوع مبين اين است كه بازار سرمايه درايران، از كارايي لازم برخوردارنمي باشد.
با بررسي فرضيه دوم ملاحظه مي شود كه اجزاي تشكيل دهنده كيفيت اقلام تعهدي اعم از اقلام تعهدي غيراختياري(ذاتي) يا اختياري نيز، تاثير معني داري بر هزينه سرمايه شركت هاي مورد بررسي ندارند . همچنين نمي توان پذيرفت كه اقلام تعهدي غيراختياري بيش از اقلام تعهدي اختياري بر هزينه سرمايه تاثير دارند، با توجه به فرضيه اصلي مشخص شد كه، هزينه سرمايه شركت ها تحت تاثير كيفيت اقلام تعهدي قرار نمي گيرد.
با توجه به فرضيه دوم و آزمون هاي صورت گرفته و مقادير به دست آمده براي آزمون معني داري و ضرايب تخميني رگرسيون اين فرضيه، مشخص شد كه هيچ كدام از دو جز اقلام تعهدي نسبت به يكديگر اثر بيشتري بر روي هزينه سرمايه ندارند.
5-11-2-بررسي رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (نوروش و مجيدي ،1383)1
در اين تحقيق در پاسخ به اين سئوال كه آيا كيفيت سود با هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داري دارد يا خير، ابتدا آزمون فرض آماري F براي تاييد وجود رابطه خطي بين كيفيت سود و هزينه سرمايه استفاده شده است و سپس جهت تعيين نوع رابطه كيفيت سود و هزينه سرمايه از مدل رگرسيون يك متغيره استفاده شده است .
بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق از بعد شاخص هاي مركزي آماري نشان مي دهد كه داده ها در دوره زماني تحقيق نسبت به نمودار نرمال كشيدگي كمتري دارند ،با استفاده از آزمون F فرضيه تحقيق در هر يك از سال هاي 78،80،81،82 و دوره زماني پنج ساله تاييد گرديده و تنها در سال 1379 فرضيه تحقيق رد گرديده است . در آزمون نهايي با توجه به نتايج بدست آمده از حل معادلات رگرسيون براي هر يك از سالهاي 78 الي 82 و دوره زماني پنج ساله مشخص گرديد كه كيفيت سود و هزينه سرمايه داراي رابطه عكس مي باشند .
6-11-2- محاسبه هزينه سرمايه يك واحد تجاري (احمد سليمي ،1386)2
در اين مقاله، موضوع هاي نظري و تجربي مرتبط با تخمين ميانگين موزون هزينه سرمايه شركت مرور مي گردد و سپس چندين روش براي تخمين ميانگين موزون هزينه سرمايه دو شركت بزرگ يعني جنرال الكتريك و مايكروسافت بررسي و استفاده گرديده است .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه وقتي تخمين هاي مختلف ميانگين موزون هزينه سرمايه منجر به علائم متفاوت با اهميتي از مدل ارزشيابي مي شود، مشكل بغرنجي پيش مي آيد . در اين حالت افشاي حساسيت مدل ارزشيابي در مورد انتخاب روش ميانگين موزون هزينه سرمايه ممكن است مناسب باشد . براي مثال وقتي كه تخمين هاي مدل ارزشيابي نسبت به انتخاب ميانگين موزون هزينه سرمايه شديداً حساس هستند، تحليلگر مي تواند، تخمينهاي ارزشيابي حداقل و حداكثر را گزارش كند تا به درجه اهميت حساسيت اشاره شود .
جدول 2-2 : خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با محافظه كاري و هزينه سرمايه
ردیف
محققان
سال تحقیق
موضوع تحقیق
نتیجه تحقیق
1
كردستاني و اميربيگي
1387
بررسي عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي
معيار عدم تقارن زماني سود و رابطه منفي دارند.MTB نسبت