دانلود پایان نامه درمورد حسابرسی مستقل و مقایسه نتایج

4-5-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………..110
4-5-4-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….110
Widget not in any sidebars

4-5-4-2 آزمون دو جمله ای……………………………………………………………………………………113
4-5-4-3 آزمون t…………………………………………………………………………………………………..114
4-5-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………..115
4-5-5-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….115
4-5-5-2 آزمون دو جمله ای…………………………………………………………………………………..119
4-5-5-3 آزمون t………………………………………………………………………………………………….120
4-6 آزمون رتبه ای فریدمن………………………………………………………………………………………………..120
4-7 جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………..122
فصل پنجم: خلاصه پژوهش و پیشنهادها
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..124
5-2 خلاصه روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………….125
5-3 خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………..125
5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….129
5-5 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج بدست آمده از پژوهش های قبلی………………………………130
5-6 سایر یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………131
5-7 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………….131
5-7-1 پیشنهادها ی ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………….131
5-7-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده……………………………………………………………………..132
فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
2-1 مقایسه بین حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی………………14
2-2 مقایسه بین حسابرسی مستقل، داخلی، دیوان محاسبات و مالیاتی………………………………….15
3-1 پنج فرضیه مورد آزمون در این تحقیق……………………………………………………………………….68
3-2 ضریب آلفا…………………………………………………………………………………………………………..70