دانلود پایان نامه درمورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری و شبکه های عصبی مصنوعی


Widget not in any sidebars
2-5-12 بررسی موانع به کارگیری سیستمهای خبره و پشتیبان تصمیم گیری در حسابرسی مستقل (رزیتا صالحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ،1384)
هدف از انجام این پژوهش روشن شدن برخی از جوانب نظری موضوع می باشد تا بعضی از دلایلی که از دیدگاه نظری سبب عدم استفاده از این سیستم ها می شود شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. روش این پژوهش قیاسی- استقرایی بوده و از آزمون های خی دو و t جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نموده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که عوامل عدم آشنایی کافی با سیستم های خبره، نبود متون و منابع فارسی، فقدان نرم افزار های مناسب سبب می شود که این ابزارها در حسابرسی استفاده نشود. در حالی که مقرون به صرفه بودن ، قضاوت بهتر در صورت به کارگیری این سیستمها، مناسب بودن این نرم افزارها با سیستم حسابداری در عدم به کارگیری این نرم افزارها در حسابداری تاثیری قابل ملاحظه ندارد.
2-5-13 بررسی موانع به کارگیری سیستم های مبتنی برشبکه های عصبی در حسابرسی مستقل ( مسعود یزدانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1384 )
هدف پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد جایگاه و نقش شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یکی از مولفه های حسابرسی کامپیوتری در حرفه حسابرسی و موانع به کار گیری آن در حسابرسی مستقل در ایران است و جامعه اماری آن حسابرسان موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی می باشد و روش انجام کار در این پژوهش روش توصیفی- تحقیقی است. بدین معنا که با کمک روش توصیفی موانع به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در حسابرسی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و از روش تحقیقی برای تحقیق داده ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به کمک پرسشنامه حاکی از این است که حرفه حسابرسی در ایران به دلیل 1- فقدان شناخت کافی از شبکه های عصبی 2- تردید در مورد مزیت اقتصادی این سیستم ها 3- تردید در خصوص پیچیدگی این سیستم ها از لحاظ آموزش و بکارگیری 4- عدم تناسب سیستمهای صاحبکاران با شبکه های عصبی 5- عدم دسترسی به نرم افزار های مبتنی بر سیستم های عصبی از آن ها استفاده نمی نماید. در این تحقیق از آزمون t و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است.
2-5-14 بررسی موانع استفاده از منطق فازی در حسابرسی های کشور ایران ( مجید عبدالهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،1386 )
هدف این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد جایگاه و نقش منطق فازی به عنوان یکی از مولفه های حسابرسی رایانه ای در حسابرسی و موانع بکارگیری آن در حسابرسی مستقل ایران بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به کمک پرسشنامه حاکی از آن است که حرفه حسابرسی در ایران به دلیل 1- عدم آگاهی و شناخت 2- کمبود منبع اطلاعاتی 3- عدم اعتماد کافی نسبت به نتایج آن 4- تردید در مورد مزایای اقتصادی 5- ابهام در خصوص قضاوت و تصمیم گیری بهتر 6- مشکلات به کارگیری منطق فازی، از آن استفاده نمی نمایند.
2-5-15 بررسی موانع بکارگیری تکنیکهای حسابرسی به کمک کامپیوتر در مؤسسات بخش خصوصی(جواد عسگری-دانشگاه آزاد بروجرد-1387)
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی موانع بکارگیری تکنیک های حسابرسی به کمک کامپیوتردر مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی بوده است.جامعه آماری پژوهش ،حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی بوده که تعداد 86 نفر به کمک فرمول کوکران به عنوان نمونه مورد سنجش قرار گرفته اند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.پس از جمع آوری داده های مورد نیاز ، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی دو و دو جمله ای استفاده شده است.نتیجه تحقیق مزبور حاکی از آن است که مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی به دلیل1-عدم آشنایی کارکنان مؤسسات حسابرسی با تکنیک های حسابرسی کامپیوتری 2-هزینه بالای سخت افزار و نرم افزارهای مورد استفاده 3-بالا بودن هزینه های آموزش کارکنان 4-مشکلات ناشی از کاربرد نرم افزارها در وضعیت های واقعی،از تکنیک های حسابرسی به کمک کامپیوتر استفاده نمی نمایند.
2-5-16بررسی موانع بکارگیری عاملهای هوشمند در حسابرسی مستقل(محمد خان محمدی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-1388)
بکارگیری عاملهای هوشمند به نظر می رسد ابزار مناسبی برای انجام حسابرسی های به موقع باشد.با این وجود حسابرسان باید ذهنیت خویش را تغییر دهند تا محیط جدید گزارشگری را بپذیرندو سپس مهارت های تکنیکی و دانش مورد نیاز را به دست آورندتا بتوانند نیازهای این محیط را برآورده سازند.با توجه به اینکه عاملهای هوشمند یکی دیگر از مؤلفه های حسابرسی کامپیوتری است و طبق توضیحات ارائه شده در پیشینه موضوع،بکارگیری عاملهای هوشمند در حسابرسی می تواند کیفیت و سرعت عمل حسابرسی را بهبود بخشد و از آنجا که در ایران تازمان انجام پژوهش فوق، در زمینه علل عدم بکارگیری عاملهای هوشمند در حسابرسی تحقیقی صورت نگرفته لذا بررسی موانع بکارگیری این سیستمها ضروری به نظر رسیده و در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
نتیجه تحقیق حاکی از آنست که حرفه حسابرسی در ایران به دلیل 1-نداشتن آگاهی کافی از کاربرد عاملهای هوشمند2-نامشخص بودن منافع بکارگیری عاملهای هوشمند در مقایسه با هزینه آن3-نبود متون کافی در زمینه کاربرد عاملهای هوشمند4-فقدان نرم افزار مناسب جهت امور حسابرسی 5-ابهام در خصوص قضاوت بهتر ،از آنها استفاده نمی نمایند.
