دانلود پایان نامه درمورد قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و نبود منفعت و یا تقصیر خواهان

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن………………………………………………………………………………………………………………..44
بند دوم- فرعی بودن قاعده………………………………………………………………………………………………………………………..45
گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب………………………………………………………………………………………………………48
بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران…………………………………………………………………………….52
فصل اول- مبانی حقوقی قاعده……………………………………………………………………………………………………………………53
الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………57
ب- اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………..58
ج- غصب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
د- اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
ه) تسبیب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
ر- استیفاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
ز- قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………………………….66
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………………………………………………………………68
گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………………………………………………………71
بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………………………………71
الف – زمان ارزیابی دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………………..72
ب – استفاده خالص یا ناخالص…………………………………………………………………………………………………………………..74
بند دوم- کاستن از دارایی دیگری………………………………………………………………………………………………………………..75
بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی……………………………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم – شرایط حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………80
بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن……………………………………………………………………………………………………………80
بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان……………………………………………………………………………………………………..83
الف- منافع شخصی…………………………………………………………………………………………………………………………………..83
ب – تقصیر خواهان…………………………………………………………………………………………………………………………………..84
بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت……………………………………………….85
گفتار سوم – آثار قاعده………………………………………………………………………………………………………………………………88