دانلود پایان نامه درباره کشورهای توسعه یافته و پیامدهای اقتصادی

در واقع دو اصل مهم برای اجرای ویژه ی مراقبت تروما تجهیزات و ملزومات و دانش و مهارت نیروی انسانی می باشد.(4)تصمیم گیری در مورد انتخاب و شروع اقدامات اولیه از وظایف مهم پرسنل اورژانس می باشد، لذا باید دارای دانش،مهارت و نگرش کافی در به کارگیری مهارتها و تصمیم گیری آنی و درست باشند(29)انجام اقدامات مستلزم داشتن تجهیزات کامل و سالم می باشد،که باید پرسنل از کارکرد آن اطمینان داشته باشند،چرا که ممکن است ثانیه ها و دقایق تعیین کننده ی فاصله مرگ و زندگی باشند.(23) به طور کلی آمبولانس هاي مورد استفاده در پايگاهها با توجه به نوع تجهیزات،به دو تيپ C و B تقسيم بندی ميشوند. تيپ Bبه منظور انتقال يا درمان اوليه و پايش بيماران، طراحي و تجهيز شده است و داراي تجهيزات چهارگانه اصلي شامل کپسول اکسيژن، برانکارد، کيف احياء و ساکشن است. تيپ C به منظور انتقال يا درمان پيشرفته طراحي و تجهيز شده است و علاوه بر تجهيزات تيپ B فشارسنج خودکار،ونتیلاتور پرتابل،سیستم گرم کننده سرم،کاتتر CVP، کاپنومتر، ست احیاء پیشرفته و دستگاه شوک نیز دارد.(19)
با توجه به اهمیت داشتن تجهیزات و لوازم مناسب داخل آمبولانس، در مطالعه ای در ناحیه موروکان تجهیزات آمبولانس به 4گروه الف)وسایل حمایت کننده از راه هوایی و تهویه ای ب)وسایل حمایت کننده از گردش خون سیستمیک ج)وسایل بیحرکت سازی جهت انتقال و د)وسایل ارتباطی تقسیم بندی شد و مورد ارزیابی قرار گرفت،که در همه ی موارد بجز وسایل ارتباطی و وسایل بیحرکت سازی،تجهیزات آمبولانس با اصول راهنما و استاندارد جهانی مطابق نبوده است.(30)
مطالعه ای که توسط بیداری و همکارانش در طی سه ماهه آخر سال 1383 با هدف مقایسه عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی با استاندارد جهانی در تهران انجام شد، به این نتیجه رسیدند که خدمات اولیه ارائه شده به بیمارانی که توسط اورژانس های تهران انتقال داده می شدند به میزان قابل توجهی از استانداردهای جهانی پایین تر بوده است.(11)
در بیشتر کشورهای توسعه یافته،مراقبت پیش بیمارستانی توسط تیم آموزش دیده ی خدمات اورژانس،خارج از بیمارستان انجام می شود.(31)در مطالعه ای که توسط سویسال وهمکارانش در سال 2005 در ترکیه روی 81 بیماری که توسط اورژانس ها به دو بیمارستان بوزیاکا و ازمیر آورده شده بودند،انجام شد، به این نتیجه رسیدند که مراقبتهای اورژانس پیش بیمارستانی ناکافی هستند و برای افزایش کیفیت مراقبتهای پیش بیمارستانی،آموزش بیشتر حین کار و افزایش دانش و آگاهی پرسنل را پیشنهاد کردند.(33)
زمان یک فاکتور مهم دیگر در تعیین پیامد بیماران صدمه دیده است.زمان استاندارد رسيدن به محل حادثه در مناطق شهري ۸ دقيقه و در مناطق برون شهري ۱۵دقيقه است.(19)به نظر می رسد که پیامد بیمارانی که در طی اولین ساعت پس از صدمه به بیمارستان منتقل می شوند،بهتر بوده است،البته ارتباط مستقیمی بین زمان انتقال سریعتر و کاهش مرگ و میر و صدمات ثانویه وجود ندارد.در مطالعه ای که در آمریکا انجام شد هیچ ارتباطی بین زمان انتقال در مرحله پیش بیمارستانی و مرگ و میر در بیماران ترومایی یافت نشد.(25)در مطالعه ای به نقل از دیب کوسکا وهمکارانش روی مداخلات انجام شده بر زمان رسیدن تیم به صحنه نسبت به زمان رسیدن بیمار به بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت به این نتیجه رسیدند که بیمارانیکه در صحنه هیچ مداخله ای دریافت نکرده بودند و در طی زمان کوتاهتری به بیمارستان رسیده بودند میزان مرگ و میر بالاتری داشتند (32)
