دانلود پایان نامه درمورد پول الکترونیکی و تامین مالی تروریسم

درودی چو نور دل پارسیان بدان شمع خلوتگه پارسایی،تقدیم به آنکه اندیشه را گسترانید و گلستانی نو را بنیاد نهاد.
منابع
1-ارجمندنژاد، عبدالمهدي(1384) -شناسايي کافي مشتري ازسوي بانک ها، کميته نظارت بر بانکداري) بال گروه مطالعاتي بانکي و اعتباري، اداره مطالعات و مقررات بانکي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مترجم(. تهران: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره مطالعات و مقررات بانكي.
2- سعیده شفیعی و محمد حسین دیلمی(1388) –بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پولشویی با تآکید برراهکارهای مالیاتی.
3- مريم کشتکار (1389)-پديده پولشويي، اقدامات بین المللي ورا هکارهاي ضد پولشويي-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقررات، مجوز ها و مبارزه باپولشويي,اداره مبارزه با پولشويي
4-زارع قاجاری ,فردوس وقائم مقامی ,علی( 1392)- استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی-نشر تاش.
5-پیتر و همکاران( 1392)-پیشگیری از پولشویی وتامین مای تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانکی.
6-عبدالرضا ملك، محبوبه مدني اصفهاني(1390)-پول شوئي و را ههاي مبارزه با آن-اداره مطالعات و بازاريابي.
7-جباری ,محمد( 1387)-گونه های پولشویی و اثر آن بر اقتصاد.
8 – ویژه نامه مبارزه با پولشویی مهر) 1392 ( بانک تجارت.
9 – میر محمد صادقی، حسین ( 1377 )، حقوق جزاي بین المللی، تهران: نشر میزان.
10- کشتکار مریم(1392)پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم: راهنمای عملی برای ناظران پیر لارنت و دیگران مترجم مريم کشتکارکینشر تاش.
11-کشتکار مریم(1390) پدیده پولشویی ,اقدامات بین المللی وراهکارهای ضد پولشویی
12- تذهیبی فریده( 1384 )پولشویی وسیستم بانکی ,تهران انتشارات زعیم .
13-. میر محمد صادقی حسین(1382) پولشویی و ارتباط با جرائم دیگر: همایش بین المللی مبارزه با پولشویی دانشگاه شیراز .
14- جباری محمد( 1387) گونه های پولشویی وآثار آن بر اقتصاد,مرکز تحقیقات استراتژیک
15-بانک مرکزی ج ا ا.(1386) –دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی.
16- جزایری مینا( 1388) پولشویی و موسسات مالی : تهران ,موسسه عالی آموزش بانکداری ایران .
17- فیض زرین قلم بهرام و حاج نوروزی مجید (1384)-مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالب،بانک مرکزی ج ا ا.
18-ماهنامه تدبیر 162(8/1384) پولشویی :جرمی پنهان در سایه .
19- رحیمی مقدم علیرضا (1387) پولشویی در تجارت بین الملل”,نشریه بانک ملی ایران ,شماره 148,دی ماه 20- تجلی سید آیت اله (1390)-مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها نشر آراد .
21- رهبر فرهاد و میرزاوند فضل اله( 1387) پولشویی و روشهای مقابله با آن تهران:انتشارات دانشگاه .
22- جلالی فراهانی امیر حسین (1387) پولشویی الکترونیکی نشر پایگاه اندیشه سال اول شماره 4.
23- قربانی امیر حسین( 1386 )پول الکترونیکی و مسایل حقوقی .
25- بهرام زاده حسینعلی و شریعتی حسین (1383) روشهای مبارزه با پولشویی “ماهنامه علمی –آموزشی تدبیر سال پانزدهم ،شماره 149 مهر ماه .