دانلود پایان نامه
2-1) نسبت ارزش بازار به دفتري سهام
3-1) اهرم مالي (نسبت بدهي)
4-1) Neg i,t متغير مجازي كه در مورد اخبار بد (نرخ بازده منفي يا صفر)عدد 1 و در مورد اخبار خوب (نرخ بازده سهام مثبت )عدد صفر مي باشد.
5-1) سود نقدي
6-1) نرخ رشد سود تقسيمي
2-7-3- متغير وابسته :
نسبت سود هر سهم به ارزش بازار هر سهم E/P))
8-3 . چگونگي بررسي فرضيه ها
در اين تحقيق براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده مي شود وهمواره درجريان آزمون فرضيه ها، آن ها از چند جنبه زير مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرند:
1- بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي.
2-آزمون معني دار بودن فرضيه ها.
3- آزمون معني دار بودن متغير مستقل.
4- آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي.
5- آزمون خود همبستگي بين مشاهدات .
از آنجا كه با توجه به حجم داده ها و به منظور ارتقاي دقت در انجام آزمون هاي فوق از نرم افزارآماريSPSS استفاده مي شود، لذا در اين بخش به منظور ممانعت از تطويل بحث هاي فني و آماري نيازي ديده نشد كه به تشريح جزئيات و فرمول هاي آماري پرداخته شود ولي هدف از به كارگيري آزمون هاي فوق، به طور مجزا تشريح مي شود.
1-8-3 . بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي:
مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي به شرح زير است:
1- خطا ها داراي توزيع نرمال هستند.
2- جمله خطا يعني ε داراي ميانگين صفر است
3- جمله خطا يعني ε داراي واريانس ثابت2 δ است
4- بين خطا ها همبستگي وجود ندارد.
باقيمانده هاي مدل رگرسيون به صورت زير تعريف مي شوند:
ei =yi – ŷi i=1,2,…,n
كه در آن yi يك مقدار مشاهده و ŷi مقدار برازش شده متناظر آن است. چون تلقي از باقيمانده به صورت انحراف بين اندازه مشاهده و مقدار برازش شده مي باشد، لذا يك معيار يا اندازه از تغييراتي است كه بوسيله مدل رگرسيون توضيح داده نشده است. همچنين مي توان باقيمانده ها را مقادير شناخته شده خطا دانست، بنابراين هر انحراف از مفروضات در مورد خطاها بايد در باقيمانده ها نمايان شود.در نتيجه تحليل باقيمانده ها يك شيوه تاثيرگذار براي كشف انواع نامناسبت ها در مدل مي باشد(گمري و پك ، 1384 ، ص120).
ارائه SPSS براي آزمون مفروضات2،1 و 3 از نمودار هيستوگرام باقيمانده ها كه توسط نرم افزارمي شود، استفاده مي گردد. در اين نمودار مي توان نرمال بودن توزيع خطاها را بررسي نمود.ضمناًمقدار ميانگين و واريانس خطاها نيز در اين نمودار نمايش داده مي شود. براي آزمون آخرين مفروضه فوق از نمودار نقطه اي باقيمانده ها استفاده مي شود. چنانچه در اين نمودار، باقيمانده ها به هم نزديك نباشند و به عبارت ديگر پراكنده باشند، بيانگر اين است كه هيچگونه ارتباطي بين خطاها وجود ندارد.
2-8-3 .آزمون معني دار بودن فرضيه ها
به منظور بررسي معني دار بودن مدل رگرسيون مورد استفاده در تحقيق و تعيين وجود رابطه معني دار بين متغيرهاي مستقل و وابسته مدل از آماره F استفاده مي شود با استفاده از آماره F به دنبال رد فرض ، و در مقابل پذيرش فرض هستيم. در فرض بيان مي شود ضرايب مدل رگرسيوني برابر با صفر است و در مقابل در فرض1 H بيانگر اين است كه همه ضرايب مدل رگرسيوني برابر با صفر نيست. نرم افزار SPSS مقدارآماره F و سطح معني داري را ارائه مي دهد.چنانچه سطح معني داري كمتر از 5% باشد به اين معني است كه درسطح اطمينان 95% فرض رد خواهد شد. رد فرض به منزله معني دار بودن مدل رگرسيوني مورد استفاده در تحقيق خواهد شد.