هدف از اجرای مداخلات درمانی و افزایش تجهیزات و دانش پرسنل در بیماران ترومایی کاهش مرگ و میر و ناتوانی هاست.در مطالعه ای که توسط آرئولاریزا و همکارانش در سال 2000 در آمریکای لاتین انجام شد، به این نتیجه رسیدند که افزایش محل های اعزام و دوره های آموزشی حمایت از زندگی در بیماران ترومایی پیش از بیمارستان برافزایش کیفیت اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی وکاهش میزان مرگ و میر تفاوت معنی داری وجود داشته است.(34)بنابراین با بررسی اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مداخله گر و تاثیرگذار (افزایش دانش و آگاهی پرسنل،افزایش محل های اعزام،وجود تجهیزات لازم و …) بر ارائه ی آن،این امکان را فراهم می سازد تا با شناسایی آنها و برنامه ریزی ، درجهت ارتقاء این امر مهم گام برداشته شود.
علی رغم شیوع بالای تروما و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن در ایران و اهمیت کیفیت مداخلات زودهنگام در صحنه،مطالعات کمی در این زمینه صورت گرفته است.از طرف دیگر در گیلان به دلیل موقعیت جغرافیایی و بالابودن جمعیت استان نسبت به مساحت آن و توریستی بودن منطقه نسبت به سایر استانها وعبور وسیله نقلیه موتوری یکی از بالاترین شمار صدمات ناشی از تصادفات و مرگ و میر را دارد(7)و از آنجائیکه مراقبت اورژانس پیش بیمارستانی می تواند پیامد بیماران ترومایی را بهبود بخشد و این خدمات هم اکنون به این بیماران ارائه می شود ولی تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است و با توجه به دوران فعالیت بالینی پژوهشگر در بخش تروما ومشاهده ی مشکلاتی در این زمینه به نظر می رسد، بررسی اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف در ارائه مراقبتها از کارهایی است که می تواند توجه مسئولین را جهت ارتقا این سطح از سیستم سلامت در بیماران ترومایی جلب نماید.
2-1اهداف پژوهش:
هدف كلي طرح:
تعیین وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391
اهداف ويژه‌ي طرح :
1-تعیین ساختار اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت
1-1:تعیین وضعیت نیروی انسانی اورژانس پیش بیمارستانی
2-1:تعیین وضعیت تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی
2- تعیین فرآیند اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت
1-2: تعیین مراقبتهای عمومی ارائه شده بر حسب عوامل مرتبط با بیمار،پرسنل و زمان در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت
2-2: تعیین مراقبتهای ارائه شده در تثبیت وضعیت همودینامیک بر حسب عوامل مرتبط با بیمار،پرسنل و زمان در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت
3-2: تعیین مراقبتهای ارائه شده ی سیستم عصبی بر حسب عوامل مرتبط با بیمار،پرسنل و زمان در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت
4-2: تعیین وضعیت مراقبتهای ارائه شده ی تنفسی بر حسب عوامل مرتبط با بیمار،پرسنل و زمان در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت
3-1سوالات پژوهش:
1- وضعیت ساختار اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت چگونه است؟
1-1: وضعیت نیروی انسانی اورژانس پیش بیمارستانی چگونه است؟
2-1: وضعیت تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی چگونه است؟
2-وضعیت فرآیند اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت چگونه است؟
1-2: وضعیت مراقبتهای عمومی ارائه شده بر حسب عوامل مرتبط با بیمار،پرسنل و زمان در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت چگونه است؟
2-2: وضعیت مراقبتهای ارائه شده در تثبیت وضعیت همودینامیک بر حسب عوامل مرتبط با بیمار،پرسنل و زمان در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت چگونه است؟
3-2: وضعیت مراقبتهای ارائه شده ی سیستم عصبی بر حسب عوامل مرتبط با بیمار،پرسنل و زمان در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت چگونه است؟