دانلود پایان نامه درمورد سیستان و بلوچستان و مطالعات فرهنگی

همایی، جلالالدین، 1390، تاریخ اصفهان (مجلد ابنیه و عمارات، تتمه)، به کوشش ماهدختبانو همایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
همایی، جلالالدین، 1375، تاریخ اصفهان (مجلد هنر و هنرمندان)، به کوشش ماهدختبانو همایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
همدانی، رشیدالدین فضلالله، 1945، مکاتبات رشیدی، گردآوری محمد ابرقویی، به کوشش محمد شفیع، لاهور، نشریات پنجاب.
همدانی، رشیدالدین فضلالله، 1373، جامعالتواریخ، به تصحیح و تحشیه محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران، نشر البرز.
یعقوبی، ابنواضح، 1366، تاریخ یعقوبی، ترجمهی محمدابراهیم آیتی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
مقالات:
ابویی مهریزی، محمدرضا، «تاریخ: سیر حیات فرهنگی خاندان کاکویه»، بررسیهای نوین تاریخی، تابستان 1384، شماره 1، از 9 تا 18.
اشرف، احمد، «ویژگیهای تاریخی شهرنشینی در ایران دوره اسلامی»، مطالعات جامعهشناختی، تابستان 1353، شماره 4، از 7 تا 49.
اشرفصادقی، علی، «تأملی در دو تاریخ قدیم اصفهان»، مجله باستانشناسی و تاریخ، اسفند 1369، شماره پیاپی 8 و 9، از 27 تا 45.
الهیاری، فریدون، «اصفهان در دوره ایلخانی»، فرهنگ اصفهان، بهار 1380، شماره 19، از 56 تا 67.
انصاری، ابراهیم، «ساخت شهری اصفهان در قبل از صفویه»، فرهنگ اصفهان، بهار و تابستان 1376، شماره 5 و 6، از 50 تا 55.
انصاری، ابراهیم، «جایگاه اجتماعی محله در شهرهای اسلامی با تأکید بر اصفهان»، جامعهشناسی کاربردی، بهار و تابستان 1381، شماره 13، از 15 تا 26.
چلونگر، محمدعلی، «اسماعیلیان اصفهان»، تاریخ اسلام، تابستان 1382، سال 4، شماره 14، از 119 تا 146.
حسننیا، محمد، «صفویان در چشم دیگران»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، فروردین 1389، شماره 143، از 62 تا 71.
خدابخشی، شهره، «پایداری کالبد شهر»، ماهنامه دانشنما، فروردین و اردیبهشت 1382، سال دوازدهم، شماره 97-99.
رامشت، محمدحسین، «تحولات ژئومرفولوژیک تاریخ طبیعی شهر اصفهان در دوران چهارم»، مجلهی علمی ـ پژوهشی پژوهشهای تاریخی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، دوره دوم، شماره پانزدهم (ویژهنامه اصفهان)، زمستان 1377، از 67 تا 80.
رجایی، عبدالمهدی، «شهر اصفهان از نگاه جغرافینویسان مسلمان سده سوم تا هشتم»، گنجینهی اسناد، سال نوزدهم، دفتر چهارم، زمستان 1388، از 55 تا 66.
رحمتی، محسن؛ شاهرخی، سید علاءالدین، «مرداویج و اندیشه احیای شاهنشاهی ساسانی»، مجلهی علمی ـ پژوهشی پژوهشهای تاریخی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، دوره جدید، سال چهارم، شماره اول (پیاپی 13)، بهار 1391، از 17 تا 38.
شفقی، سیروس، «اصول شهرسازی اصفهان عصر صفوی»، فرهنگ اصفهان، بهار 1379، شماره 15، از 35 تا 51.
سیف، عبدالله، «تعیین سن مطلق پادگانههای آبرفتی رودخانهای»، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، پاییز و زمستان 1375، سال دوم، شماره 1.
صالحی، نصرالله، «کتابشناسی توصیفی تاریخهای محلی(منابع و متون)»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، خرداد و تیر 1380، شماره 44 و 45، از 12 تا 47.
غلومبیک، لیزا، «الگوهای شهری اصفهان پیش از صفویه»، مترجم: م. نفیس، مجلهی معماری و شهرسازی، خرداد 1377، شمارههای 42 و 43.
فروزانی، سید ابوالقاسم، «اصفهان در قرون نخستین هجری قمری»، نشریه فرهنگ، پاییز 1375، شماره 19، از 67 تا 84.
کجباف، علیاکبر، «بررسی مناسبات حکومت آل زیار و خلفای عباسی»، فرهنگ اصفهان، پاییز و زمستان 1386، شماره 37 و 38، از 87 تا 97.
کسایی، نورالله، «اصفهان در روزگار آلبویه و سلجوقیان»، ادبیات و زبانها، بهار 1376، شماره 9، از 176 تا 202.