دانلود پایان نامه درمورد سیستم های اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعاتی

4-52 میزان دسترسی به نرم افزار حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…….113
Widget not in any sidebars

4-53 آزمون دو جمله ای فرضیه چهارم…………………………………………………………………………..114
4-54 آزمون t فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..115
4-55 میزان تناسب سیستمهای اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار حسابرسی کامپیوتری …….116
4-56 آزمون خی دو فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………117
4-57 میزان تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………………………………………………………………………..118
4-58 آزمون دو جمله ای فرضیه پنجم…………………………………………………………………………….119
4-59 آزمونt فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………….120
4-60 آزمون فریدمن(اولویت بندی عوامل)……………………………………………………………………..121
4-61 آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………….121
5-1 مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پیشینه پژوهش…………………………………………………………..130
فهرست نمودارها
شماره عنوان صفحه
2-1 فرآیند مطالعه و ارزیابی کنترل های حسابداری و فرآیند حسابرسی……………………………….28
4-1 جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..79
4-2 سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….79
4-3 نوع تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………80
4- 4 مدت تجربه عملی در حسابرسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………80
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
علیرغم جایگاه و نقش حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقاء حسابرسی در سراسر دنیا از جمله ایران،تاحد اطلاع پژوهشگر تاکنون از حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران استفاده نشده است.با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دست یافتن به دلایل این امر، هدف از این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن در شهرداری تهران می باشد.
لذا با توجه به مسئله پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، پنج فرضیه تدوین و به ترتیب فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری و عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری،به عنوان دلایل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران در نظر گرفته شد.
داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه کتبی طیف لیکرت، تکمیل شده توسط حسابرسان مستقر در شهرداری تهران، جمع آوری و پس از آزمون نرمال بودن توزیع داده های تحقیق، در سطح اطمینان 95% و توسط نرم افزار20 SPSS با استفاده از آزمون پارامتریک t و آزمون های ناپارامتریک خی-دو و دوجمله ای تحلیل و موانع با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن رتبه بندی گردید.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آنست که حسابرسان شهرداری تهران به دلیل فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری و عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری از آن استفاده نمی کنند.
1
فصل اول
کلیات