دانلود پایان نامه
: بازده 12 ماه سهام شركت، كه در فاصله زماني بين دو مجمع مي باشد
باسو ( 1997) در مدل فوق از بازده هاي سهام به عنوان جانشيني براي اخبار خوب و بد استفاده نموده است . به گونه اي كه اگر بازده سهام مثبت باشد به عنوان اخبار خوب و در صورتي كه بازده سهام منفي باشد به عنوان اخبار بد منظور مي گردد. عاملNeg در مدل فوق نقش مهمي در تعيين ضرايب واكنش سود نسبت به اخبار خوب و بد دارد . به طوري كه وقتي بازده سهام مثبت ) اخبار خوب ( باشد با جاگذاري مقدار عامل Neg به ازاي بازده مثبت سهام در رابطه (1)، مدل فوق به صورت زير تبديل مي شود:
(1)
كه از حل آن رابطه زير بدست مي آيد :
(2)
با توجه به اينكه در رابطه(2)بازده مثبت سهام جايگزيني براي اخبار خوب است، از اين رو در اين رابطه ضريب حساسيت واكنش سود را نسبت به اخبار خوب مي سنجد.
در شرايطي كه بازده سهام منفي ) اخبار بد ( باشد با جاگذاري مقدار عامل Neg به ازاي بازده منفي سهام در رابطه (1) خواهيم داشت:
كه از حل و ساده كردن آن ، رابطه زير بدست مي آيد:
(3)
با توجه به اينكه در رابطه) 3) بازده سهام منفي به منزله اخبار بد است، بنابراين در اين رابطه ضريب حساسيت واكنش سود را نسبت به اخبار بد مي سنجد.
محافظه كاري بيانگر اين است كه واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واكنش سود نسبت به اخبار خوب است . بدين ترتيب بر اساس ضرايب واكنش سود نسبت به اخبار خوب و بد در مدل باسو مي توان محافظه كاري را چنين نشان داد كه > و از اين رو > 0 .
باسو (1997) را ضريب عدم تقارني زماني ناميد.
2-9-3.آزمون فرضيه اول:
در اين تحقيق به منظور آزمون فرضيه اول تحقيق از مدل رگرسيون خطي چند متغيره اي استفاده شده است كه توسط تحقيق لارا ، اُساما و پنالوا(2007) ارائه شده است. آنها به منظور بررسي رابطه بين محافظه كاري و هزينه سرمايه باحفظ چاچوب اصلي مدل باسو (رابطه 1) هزينه سرمايه را نيز به آن اضافه نمودند و در نهايت مدلي به صورت زير طراحي نمودند :
(4 )
در اين رابطه هزينه سرمايه بر اساس مدل گوردن كه در فصل دوم به تفصيل تشريح گرديد در مدل قرار مي گيرد .
با توجه به رابطه(4) كه مدل مورد استفاده اين تحقيق براي آزمون فرضيه اول است ، ضرايب مورد بررسي در تحقيق حاضر به صورت زير نشان داده مي شود:
: ضريب حساسيت رابطه بين معيار عدم تقارن اطلاعاتي محافظه كاري و هزينه سرمايه مي باشد
ما انتظار داريم در صورتي كه رابطه بين محافظه كاري و هزينه سرمايه برمبناي معيار عدن تقارن زماني سود منفي باشد درنتيجه باشد.(به اين معني كه به شدت منفي خواهد بود )
جهت آزمون فرضيه اول تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون خطي چند متغيره (رابطه4) فرض هاي آماري عبارتند از :
3-9-3 . آزمون فرضيه دوم
فرضيه دوم رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر اساس معيار ارزش بازار به ارزش دفتري مي پردازد . فرضيه دوم به شرح زير است :
فرضيه دوم : رابطه بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري(MTB) منفي است.
بر اساس فرضيه دوم پيش بيني مي شود هر چه محافظه كاري در ترازنامه افزايش پيدا كند، هزينه سرمايه شركت نيز افزايش خواهد يافت.
مدل مورد استفاده براي آزمون اين فرضيه عبارت است از :
(5 )