دانلود پایان نامه درمورد انگیزش درونی و بیرونی و موفقیت تحصیلی

پيمايش
تعامل
انگيزه يادگيرنده
ايجاد انگيزه در ياد گيرنده ،به عنوان مهم ترين عامل در همه نوع آموزش به خصوص در آموزش مجازی به حساب مي آيد .انگيزه به عنوان درگاه ورودي يادگيری،باعث حضور ما در محافل آموزشي مي شود و قدم هاي ما را براي يادگيري تعيين مي كند . اگر انگيزه باشد ،از تمام امكانات و منابع آموزشي استفاده خواهيم كرد تا به اهدافمان برسيم. انگيزه باعث پايداري در رسيدن به اهدافمان مي شود،در نتيجه انگيزه براي يادگيري، ضروري است . يكي از عوامل مؤثر در موفقيت آموزش مجازی ايجاد انگيزه درفرد يادگيرنده است .چراکه شخصی کردن اطلاعات در آموزش باعث افزایش علاقه یادگیرنده به تکالیف محوله می شود و سازمان و نظم درونی موضوع را افزایش می دهد.(بیر،1991)
پژوهش های انجام شده، نشان می دهند که افراد دارای انگیزه پیشرفت در انجام کار از جمله یادگیری بر افرادی که این انگیزه بی بهره اند پیشی می گیرند.و این انگیزش یادگیرندگان برای یادگیری بیشتر و نهایتا موفقیت تحصیلی،از کارکردهای محیط های مجازی برای نظام آموزش است.(ابراهیم آبادی،1387)
در بحث پیرامون انگیزش درونی و بیرونی، تحقیقات نشان داده است دانش آموزانی که از درون و به وسیله عامل های درونی برانگیخته می شوند،نسبت به دانش آموزانی که با پاداش های بیرونی برانگیخته میشوند،پشتکار بیشتری در انجام فعالیت هایشان نشان می دهند،توانایی بیشتری جهت سازگاری شناختی از خود نشان می دهند و پیامد های تحصیلی بهتری دارند.(ولترز،1998)
رابط ياد گيرنده
ايجاد يك رابط كاربر به خودي خود كار مشكلي است . هر كسي كه از كامپيوتر استفاده مي كند مي داند كه براي استفاده از حتي برخي از نرم افزارهاي معروف بايد بعضي چيزهاي غيرمعقول را پذيرفت .
براي استفاده راحت تر و با بهره وري بالاتر به رابط هايي نياز داريم كه به علت و نحوه استفاده از يك كامپيوتر مربوط باشد . طراحان محصولات دائم به دنبال كارايي و سادگي رابط ها در سيستم آموزش مجازی هستند . اين كار بسيار سخت تر از آن است كه تصور مي شود .
اثرات طراحي رابط ضعيف: طراحي رابط ضعيف به طرق مختلف باعث كاهش تاثير آموزش مجازی مي شود . يك رابط ضعيف مي تواند متن را غير قابل خواندن و تصاوير را بي اثر سازد،مقايسه را دشوار سازد ،باعث کندی تعامل گردد،بازخورد را ضعيف كند،باعث نااميدي و از بين رفتن انگيزه شودو…
ساختار محتوی و ترتيب آن
اساس يك طرح آموزشي” تعريف آنچه اتفاق مي افتد و چگونه و كي اتفاق مي افتد”، معمولا متمركز بر محتوی است . يعني چه متني را در بر بگيرد و چگونه از آن استفاده كند.
محتوی چيست؟ در زير تعاريف مختلفي از محتوی آورده شده است.
مبنتي بر اطلاعات : محتوي همه اطلاعات است مانندحقايق و همه مفاهيمي كه بايد ياد گرفته شوند .
مبتني بر هدف : محتوی مجموعه اي از اهداف يادگيري است كه خروجي هاي رفتاري را مشخص مي كند .
مبتني بر رسانه : محتوی تمامي متن ها و شكل های ويديوئي و عناصر ديگر يك سيستم آموزشي است .
مبتني بر تجربه: محتواي مجموع تمامي عناصر آموزشي يك سيستم يادگيري است كه شامل اهداف يادگيري تعاملات و فعاليت هاي آزموني می باشد.
عموماً گرايش به اين سمت است كه بر روي محتوی تمركز نمود و كيفيت آموزش را با اينكه چگونه اطلاعات به صورت كامل ارائه مي شود ،ارزيابي كرد . اگر محتوی در آموزش مجازی مناسب نباشد باعث مي شود كه فرد يادگيرنده به سرعت خسته شود و دوره آموزشي را ترك كند.
پيمايش
ما نمي توانيم همه محتواي يك دوره آموزشي را يكجا روي صفحه نمايش ببينيم.در اين سيستم به راحتي نمي توان فهميد كه حجم مطالب كم يا زياد يا متوسط است . در سيستم هاي آموزش مجازی استاندارد مشخصي نيز وجود ندارد و هر بار كه يادگيرنده با يك سيستم آموزشي جديد رو به رو مي شود، بايد وقت زيادي را صرف تحليل و شناسايي محيط كاري سيستم كند. ساختار پيمايش در آموزش مجازی اهداف زيادي دارد . براي همين منظور بسياري از سيستم هاي آموزش مجازی، وقت زيادي را مستقيماً صرف قوت نحوه پيمايش خود مي كنند . ارائه مدل پيمايش صحيح ، تمامي امكانات لازم را به نحوي در اختيار يادگيرندگان قرار مي دهد كه آن ها همانند دنياي واقعي احساس مي كنند كه مي توانند كارهاي زيادي را انجام دهند . پيمايش در كاربردهاي آموزش مجازی مي تواند خدمات با ارزش زيادي را فراهم سازد مانند :
قابليت مرور و ارزيابي شخصي:
( از آنچه كه مي تواند ياد بگيرد، چه مقدار با ارزش است ، چه مقدار طول خواهد كشيد، چه مقدار محتوی سخت است )
توانايي لازم براي :
(فهرست كردن منوها و زير منوها ، انتخاب گزينه هاي منو، تعيين پيش نيازها و آيا اينكه اين پيش نيازها برآورده شده اند، رفتن به گزينه هاي انتخاب شده ، خروج از گزينه هاي انتخابي، تعيين موقعيت فعلي در ساختار درس)