دانلود پایان نامه درمورد کشورهای توسعه یافته و سیستم های اطلاعاتی


Widget not in any sidebars
صد در صد داده ها را بدون نمونه گیری رسیدگی کنند.
به آنان اطمینان مطلق و نه نسبی بدهند.
حسابرسی را بدون فوت زمان و صرف هزینه های هنگفت انجام دهند.
همواره و حتی بدون حضور فیزیکی در دسترس باشند.
از همه ی داده ها اعم از مالی و غیر مالی به طور نامحدود استفاده کنند.
حسابرسی را پیوسته و نه بصورت ادواری انجام دهند.
رویدادهای مشکوک را آنا” گزارش کنند.
در نمونه گیری ها و تحلیل ها از توابع تحلیلی نوین و پیشرفته استفاده کنند و به داده های حدی و مفرط بسنده نکنند.
از صد در صد داده ها برای کشف تقلب استفاده کنند.
بدون نیاز و وابستگی به داده های صاحب کار صرفا” با واکشی داده ها به تحلیل بپردازند.
در کشف تقلب پیش دستانه و پیش گیرانه عمل کنند و سرانجام اینکه،
در دنیای کسب و کاری که گزارش ها و داده های مالی و غیر مالی صاحب کار با استفاده روز افزون از ابزارها و فنون پیشرفته ی فناوری اطلاعات یا دستگاه تولید می شوند، از ابزارهای همسنگ یا دستگاهها برای اطمینان بخشی داده های رایانه ای استفاده کنند.
امروزه اکثرحسابرسان در کشورهای توسعه یافته از ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه برای اهداف حسابرسی های داخلی و مستقل استفاده می کنند.
روش های دستی حسابرسی، دیگر جوابگوی انبوه داده های رایانه ای نبوده و منجر به کاهش کارآیی و اثربخشی عملیات حسابرسی می شود.
حسابرسی به کمک رایانه، به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است و حسابرسان جهت ارتقای کارآیی و اثربخشی کار حسابرسی و بهبود زمان پاسخگویی می بایست روش های دستی را کنار گذارند و از نرم افزار های حسابرسی رایانه ای و به طور کلی حسابرسی کامپیوتری بهره گیرند.
2-3-2 تعریف حسابرسی کامپیوتری
واژه حسابرسی کامپیوتری استفاده از تکنولوژی کامپیوتری در فرآیند حسابرسی را بازگو میکند.البته هنوز تعریف کامل و جامعی از این واژه در دسترس نیست زیرا این واژه می تواند کلیه ارتباطات و ترکیبات احتمالی تکنولوژی کامپیوتر و حسابرسی را در بر داشته باشد.
یکی از اساسی ترین تعریفهای حسابرسی کامپیوتری، تعریف ویلیامسون (Williamson) است که بنا برآن حسابرسی کامپیوتری فرآیند کاربرد هر نوع سیستم مبتنی بر تکنولوژی اطلاعاتی در راستای کمک به حسابرسان در فرآیند برنامه ریزی، اجرا، کنترل، تکمیل و هدایت عملیات حسابرسی است ( فرقاندوست حقیقی، 1378، 36).
هدفهای کلی وحدود رسیدگی های حسابرسی در محیط سیستمهای اطلاعاتی تغییر نمی کند(فرقاندوست حقیقی،3،1389)،اما در انجام روش های حسابرسی ،حسابرس ممکن است ضرورت استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی را مورد نظر قرار دهد.شکل های گوناگون استفاده از کامپیوتربه “روش های حسابرسی به کمک کامپیوتر”موسوم است(فرقاندوست حقیقی،71،1389).
2-3-3 انواع حسابرسی در محیط سیستم های اطلاعاتی
از نظر اهداف استانداردهای بین المللی حسابرسی کامپیوتری، هرگاه مدیریت یک واحد اقتصادی برای پردازش اطلاعات مالی با اهمیت از نظر حسابرسی، از هر نوع کامپیوتر بدون توجه به نوع و اندازه آن استفاده کند، صرف نظر از آنکه راهبری کامپیوتر را خود واحد اقتصادی یا شخص ثالث بر عهده داشته باشد، وجود سیستم اطلاعاتی برای اهداف حسابرسی کامپیوتری، تحقق یافته است (فرقاندوست حقیقی،3،1389).
اصطلاح حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی بطور کلی برای بیان دو نوع متفاوت از فعالیتهای حسابرسی مرتبط با سیستم های اطلاعاتی بکار می رود. کاربرد اول این اصطلاح برای بیان فرآیند بررسی و ارزیابی کنترل های داخلی در یک سیستم کامپیوتری به کار می رود که این کار بطور عادی در خلال انجام آزمون رعایت روشها توسط حسابرسان انجام می گیرد و حسابرسی سیستم های کامپیوتری نامیده می شود. کاربرد دیگر این اصطلاح برای بیان فرآیند استفاده از تکنولوژی اطلاعات در حسابرسی سیستم های اطلاعاتی، در انجام کارهایی که قبلا” در فرآیند حسابرسی بطور دستی انجام می شده است مورد استفاده قرار می گیرد که این کار به طور عادی در خلال انجام آزمون های
اثباتی توسط حسابرسان انجام می شود و تحت عنوان حسابرسی با کامپیوتر(استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی)نامیده میشود. دو نوع حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی فوق الذکر می تواند هم توسط حسابرسان داخلی وهم توسط حسابرسان مستقل انجام پذیرد(Bodnar&Hopwood,2004,455-481 به نقل از یزدانی،29،1384).
2-3-4 حسابرسی سیستم های کامپیوتری
مطالعه و ارزیابی کنترلهای حسابداری در سیستمهای کامپیوتری از لحاظ نوع عملیات، به مراحل مختلف تقسیم میشود. مراحل مزبور که در عمل به طور کامل قابل تفکیک نبوده و تا حدودی در یکدیگر تداخل می کنند عبارتند از(آریا، 1389، 31 ):
مرحله مقدماتی بررسی