دانلود پایان نامه درمورد سیستم های اطلاعاتی و مقیاس اندازه گیری

هدف تحقیقات کاربردی توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر اين تحقيقات، تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه توسط تحقيقات بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمندي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد (حافظ نیا، 41،1380).
هدف پژوهشگر از انجام تحقيق توصيفي، توصيف عيني و واقعي خصوصيات يك موضوع يا موقعيت است. پژوهشهای توصيفي جـوابي براي سؤالات چه كسي، چگونه، چه چيزي و چه زمانـي ارائه ميكند.
Widget not in any sidebars

از آنجايي كه اين پژوهش به تشريح و توصيف موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران مي‌پردازد، از نظر ماهيت و روش، توصيفي است.
3-3 روش جمع‌آوری داده
جهت گردآوری داده های مورد نیاز برای این پژوهش با هماهنگی بعمل آمده پرسشنامه هایی بین حسابرسان اداره کل حسابرسی شهرداری تهران،حسابرسان مستقل و گروههای اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران توزیع و پس از پیگیری پاسخ نامه ها جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسشنامه اين تحقیق داراي 34 سؤال از نوع بسته و در انتها دارای یک سؤال از نوع باز است که از پاسخگویان درخواست گردیده نظرات خود را در خصوص حسابرسی کامپیوتری و موانع بکارگیری آن در شهرداری تهران بنویسند. تمامی سوالات در چارچوب پنج فرضیه ارائه شده در جدول3-1 می باشد.
جدول 3-1: پنج فرضیه مورد آزمون در این تحقیق
فرضیه اول
فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
فرضیه دوم
تردید درمورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
فرضیه سوم
تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
فرضیه چهارم
عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
فرضیه پنجم
عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.

مقیاس اندازه گیری نگرش این پژوهش از نوع لیکرت می باشد و گزینه های جوابیه به صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم طراحی شده است. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها به هر یک از پاسخ ها نمره 1 تا 5 داده می شود، به طوریکه عدد 5 نشان دهنده خیلی کم وعددیک نشان دهنده خیلی زیاد وبرعکس و حسب مورد در سوالات دیگری عدد 5 نشان دهنده خیلی زیاد و عدد یک نشان دهنده خیلی کم می باشد.
در بخش اول پرسشنامه نیز سوالاتی در مورد نام و نام خانوادگی( به صورت داوطلبانه)، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع تحصیلات، سمت حسابرسی و مدت تجربه عملی در حسابرسی مطرح گردیده است.
3-3-1 آزمون اولیه پرسشنامه
در راستای آزمون اولیه پرسشنامه و براي پي‌بردن به ناسازگاري دروني و ابهام‌هاي موجود در آن، پرسشنامه این پژوهش قبل از توزيع، توسط گروه کوچکی از حسابرسان تکمیل و اطمینان حاصل شد که پرسش ها، موجب سردرگمی و ابهام پاسخگویان نمی شود.
3-3-2 روایی(اعتبار)و پایایی پرسشنامه
منظور از روايي آن است كه وسیله اندازه‌گيري، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گيري های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، 1384، 288). پايايي يعني، اگر صفت مورد نظر را تحت شرايط مشابه دوباره اندازه‌گيري كنيم نتايج حاصل مشابه و قابل اعتماد باشد (آراني، 1380، 42-41).
روايي، مقياسي است براي قابليت استفاده از ابزارهاي تحقيق، يعني پاسخ به اين سؤال كه آيا اين ابزار چيزي را اندازه‌گيري مي‌كند، كه هدف بررسي بوده است يا خير؟ (اتسلندر، 1371، 281). روايي، قابليت تيرانداز در زدن به مركز آماج است و پايايي قابليت تكرار نتايج (آصف‌زاده، 1380، 195). پايايي بر خلاف روايي، با يك عدد ( ضريب پايايي ) سنجيده مي‌شود كه عددي اعشاري مثبت كمتر از يك است ( هنرسون، 1382، 198).
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند به این معنی که ، چنانچه نمره های مشاهده شده و واقعی هر یک از آزمودنی ها در آزمودنی موجود باشند مجذور همبستگی بین این نمره ها ،ضریب پایایی آزمون نامیده می شود(خاکی ،293،1384).