دانلود پایان نامه درمورد پایگاه های اطلاعاتی و ویژگی های شخصیتی

رشته کتابداری
68
6
جمع
1550
100
ابزار تحقیق:
در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اعضای هیئت علمی و پرسشنامه دانشجویان. که هر پرسشنامه حاوی سوالاتی پیرامون ویژگی های شخصیتی به همراه سوالاتی در خصوص میزان آشنایی با رایانه و نظرخواهی در مورد علاقه مندی یا نگرش نسبت به پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود.
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی ،از شاخص های مرکزی نظیر فراوانی ، دسته بندی و خلاصه سازی داده ها و…. و در سطح استنباطی، از آزمون خی دو یک متغیره استفاده شد.
شیوه گردآوری اطلاعات:
با توجه به روش پژوهش (توصیفی – پیمایشی)گردآوری اطلاعات از طرق مختلفی انجام گردید.
مطالعه کتب و مدارک موجود در کتابخانه.
مراجعه به شبکه ها و پایگاه های اطلاعاتی اینترنت.
استفاده از پایان نامه های دانشکده که موضوعی مرتبط با موضوع تحقیق داشتند.
استفاده از پایان نامه های دانشگاه های دیگر در رابطه با موضوع تحقیق.
مراجعه به نشریاتی که حاوی مقالاتی پیرامون موضوع تحقیق بودند.
مطالعه مقالاتی که به صورت پراکنده چه به صورت چاپی و یا به صورت نسخه دیجیتالی موجود بودند و ….
فصل چهارم
تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه:
آموزش مجازی یک فرایند جدید در آموزش است که بر اساس فناوری های رایانه ای چند رسانه ای و پردازشگرها شکل گرفته است وانعطاف زیادی را در روش شناسی آموزشی،مدیریت محتوی،تعامل استادان و دانشجویان ،سازماندهی و ساختار دوره هاو ارزیابی دانشجویان بوجود آورده است. آموزش مجازی ارائه آموزش از طریق وسایل الکترونیکی است.این نوع آموزش برای آن دسته از یادگیرندگان که به دلایل مختلفی تمایل دارند به صورت مجازی آموزش ببینند،جذابیت ایجاد میکند.(جوادی فرد،1390)
امروزه توسعه علمی و فناوری های جدید، جامعه بشری را به سویی می کشاند که استفاده از آموزش مجازی، اجتناب ناپذیر است.توانایی آموزش مجازی برای کمک به همگانی کردن آموزش،رفع نابرابری های آموزشی و تکمیل برنامه های مدرسه و دانشگاه بسیار ضروری می باشد.(بهشتی،1383)
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است.در بخش توصیفی شاخص های آماری از قبیل فراوانی،درصد ودرصد تراکمی و در بخش استنباطی، برای پاسخگویی به سوالات تحقیق، از خی دوی تک متغیره استفاده شده است. پاسخ هر سوال تحقیق در قالب یک جدول آورده شده است.