دانلود پایان نامه
3-8-3 .آزمون معني دار بودن متغير مستقل
به منظور بررسي تاثير معني دار هر متغير مستقل بر متغير وابسته در مدل مرتبط با فرضيه مورد آزمون از آماره t استفاده مي شود . در اينجا فرض بيانگر آن است كه ضريب متغير مستقل برابر(0=β) و در مقابل فرض ضريب متغير مستقل را مخالف با صفر در نظر مي گيرد. نرم افزار SPSS مقدار آمارهt و سطح معني داري را ارائه مي دهد، چنانچه سطح معني داري كمتر از 5% باشد به اين معني است كه درسطح اطمينان 95 % فرض به منزله معني دار بودن تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته خواهد بود.
4-8-3. آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي((R
ضريب همبستگي با توجه به نمونه اي مشخص محاسبه مي شود . بديهي است كه اين ضريب ، كه بعضي مواقع ضريب همبستگي نمونه اي خوانده مي شود، از نمونه اي به نمونه ديگر تغيير مي يابد . حال سوال اينجاست كه آيا بين دو متغيرXوY كه ضريب همبستگي آن را تعيين كرديم همبستگي معني داري وجود دارد يا نه ؟ به عبارت ديگر، آيا مي توان به وجود يك رابطه علت ومعلولي خطي اذعان داشت و يا ضريب همبستگي به دست آمده ناشي از شانس و تصادف بوده و ضريب همبستگي جامعه كه آن را با ρ نشان مي دهيم ، برابر صفر است؟ آماره مناسب براي آزمون، در خصوص صفر بودن ضريب همبستگي جامعه عبارت است از :
كه داراي توزيع t استيودنت با n-2 درجه آزادي است و فرض هاي و اين آزمون
عبارتند از:
ضريب همبستگي(R) توسط نرم افزار محاسبه مي شود و با در اختيار داشتن آن و بر اساس فرمول، فوق مقدار آماره t بدست مي آيد. در صورتي كه در سطح معني داري 5% قدرمطلق آماره t بزرگتر از مقدار در جدول با درجه آزادي(n-2) باشد، فرض رد مي شود . رد فرضبه منزله معني دار بودن ضريب همبستگي است.
5-8-3 .آزمون خود همبستگي بين مشاهدات
خود همبستگي متغيرها زماني رخ مي دهد كه خطاها با هم مرتبط باشند به عبارت ديگر هنگامي كه جزء خطاي مربوط به يك مشاهده تحت تاثير جزء خطاي مشاهده ديگر باشد خودهمبستگي متغيرها پيش مي آيد. براي بررسي اين مشكل از آماره دوربين – واتسون استفاده مي شود . اين آماره نيز توسط نرم افزار آماري SPSS ارائه مي شود. و به طور كلي چنانچه اين آماره در سطح اطمينان 95% ، نزديك به عدد 2 باشد، خود همبستگي بين مشاهدات وجود نخواهد داشت.
9-3 روش آزمون فرضيه ها :
در اين تحقيق هر يك از فرضيه ها بر اساس مدل رگرسيوني مربوطه، به دو فرض آماري صفر() و مخالف يا جايگزين() تقسيم مي شوند تا با استفاده از آمار تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند . همچنين در تحقيق حاضر هر يك از فرضيه ها از 5 جنبه مورد بررسي قرار مي گيرند كه عبارتند از:
الف) بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي،
ب) معني داري مدل بكار گرفته شده ،
ج) معني داري متغير مستقل ،
د) معني داري ضريب همبستگي و
ه) خود همبستگي بين مشاهدات.
1-9-3: آزمون فرضيات
فرضيه هاي اين تحقيق به گونه اي تدوين شده است كه ويژگي محافظه كاري را از منظر هر دو معيار عدم تقارن اطلاعاتي و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري با هزينه سرمايه مورد آزمون قرار مي دهد.
فرضيه اول تحقيق به صورت زير بيان مي شود :
شركت هايي كه محافظه كاري بيشتري بر مبناي عدم تقارن زماني سود در گزارشگري مالي تجربه مي كنند هزينه سرمايه كمتري متحمل مي شوند .
براي آزمون فرضيه فوق از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده كه مبناي اصلي آن از مدل باسو ( 1997 ) گرفته شده است . به همين منظور پيش از معرفي مدل اصلي تحقيق بهتر است كه ابتدا مدل باسو ( 1997) ارائه شود. مدل باسو به صورت زير نمايش داده مي شود:
(مدل 1)

متغيرهاي مدل فوق به شرح زير مي باشد :
:سود هر سهم شركت قبل از اقلام غيرمترقبه و عمليات متوقف شده در سال
: قيمت سهام شركت در ابتداي سال
: متغير مجازي كه در مورد اخبار بد (نرخ بازده منفي يا صفر)عدد 1 و در مورد اخبار خوب (نرخ بازده سهام مثبت )عدد صفر مي باشد.