دانلود پایان نامه
روش‌ اجرای تحقیق
1-3- مقدمه:
همان طورکه از نام فصل مشخص است، در این فصل از روش تحقیق، جامعه نمونه، روش و ابزارگردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق و روایی و پایایی سخن گفته می شود. پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق بایستی در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روشی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. به عبارتی دیگر روش تحقیق عبارتست از:
«کلیه مراحل جمع‌آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای نیل به یک هدف معین»(نبوی ، 1350، ص23)1.
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. بعبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ‌هایی برای پرسش‌های تحقیق مورد نظر کمک کند(نادری ، 1374، ص59)2. در روش علمی ابتدا مدل‌ها یا نظری‌هایی که به نظر می‌رسد ماهیت پدیده را تبیین می‌کنند، قبول می‌شود. سپس نتیجه‌های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می‌شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد.
فصل حاضر مباحث مربوط به روش و قلمرو تحقیق، جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، روش گردآوری داده‌ها، روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها را در بر می‌گیرد.
2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي واز نوع پس رويدادي است كه بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسي اين تحقيق، قيمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي شركتها است. از اين رو به دليل سهولت در دسترسي، شفافيت در ارائه و قابليت اتكاي بالا در محتواي اطلاعات و همچنين به واسطه مقبوليت عمومي از سوي استفاده كنندگان حرفه اي اين عرصه از قبيل سرمايه گذاران و تحليلگران مالي مجرب و تحكيم قوانين نظارتي بر عملكرد شركتها، از اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همين منظور براي جمع آوري داده هاي مربوطه، از بانك اطلاعاتي نرم افزار ره آورد نوين استفاده خواهد شد.

3-3. جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . زيرا در اين تحقيق قيمت بازار سهام به عنوان يكي از داده هاي مورد نياز در محاسبه بازده سهام است و دسترسي به اطلاعات قابل اتكا درباره ارزش بازار سهام براي شركت هاي خارج از بورس ميسر نيست. ضمناً دسترسي به اطلاعات مربوط به شركت هاي پذيرفته شده در بورس از طريق آرشيوهاي بورس، پايگاه هاي اينترنتي و همچنين بانك هاي اطلاعاتي، بسته هاي نرم افزاري مختلف، به راحتي امكان پذير است.
نمونه هاي اين تحقيق به گونه اي انتخاب شده اند كه اولاً از سال 1380 در بورس پذيرفته شده باشند، ثانياً جزء شركت هاي سرمايه گذاري نباشند ثالثاً سال مالي آنها منتهي به پایان اسفند ماه باشد. لازم به ذكر است كه شركت هاي سرمايه گذاري به فعاليت واسطه گري در بازار سرمايه مي پردازند و ساختار مالي آنها از جمله صورت سودو زيان آنها با ساير شركتهاي بورس متفاوت مي باشد،با عنايت به اين مطلب از جامعه آماري حذف گرديدند. لذا با توجه به محدودیت هایی که در قبل به آنها اشاره شد، تعداد شرکتها 86 شرکت می باشند. دلیل انتخاب سال 1380نيز به عنوان مبنای شروع، در دست بودن آرشیو اطلاعات شرکتهای مورد بررسی می باشد.
4-3 . قلمرو موضوعي.
قلمرو موضوعي اين تحقيق شامل بررسي رابطه دو معيار سود وزياني و ترازنامه اي محافظه كاري با هزينه سرمايه يا بازده مورد انتظار سرمايه گذاران مي باشد . براساس ديدگاه سود و زياني، محافظه كاري در قالب واكنش نامتقارن سود نسبت به اخبار خوب (سودها) و اخبار بد) زيان ها( تعريف مي شود . بدين معني كه واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واكنش آن نسبت به اخبار خوب است .همچنين بر اساس ديدگاه ترازنامه اي رابطه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام مورد توجه قرار مي گيرد .
5-3 . قلمرو زماني و مكاني
تمامي نمونه هاي جامعه آماري شامل شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 1380 تا 1387با در نظر گرفتن شرایط پیش گفته مي باشد.
6-3 . روش گردآوری اطلاعات
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. در بخش كتابخانه اي، مباني نظري و پيشينه تحقيق عمدتاً از مقالات متعدد اخذ شده از اينترنت و نيز كتاب ها و مجلات تخصصي فارسي و لاتين جمع آوري شده است . در بخش ميداني به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز از قبيل ارزش بازار سهام، اطلاعات منعكس شده در صورتهاي مالي و همچنين برخي از اطلاعات كيفي مانند تاريخ تشكيل مجامع عادي و فوق العاده كه به ترتيب با تصويب سود تقسيمي و افزايش سرمايه همراه مي شد و اين اطلاعات براي محاسبه بازده سهام ضروري بود، از بانك اطلاعاتي نرم افزار تدبيرپردازو ره آورد نوين استفاده گرديد. لذا در این تحقیق روش گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات تحقيق، روش كتابخانه اي شامل كتب و مقالات مختلف و نشريات داخلي و خارجي مي باشد، و براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق، جهت آزمون فرضيه ها ميداني بوده و از داده هاي تجربي استفاده مي گردد.
روايي : منظور از روايي اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا سؤالات مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ يعني اينكه هم داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار، مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم اينكه بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرها در محتواي ابزار حذف نشده باشد. يا به عبارت ديگر، عين واقعيت را بخوبي نشان دهد؛ و در اين تحقيق اطلاعات بر مبناي اسناد و مدارك و با مشاهده آنها تهيه شده و مواردي كه متغيرها دخيل بودند مدنظر قرارگرفته نه بيشتر و نه كمتر.
پايايي : پايايي ابزار كه از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذيري تعبير مي شود، عبارت است از اينكه اگر يك وسيله اندازه گيري كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مكان ديگر مورد استفاده قرارگيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود؛ به عبارت ديگر، ابزار پايا يا معتبر ابزاري است كه از خاصيت تكرار پذيري و سنجش نتايج يكسان برخوردار باشد. و با توجه به اينكه در اين تحقيق، اطلاعات، واقعي مي‌باشند و بر مبناي نظرات شخصي نمي باشند پس اگر در چند سال بعد نيز با وجود شرايط يكسان مورد استفاده قرار گيرد نتايج مشابهي از آن حاصل مي شود.

7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات
مهمترين و مفيدترين راه براي طبقه بندي متغيرها، تقسيم آن ها به دو نوع مستقل و وابسته است. جنبه اي از محيط كه به گونه اي آزمايشي مطالعه مي شود، متغير مستقل و اندازه هر گونه تغيير كه در رفتار ايجاد مي شود متغير وابسته خوانده مي شود. پژوهشگر به دنبال آن است كه رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را كشف كند( هومن، 1384 ، ص 114)1.
متغيرهاي اين تحقيق با توجه به نوع ارتباط آن ها با هم به دو نوع متغير مستقل و وابسته طبقه بندي شدند كه در زير به آن ها اشاره مي شود:
1-7-3- متغيرهاي مستقل(توضيحي(:
متغيرهاي مستقل مورد استفاده در مدل رگرسيوني اين تحقيق شامل هر يك از موارد زير به طور جداگانه و يا به صورت حاصل ضرب آن ها مي باشد.
1-1 ) بازده سهام (R)