دانلود پایان نامه درمورد ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی و خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
ماتیو و زاجاک در 1990 یافته های بیش از 2000 تحقیق را مرور نموده و به وسیله تجزیه و تحلیل عوامل ضروری برای ایجاد تعهد، عوامل همبسته با تعهد و پیامدهای تعهد سازمانی را خلاصه می نمایند (حافظی، 1376).
ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی :
سن: تعهد سازمانی با سن افراد دارای همبستگی نسبی و مثبت می باشد. می یر و آلن اظهار می دارند که کارگران مسن تر به دلیل رضایت بیشتر از شغل خود از تعهد بیشتری برخوردار هستند.
جنسیت: زن ها نسبت به مردان تعهد بیشتری نسبت به سازمان نشان دادند. اگر چه این تفاوت جزئی است.
تحصیلات: رابطه تعهد سازمانی با تحصیلات ضعیف و منفی است. دلیل این رابطه منفی در مطالعات موردی و همکاران در 1992، توقعات بیشتر در افراد تحصیلکرده و فرصت های شغلی بیشتر آنها ذکر شده است.
ازدواج: این متغیر با تعهد سازمانی همبستگی ضعیفی دارد.
سابقه در سازمان و در سمت سازمانی: به دلیل سرمایه گذاری های فرد در سازمان سابقه بیشتر در مقام یا سازمان می تواند موجب تعهد بیشتری شود. اما این رابطه ضعیف است.
استنباط از شایستگی شخصی: افرادی که از خود و شایستگی های شخصی خود برداشت مثبتی دارند انتظارات بیشتری از سازمان خواهند داشت. به همین دلیل رابطه این دو متغیر مثبت و قوی است.
توانایی ها: به دلیل اینکه افراد ماهر در سازمان با ارزش هستند، این امر موجب پاداش بیشتر سازمان به آنها
می شود و نتیجه مطالعات ماتیو و زاجاک تاکیدی بر همبستگی مثبت این دو متغیر می باشد.
حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد موجب عزت نفس برای فرد می شود به همین دلیل می تواند موجب افزایش تعهد گردد. اگر چه نتایج تحقیقات متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهد.
خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی:
نتایج تحقیقات ماتیو و زاجاک در 1990 و جانسون، نشان می دهد که مشاغل غنی شده موجب تعهد سازمانی بیشتر می گردد. تنوع مهارت با تعهد سازمانی دارای همبستگی مثبت است. جانسون در 1990، بیان می کند استقلال و مشاغل چالش برانگیز با تعهد سازمانی رابطه مثبت و قابل توجهی دارد (رنجبریان، 1375).
تأثیر روابط گروهی و روابط رهبر با تعهد سازمانی:
یوسفیان (1379) به نقل از ماتیو و زاجاک در 1990 و تامپسون در 1989، عنوان می کند، منسجم بودن گروه، وابستگی متقابل وظایف، ملاحظه کاری و ساخت دهی مدیر و ارتباطات رهبر با تعهد سازمانی رابطه ای مثبت دارند.
ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی:
بنا به گزارش ماتیو و زاجاک در تعدادی از مطالعات بین اندازه سازمان و میزان تعهد سازمانی به علت وجود امکانات بیشتر جهت ارتقاء، همبستگی معنی داری یافته شده است (یوسفیان، 1379).
وضعیت نقش و تعهد سازمانی :
در تحقیقات مختلف انجام شده وضعیت نقش را از طریق تضاد نقش، ابهام نقش و تعدد نقش، اندازه گیری کرده اند. طبق تحقیق ماتیو و زاجاک، وضعیت نقش یکی از مقدمات ایجاد تعهد می باشد.
در تحقیقی که توسط گینودو در 1989، انجام شد عواملی که به وسیله آن می توانند بر تعهد سازمانی افراد تأثیر قابل توجهی بگذارند عبارتند از : 1- تاکید بر ماموریت و ارزش های سازمان 2- تاکید بر استمرار بهبود کیفیت محصول 3- درگیر کردن و دخالت دادن کارکنان 4- حذف موانع کار 5- ارزشیابی کار و اعلام نتایج 6- تقدیر از موفقیت کارکنان (رنجبریان، 1375).