دانلود پایان نامه درمورد سؤال چهارم و


Widget not in any sidebars

3-3 ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از سوالات…………………………………………………………71
4-1 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال یک از فرضیه ی اول…………………………………………….81
4-2 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی اول…………………………………………….81
4-3 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی اول……………………………………………82
4-4 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی اول…………………………………………82
4-5 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی اول…………………………………………..82
4-6 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی اول…………………………………………..83
4-7 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی اول…………………………………………..83
4-8 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی اول………………………………………….84
4- 9 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی دوم…………………………………………….84
4-10 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی دوم…………………………………………….85
4-11 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی دوم……………………………………………85
4-12 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی دوم………………………………………..85
4-13 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی دوم………………………………………….86
4-14 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی دوم………………………………………….86
4-15 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی دوم…………………………………………..87
4-16 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی دوم………………………………………….87
4-17 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی سوم……………………………………………88
4-18 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی سوم……………………………………………88
4-19 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی سوم………………………………………….88
4-20 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی سوم……………………………………….89
4-21 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی سوم…………………………………………89
4-22 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی چهارم…………………………………………90
4-23 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی چهارم………………………………………..90
4-24 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی چهارم……………………………………….90
4-25 خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی چهارم…………………………………….91