دانلود پایان نامه درمورد تجزیه واریانس و تحلیل آماری

استانداردهای پرولین محلول را در فاز تولوئن در کووت دستگاه اسپکتروفتومتر ریخته و در طول موج 520 نانومتر مقدار پرولین قرائت گردید، سپس منحنی استاندارد رسم شده و میزان جذب در نمونههای گیاهی قرائت شد. در انتها با قرار دادن در معادله خط، مقدار پرولین به دست آید.
توجه: نمونه ها و ناین هایدرین باید در دمای چهار درجه سانتی گراد نگهداری شوند.
3-4-8- تعیین میزان پراکسید هیدروژن (H2O2)
برای تعیین غلظت H2O2، 0/2 گرم از بافت برگی با 3 میلیلیتر تریکلرواستیکاسید (TCA) 1/0 درصد در یک هاون چینی و محیط یخ سائیده شد. سپس عصاره با دور 3500 دور در دقیقه (rpm) به مدت 5 دقیقه سانتریفیوژ گردید. 1 میلیلیتر از مایع رویی به 1 میلیلیتر بافر فسفات (7pH=) و 2 میلیلیتر یدید پتاسیم یک مولار اضافه و سپس جذب مخلوط در طول موج 390 نانومتر قرائت و مقدار H2O2 با استفاده از ضریب خاموشی 28/0 میکرومتر در سانتی متر محاسبه و بر حسب میکرومول بر گرم وزن تر بیان گردید (Velikova et al., 2000).
3-4-9- تعیین میزان آب نسبی برگ (RWC)
برای این آزمایش، از قسمتهای انتهایی ساقه چندین برگ کاملاً توسعهیافته جدا و سپس دیسکهایی به قطر 8 میلیمتر از قسمت میانی پهنک برگ تهیه شد (از هر واحد آزمایشی 10 دیسک برگی)، سپس دیسکها به کمک ترازوی دیجیتالی (با دقت 01/0 گرم) توزین و به پتریدیش حاوی آب مقطر به مدت 3 ساعت در یخچال (4 درجه سانتی گراد) منتقل گردید. پس از خارج کردن دیسکها از آب مقطر جهت حذف رطوبت اضافی سطح دیسکها، آنها را روی کاغذ صافی قرار داده و سپس وزن آماس آنها اندازهگیری شد. پس از تعیین وزن آماس، دیسکهای برگی به آون (70 درجه سانتی گراد) منتقل و پس از گذشت 48 ساعت وزن خشک آنها تعیین و در نهایت RWC با استفاده از رابطه ذیل محاسبه شد ((Turner,1981.
میزان آب نسبی برگ = [[(وزن خشک – وزن آماس) / وزن خشک –وزن تر) ×100
3-4-10- تعیین فنول کل گل
برای تعیین فنول کل، 1 گرم از گلهای کاملا باز شده توزین و با 6 میلیلیتر اتانول خالص مخلوط و هموژنیزه گردیدند. محلول به دست آمده با دستگاه سانتریفیوژ و با دور g×12000 به مدت 12 دقیقه سانتریفیوژگردید. سپس 50 میکرولیتر از محلول شناور جدا نموده و با 555 میکرولیتر آب مقطر و 100 میکرولیتر (V:V / 1:1) معرف فولینسیکالتو رقیق شد. بعد از سپری شدن 5 دقیقه در دمای اتاق، 750 میکرولیتر از محلول سود نرمال، حاوی 20 گرم در لیتر کربنات سدیم، به هر نمونه اضافه و سپس محلولها به مدت 1 ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند. در نهایت میزان جذب نمونهها در طول موج 760 نانومتر قرائت گردیدند (Lemomoine et al., 2007).
* تمام ترکیبات (4 میلی لیتر محلول کربنات سدیم + 5 میلی لیتر فولین + 5/0 میلیلیتر حلال عصاره) به غیر از عصاره، بلانک را تشکیل می دهد (به جای عصاره از 5/0 میلی لیتر حلال استفاده شد).
* منحنی استاندارد فنول با غلظت های 250 و 200 ،150 ،100 ،50 ،0 (میلیگرم بر لیتر) از فنول تهیه گردید (شکل 3-6). از همبستگی بین غلظت های بکار برده شده فنول (میلیگرم بر لیتر) با جذبهای خوانده شده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر برای محاسبه فنول کل عصاره استفاده و بر حسب میلیگرم بر گرم محاسبه گردید.
شکل 3-4: منحنی استاندارد فنول کل
3-4-11- تعیین مقدار اسانس کل
برای اندازهگیری درصد اسانس از روش تقطیر با آب استفاده میشود. جهت استخراج اسانس از گلهای گیاه استفاده میشود. بنابراین پس از جمعآوری و آمادهسازی، گلهای گیاه داخل محفظه مخصوص گیاه در دستگاه کلونجر قرار داده شد. بدین وسیله اسانس همراه با بخار آب در قسمت سرد کننده جمع، اندازهگیری و برحسب درصد بیان می شود.
3-4-13- سنجش ترکیبات اسانس
براي شناسایی ترکیبات، اسانسهاي مورد نظر پس از آمادهسازي به دستگاه GC/MSتزریق شدند تا نوع ترکیبهاي تشکیلدهنده آنها مشخص شود. دستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده شده از نوع Agilent 6890 با ستون به طول 30 متر، قطر داخلی 25/0 میلیمتر و ضخامت لایه 25/0میکرومتر از نوع HP-5MS بودet al., 2005) (Young-Cheol.
3-5- تجزیه و تحلیل آماری دادهها
برای انجام تجزیه واریانس و مقایسه میانگینهای صفات اندازهگیری شده از نرم افزار SAS نسخه 1/9 استفاده شد. مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطوح احتمال 1 و 5 درصد انجام گرفت. همچنین برای رسم نمودار از نرم افزار Excel استفاده گردید.
فصل چهارم
نتایج و بحث
4- بررسی تاثیر غلظت ازت و نسبت نیترات به آمونیوم بر پارامترهای مورفولوژیکی گیاه همیشه بهار
4-1- تعداد گل در بوته