دانلود پایان نامه درمورد استفاده از فناوری و اثربخشی و کارایی


Widget not in any sidebars

آزمون های مجموعه فایل ها و برنامه ها
آزمون کنترل های عمومی، کاربردی و استفاده کننده
روش های مختلفی برای انجام آزمون های فوق وجود دارد که برخی از آنها عبارت است از:
پردازش اطلاعات آزمایشی
پردازش اطلاعات واقعی
2-3-5-2-1 پردازش اطلاعات آزمایشی
دقت و صحت اطلاعات فایل ها و پردازش برنامه ها را می توان با پردازش اطلاعات آزمایشی، بررسی کرد.برای تهیه اطلاعات آزمایشی هم از داده های معتبر و صحیح و هم از داده های نادرست و غیر معتبر استفاده می شود تا واکنش سیستم در حالات مختلف بررسی گردد.حسابرس خروجی های سیستم را با نتایج مورد انتظار خود مقایسه می نماید وصحت عملکرد و پردازش اطلاعات در سیستم را مشخص می کند.اطلاعات آزمایشی باید آنچنان انتخاب شوند که تمام شرایط حساس و مورد نظر حسابرس را آزمایش کنند. مزایای پردازش اطلاعات آزمایشی در مقایسه با پردازش اطلاعات فایل های اصلی صاحبکار، یکی کمتر بودن حجم اطلاعات مورد آزمایش و دیگری امکان آزمون تمام کنترل های مورد نظر حسابرس است که احتمالا” چنین امکانی هنگام استفاده از فایل های اصلی صاحبکار وجود ندارد.
در مواردی که در سیستم کاربردی امکان آزمایش همگام اطلاعات آزمایشی همراه با پردازش اطلاعات واقعی وجود داشته باشد، حسابرس می تواند اطلاعات آزمایشی را تهیه کند و همراه با اطلاعات واقعی صاحبکار برای اجرا ارسال دارد.
برای استفاده از روش تسهیلات آزمایش همگام، حسابرس باید دید جامعتر و عمیقتری نسبت به سیستم داشته باشد. در این روش حسابرس اقدام به ایجاد یک شخصیت فرضی می کند و در مقاطع زمانی مختلف برای ارزیابی عملکرد سیستم، مبادلاتی را به طور فرضی برای این شخصیت فرضی ایجاد می نماید( فرقاندوست حقیقی، 1378، 58 ).
هنگام پردازش اطلاعات آزمایشی، حسابرس دو نکته را باید در نظر داشته باشد. اول آنکه نسخه ای از برنامه که با آن آزمایش انجام می گیرد، دقیقاً همان نسخه ای باشد که سازمان از آن استفاده می کند. دوم آنکه پس از انجام آزمایش، آثار اطلاعات آزمایشی باید از سیستم حذف شود ( همان منبع، 57 ).
2-3-5-2-2 پردازش اطلاعات واقعی
آزمون های رعایت کنترل ها و اثباتی را می توان از طریق کنترل پردازش اطلاعات واقعی در سیستم کاربردی انجام داد.روشهای معمول برای انجام این آزمون ها به شرح ذیل می باشد:
پردازش کنترل شده
پردازش مجدد
پردازش موازی
2-3-5-2-2-1 پردازش کنترل شده
پردازش کنترل شده، پردازش واقعی است که حسابرس به اجرای آن،درمرکز خدمات کامپیوتری صاحبکار یا هر نقطه ای که نرم افزار در آن اجرا شود،نظارت می کند. حسابرس می تواند به اجرای یک یا چند مرحله از سیستم کاربردی، با بررسی اطلاعات ورودی، کنترل پردازش و مطالعه اطلاعات گزارش های خروجی نظارت نماید ( آریا، 1389، 272 ).
2-3-5-2-2-2 پردازش مجدد
پردازش مجدد عبارت است از پردازش دوباره قسمتی از اطلاعات واقعی در شرایط کنترل شده توسط حسابرس، به منظور بررسی کنترل ها یا حصول اطمینان از صحت عملیات و پردازش برنامه های سیستم کاربردی. تفاوت آن با پردازش کنترل شده در این است که پردازش کنترل شده در زمان واقعی پردازش اطلاعات توسط صاحبکار انجام می شود در حالی که پردازش مجدد در زمانی بعد از پردازش اطلاعات توسط صاحبکار انجام می شود و و نتایج حاصله پس از بررسی، با نتایج پردازش واقعی صاحبکار نیز بررسی می شود (همان منبع، 273 ).
2-3-5-2-2-3 پردازش موازی
پردازش موازی عبارت است از پردازش اطلاعات واقعی صاحبکار با برنامه یا نرم افزاری که حسابرس تهیه کرده است. بررسی نتایج حاصل از پردازش اطلاعات با برنامه تهیه شده توسط حسابرس و مقایسه آن با نتایج حاصل از اجرای برنامه صاحبکار می تواند طرز کار برنامه صاحبکار را مشخص و نقاط ضعف یا قوت آن را نشان دهد ( همانجا).
2-3-6 استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی (حسابرسی با کامپیوتر)
امروزه،فرآیند حسابرسی توسط ابزارها و فنون مختلف حسابرسی به کمک رایانه (CAATT’s)پشتیبانی می گردد. ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه را می توان به معنی هرگونه استفاده از فناوری اطلاعات برای انجام حسابرسی تعریف کرد. این تعریف گسترده در برگیرنده کاربرگ های ماشینی و خودکار، برنامه های کاربردی واژه پردازی، یا شکلی از استفاده نرم افزار خاص است که حسابرس می تواند برای اجرای رسیدگی ها و دست یابی به اهداف حسابرسی از آن استفاده کند (Pedrosa & Costa,2012,161).
ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه اجازه ی افزایش بهره وری را به حسابرسان و موسسه های حسابرسی می دهند. این ابزار ها و فنون می توانند اثربخشی و کارایی حسابرسی را در گام های برنامه ریزی، اجرا، گزارشگری و پیگیری به طور چشم گیری بهبود بخشند و زمینه های بهبود حسابرسی را فراهم سازند. در بعضی از موارد، استفاده از رایانه حسابرسان را قادر به اجرای وظایفی می کند که انجام دستی آنها غیر ممکن یا بسیار زمان بر است. رایانه ابزاری آرمانی برای مرتب کردن، جستجو، تطبیق و اجرای انواع مختلف آزمون ها و محاسبات ریاضی روی داده ها است. همچنین ابزارهای ماشینی می توانند محدودیت های اجرای برنامه های حسابرسی دستی دشوار را به صورت مجموعه گام هایی که باید اجرا شوند برطرف کنند. ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه به حسابرسان اجازه ی بررسی داده ها و اطلاعات و واکنش بی درنگ در برابر یافته ها از راه تعدیل و ارتقای رویکرد حسابرسی اولیه را می دهند ( قنبریان،25،1391).
اگرچه ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه در ابتدا به منظور پشتیبانی از فرآیند حسابرسی مالی طراحی شدند اما امروزه دامنه ی استفاده از آنها فراتر از آن است (Pedrosa & Costa,2012,161 ).
ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه بی آنکه اهداف کلی حسابرسی را تغییر دهند بطور چشمگیر و تواماً کارایی و اثربخشی حسابرسی ها را افزایش می دهند.