دانلود پایان نامه درمورد استفاده از فناوری و حسابهای دریافتنی


Widget not in any sidebars
مزایا و فواید بالقوه استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی به شرح ذیل می باشد: ( زند بابا رئیسی،44،1390 با اندکی تصرف)
کاربرگ های تهیه شده توسط رایانه نسبت به کاربرگ های دستی به مراتب خواناتر و یکنواخت تر می باشند.
کاربرگ هایی که به وسیله رایانه تهیه می شوند، به آسانی ذخیره شده، در دسترس قرار گرفته و اصلاح می شوند.
به دلیل عدم نیاز به محاسبات دستی و استفاده از کامپیوتر در انجام محاسبات، در زمان صرفه جویی می شود.
محاسبات و مقایسه ها و تعدیل ها در سامانه های رایانه ای به راحتی انجام می شود در حالیکه ممکن است بخشی از این عملیات در روشهای دستی امکان پذیرنباشد یا به سختی انجام شود.
تحلیل های حسابرسی و بررسی های تحلیلی در حسابرسی دستی بسیار سخت است اما در حسابرسی مبتنی بر رایانه بسیار راحت و به شکل گسترده ای انجام می شود.
اطلاعات کنترل پروژه ازحیث زمان در حسابرسی مبتنی بر رایانه بسیار راحت تر است.
در حسابرسی کامپیوتری، بحث استانداردسازی مکاتبات را داریم.وقتی که فرمهای مورد استفاده حسابرسی مانند فرم تهیه حساب، در یک سامانه رایانه ای انباشته شده باشد دسترسی و استفاده از آنها بسیار آسان است.
روحیه و بهره وری کارکنان حسابرسی بواسطه صرفه جویی در زمان مصرف شده بر روی عملیات دفتری و نوشتاری افزایش می یابد.
سرعت خیره کننده دستگاه در مقایسه با دست، استفاده از صد در صد داده ها و کنار گذاشتن نمونه گیری، استفاده از اشکال گوناگون داده ها ( مالی، غیر مالی، عددی، نوشتاری، نمادی و …) ، استفاده از فنون پیشرفته داده کاوی و تحلیل داده ها که به کار گیری آنها با دست نشدنی است و رسیدگی های از راه دور(همه جا) و مستمر (همیشه ) باعث شده است تا ابزار ها و فنون حسابرسی به کمک رایانه به یک ضرورت انکار ناپذیر برای همه ی حسابرسان تبدیل شود (پوریا نسب،2،1390 با اندکی تصرف).
رسیدگی به انبوه داده های رایانه ای با استفاده از روش های دستی باعث کاهش کارایی و اثربخشی حسابرسی شده و حسابرسان جهت ارتقای کارایی و اثربخشی عملیات حسابرسی و ارائه گزارشات به موقع و بهبود زمان پاسخگویی می بایست از حسابرسی به کمک رایانه و نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری بهره گیرند.
2-3-6-1 نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری
نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر می تواند در تمام مراحل حسابرسی از برنامه ریزی تا گزارش حسابرسی، مورد استفاده باشد. نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر می تواند بر اساس سیستم یا تراکنش ساخته شده باشد یا نرم افزاری برای استخراج و تحلیل خودکار اطلاعات باشد( گلایم، 1385، 377 ) .
انواع بسیار متداول نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر به شرح ذیل است:
نرم افزارهای عمومی حسابرسی: که عملیات خودکاری را اجرا می کند.این نرم افزارها هم برای آزمون کنترلها و هم برای آزمون های اثباتی مفید است(همان منبع،377 ).
نرم افزارهای عمومی برای عملیات پردازش اطلاعات شامل خواندن پرونده های کامپیوتری، انتخاب اطلاعات، انجام محاسبات، ایجاد پرونده های اطلاعات و چاپ گزارش به صورت مورد نظر حسابرس، طراحی شده است (فرقاندوست حقیقی،72،1389).
نرم افزارهای خدماتی: که پردازش های معمولی مانند مرتب کردن، ادغام و تفکیک را انجام می دهد (گلایم،377،1385).
این برنامه ها معمولاً برای مقاصد حسابرسی طراحی نشده و بنابراین ممکن است فاقد برخی قابلیت ها چون شمارش رکوردها( سوابق ) یا جمع های کنترلی باشد(فرقاندوست حقیقی،72،1389).
نرم افزارهای عطف و پیگیری سیستم کاربردی: می تواند ردّ حسابرسی ایجاد شده توسط سیستم کامپیوتری، هنگام پردازش اطلاعات را دنبال کند(گلایم،377،1385).
نرم افزار سیستم های خبره: دانش و منطق کارشناسان یک حرفه مشخص را در یک سیستم خلاصه می کند تا در تصمیم گیری و تحلیل خطر به حسابرس کمک کند(همان منبع، 377 ).
برنامه های ویژه: برنامه هایی است که برای انجام وظایف حسابرسی در محیط های خاص طراحی شده است. این برنامه ها می تواند توسط حسابرس، واحد اقتصادی یا توسط برنامه نویس منتخب حسابرس در خارج از موسسه حسابرسی تهیه شده باشد(فرقاندوست حقیقی،72،1389). نظر به هزینه گزاف تهیه و موارد استفاده محدود این نوع برنامه ها ، برنامه های ویژه تنها در مواردی به کار می رود که سیستم کاربردی دارای شرایط خاص و پیچیده باشد و آزمون مورد نظر حسابرس، ضروری و انجام آن به سایر روش ها ممکن نباشد( آریا،265،1389).
مطرح ترین و مشهورترین نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر در حال حاضر نرم افزار ACL و IDEA است. این نرم افزارهای آماده که ویژه حسابرسی ایجاد شده اند، 11 عمل عمده را به شرح ذیل انجام می دهند: (گلایم،1385،378-377)
جدول سنی: حسابرس می تواند جدول سنی حسابهای دریافتنی را بدست آورده و بررسی کند.
شناسایی اقلام تکراری: حسابرس می تواند با مرتب کردن اطلاعات برحسب ویژگی مورد نظر ، اطلاعات تکراری را مشخص کند.
ارسال: حسابرس می تواند تمام یا بخش مشخصی از اطلاعات را به نرم افزارهای دیگر، منتقل کند.
استخراج: بخشهای مشخصی از اطلاعات را می توان برای بررسی های بعدی تفکیک کرد.