2-5-17 بررسی عوامل محدود کننده استفاده از کامپیوتر در حسابرسی توسط حسابرسان مستقل در ایران (محمد نقی زاده ایدنلو-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-1388)
نتایج حاصل از تحقیق صورت گرفته حاکی از آن است که مهمترین عامل محدود کننده استفاده از کامپیوتر در حسابرسی ،توسط حسابرسان مستقل در ایران ،به عدم تمایل حسابرسان به استفاده از کامپیوتر در حسابرسی مربوط می شود و به ترتیب آشنایی ناکافی با حسابرسی کامپیوتری،عدم وجود نرم افزار حسابرسی و کمبود آموزشهای لازم جهت آشنایی حسابرسان مستقل با حسابرسی کامپیوتری از دیگر دلایل آن است .
در این تحقیق از آزمون های t تک نمونه ای و دو نمونه ای و دو جمله ای تک و دو نمونه ای برای آزمون پرسش های پژوهش و آزمون فرید من برای رتبه بندی عوامل مؤثر استفاده شده است.
2-5-18 بررسی موانع به کارگیری الگوریتم ژنتیک در حسابرسی مستقل ایران (زهرا مشایخی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،1389)
هدف از انجام این تحقیق،بررسی موانع به کارگیری الگوریتم ژنتیک توسط حسابرسان مستقل می باشد.در پژوهش فوق فقدان شناخت حسابرسان مستقل از الگوریتم های ژنتیک به عنوان متغیر مستقل فرضیه اصلی و به ترتیب نبود منابع علمی کافی در زمینه معرفی و کاربرد الگوریتم ژنتیک؛عدم دسترسی به نرم افزارهای مبتنی بر الگوریتم ژنتیک؛تردید درباره مزیت اقتصادی به کارگیری الگوریتم ژنتیک؛تردید درباره حصول به تصمیم گیری بهتر در صورت به کارگیری الگوریتم های ژنتیک و اکتفا به سیستم های اطلاعاتی حسابداری موجود و عدم تناسب سیستم های صاحبکاران با الگوریتم های ژنتیک به عنوان متغیر های مستقل فرضیه های فرعی یک تا پنج در نظر گرفته شده و از آزمون های t تک گروهی و دو گروه مستقل،کولموگروف-اسمیرنوف،همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه برای تحلیل داده ها استفاده شده است . براساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها در مجموع استنباط گردیده که میزان شناخت جامعه حسابرسی از الگوریتم ژنتیک کم می باشد.
2-6 جمع بندی فصل
هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه ای مساله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده اند و به آن نزدیک شده اند. به عبارت دیگر چه ابعادی بررسی نشده است . هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات پیشین استوار است (خاکی،65،1384). در این فصل چکیده ای از اطلاعات مهم و مربوط به تحقیق که از طریق کتابها و مجلات تخصصی موجود، استفاده از شبکه اینترنت و بهره گیری از پایان نامه ها و تحقیقات صورت گرفته ی قبلی به دست آمده است،در چهار گفتار:حسابرسی، حسابرسی سیستم های کامپیوتری، حسابرسی در محیط شهرداری تهران و پیشینه ی پژوهش ارائه شد و با توجه به پیشینه ذکر شده مشخص گردید که تاحد اطلاع پژوهشگر ،تاکنون تحقیقی پیرامون موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران صورت نپذیرفته است.لذا در راستای شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران پنج فرضیه تدوین و با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که در فصل بعد فرضیات و روش های آماری مورد استفاده توضیح داده می شود.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
هدف از این پژوهش، دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در خصوص موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران ،در راستای کمک به تسهیل در راه اندازی و نهادینه کردن حسابرسی کامپیوتری به منظور ارتقای کارآیی و اثربخشی عملکرد حسابرسی و بهبود زمان پاسخگویی در شهرداری تهران می باشد،که با توجه به بررسی پیشینه پژوهش و شناخت پژوهشگر از محیط حسابرسی شهرداری تهران، در چارچوب پنج فرضیه آزمون می گردد.
فرضیات پژوهشی تدوین شده جهت حل مساله پژوهش، روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت و محتوای موضوع مورد مطالعه، روش جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش، جامعه آماری و روش های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های آماری پژوهش، در این فصل ارائه می شود.
3-2 روش تحقيق
تحقيق، تلاشی سيستماتيك و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسأله است (خاکی،201،1384). با توجه به اینکه پرسشها و مساله ها ماهیتهای گوناگونی دارند، لذا می توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مساله ها تحقیقات را طبقه بندی نمود.
پژوهش حاضر، براساس هدف كاربردي (Applied) و بر حسب روش توصیفی ( Descriptive ) است.