دانلود پایان نامه درمورد سؤال چهارم و دو جمله ای

4-26 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی چهارم………………………………………91
4-27 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی چهارم………………………………………91
Widget not in any sidebars

4-28 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی چهارم………………………………………92
4-29 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی پنجم…………………………………………..92
4-30 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی پنجم………………………………………….93
4-31 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی پنجم…………………………………………93
4-32 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی پنجم………………………………………93
4-33 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94
4-34 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94
4-35 نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………..95
4-36 میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری …………………………………………………………………….96
4-37 آزمون خی دو فرضیه اول (میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری)………………………………97
4-38 میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………98
4-39 آزمون دو جمله ای فرضیه اول…………………………………………………………………………………99
4-40 آزمون t فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………100
4-41 میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………..101
4-42 آزمون خی دو فرضیه دوم (میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری)………………………102
4-43 میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…………..103
4-44 آزمون دو جمله ای فرضیه دوم………………………………………………………………………………104
4-45 آزمون t فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….105
4-46 تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ………………………………………………………..106
4-47 آزمون خی دو فرضیه سوم (تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری)…………………107
4-48 تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……….108
4-49 آزمون دو جمله ای فرضیه سوم……………………………………………………………………………..109
4-50 میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری ……………………………………………….111
4-51 آزمون خی دو فرضیه چهارم (میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری)…….112