دانلود پایان نامه درمورد کشورهای توسعه یافته و سیستم های اطلاعاتی


Widget not in any sidebars

شهرداریها به منظور حصول اطمینان از صحت انجام عملیات و رعایت قوانین و مقررات و محدودیتهای حاکم بر بودجه سالانه و برنامههای میان مدت و آمادگی لازم برای ایفای مسئولیت پاسخگویی از طریق گزارشگری مالی و گزارش عملکرد، نیازمند اعمال کنترلهای داخلی میباشند. یکی از مهمترین ابزارهای اعمال کنترل داخلی، استقرار واحد حسابرسی داخلی است تا شهرداریها را در انجام مسئولیتهای فوق توانمند سازد؛ همچنین بر اساس بند یک ماده 44 آییننامه مالی شهرداریها نیز، شهرداریها موظفند توسط واحدی درون خود شهرداریها، بعد از خرج، عملیات خود را حسابرسی نمایند که این همان وظیفه حسابرسی داخلی است.
حسابرسی داخلی در شهرداری تهران توسط حسابرسان اداره کل حسابرسی شهرداری تهران صورت می پذیرد.این واحد حسابرسی داخلی بیش از 30 سال قدمت دارد و در حال حاضر تقریبا” با 31 حسابرس داخلی فعالیت می نماید.
در حال حاضرفعالیتهای حسابرسی داخلی در شهرداری تهران براساس چگونگی انجام کار و محتوای عملیات و زمان اجرای آن به پنج بخش شامل حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت،حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مستمر و حسابرسی ضمنی تقسیم می شود،ضمن آنکه برابر دستورات مدیریت ارشدحسابرسی اجمالی و ویژه نیز انجام میگردد (حاجی الیاسی،10،1391).
در بخش حسابرسی صورتهای مالی، هدف تعیین میزان مطابقت صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری است.
در حسابرسی رعایت وظائف حسابرسان تعیین میزان رعایت قوانین ودستورالعمل های حاکم بر شهرداری تهران می باشد.امادر بخش حسابرسی عملیاتی که از اواخر سال1386 تاکنون در اداره کل حسابرسی در حال اجرا می باشد به ارزیابی کنترلهای مدیریتی به منظور بهینه سازی استفاده از منابع سازمانی و به عبارت دیگر به کارایی و توجیه اقتصادی عملیات مدیران و شهرداران می پردازد و به علاوه به اثر بخشی اجرای این عملیات توجه دارد. اگرچه امروزه حسابرسی عملیاتی بخشی از
توان و نیروی حسابرسی را به خود اختصاص داده لیکن هنوز انجام عملیات حسابرسی صورتهای مالی در زمره مهمترین فعالیتهای حسابرسان داخلی می باشد(همان منبع،10).
2-4-3 گروههای اصلاح حساب در شهرداری تهران
به منظور ارائه تصویری شفاف از وضعیت مالی و عملکرد مالی دولت ،استفاده از مبنای حسابداری تعهدی اجتناب ناپذیر است(کمیته تدوین استانداردها،82،1389).
تا پایان سال1384،روش حسابداری شهرداری تهران بر مبنای روش نقدی بوده است و براساس تصمیمات متخذه در ارکان ذیصلاح شهرداری ،روش مذکور از ابتدای سال1385به روش حسابداری بر مبنای تعهدی تغییر یافته است.
بسیاری از اطلاعات مالی از قبیل دارائیهای اختصاصی شهرداری ،بخش قابل توجهی از دیون ومطالبات شهرداری ،مشارکت ها و سرمایه گذاری ها در دفاتر شهرداری ثبت نشده بود و با استقرار روش تعهدی ضرورت داشت این اطلاعات با استفاده از تکنیک های مختلف حسابداری و حسابرسی شناسائی و در حسابها ثبت شود.هدف از انجام اصلاح حساب شناسائی این اطلاعات و ثبت آنها بوده است.
در راستای کوچک سازی و تمرکز زدایی برخی از فعالیت های حسابرسی داخلی شامل اصلاح حسابها ،تهیه صورتهای مالی و… به شرکتهاو مؤسسات حرفه ای برون سپاری شده است و هم اکنون عملیات اصلاح حساب توسط گروههای اصلاح حساب (اشخاص حقوقی ذیصلاح) در شهرداری تهران صورت می پذیرد که ثبت های اصلاحی صادر شده توسط آنها،تا حد زیادی منجر به شفافیت حساب های شهرداری تهران و رفع موارد مندرج در گزارشات حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شهرداری تهران خواهد گردید.
2-4-4 حسابرسی شورای شهر (حسابرسی مستقل در شهرداری تهران)
طبق بند30 از ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهردار(مصوب1/3/1375و اصلاحات بعدی آن)وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح ذیل میباشد:
نظارت بر حسن اداره امور شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات ، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی.
همچنین طبق تبصره 2 همین بند، شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی خود را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایند.
طبق بند ب ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها حسابرسی به وسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس، شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را به وزارت کشور ارسال نمایند.
بنابراین در راستای اجرای الزامات و تکالیف موضوع بند “ب” ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها و بند 30 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار، حسابرسی مستقل در شهرداری تهران توسط اشخاص حقوقی ذیصلاح (موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و آیین نامه اجرایی تبصره4 آن ) انجام می شود که فعالیت آن ها به طور عمده شامل حسابرسی صورتهای مالی شهرداری تهران می باشد.
2-4-5 روش انجام حسابرسی در شهرداری تهران
به طور کلی می توان بیان داشت که مجموعه حسابرسی و خدمات حسابداری در محیط شهرداری تهران، شامل حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و گروههای اصلاح حساب می باشد که در مناطق 22 گانه شهرداری تهران به امر حسابرسی و اصلاح حساب می پردازند.
رسیدگی های انجام شده توسط حسابرسان مذکور در حال حاضر به صورت دستی صورت می گیرد که مستلزم صرف زمان طولانی بوده وهزینه انجام عملیات حسابرسی بالا می باشد.
به موقع بودن یکی از مهم ترین جوانبی است که در حسابرسی به عنوان کیفیت اطلاعات مطرح می شود و حسابرس دیگر نمی تواند با رسیدگی های دستی و طولانی وزنه ای به پای کیفیت اطلاعات صاحب کار بشود ( فرقاندوست حقیقی، 1390، 44).
با توجه به اینکه پردازش اطلاعات مالی در شهرداری تهران با استفاده از سیستم های کامپیوتری انجام می گردد و با توجه به مزایا و فواید به کارگیری تکنولوژی سیستم های اطلاعاتی در حسابرسی، انتظار می رود پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در محیط شهرداری تهران و استفاده از حسابرسی کامپیوتری توسط حسابرسان داخلی و مستقل منافع قابل توجهی را برای شهرداری تهران در بر داشته باشد.
هدفهای کامپیوتری کردن حسابرسی، ارتقای کارایی و اثربخشی کار حسابرسی و کاهش مخاطرات حسابرسی، بهبود زمان پاسخگویی و کاهش سطح اطلاعات فنی لازم برای انجام کار است، به نحوی که کارکنان کم سابقه تر، بتوانند وظایفی را که در حال حاضر به وسیله کارکنان ارشد به مراتب گرانتر انجام می شود به عهده گیرند(فرقاندوست حقیقی، 36،1378).
با این که امروزه اکثر حسابرسان در کشورهای توسعه یافته از ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه برای اهداف حسابرسی های داخلی و مستقل استفاده می کنند، ولی هنوز در کشور ما این ابزارها چنانکه باید به خدمت گرفته نمی شود(پوریانسب، 1391، 2 ).
هدف این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد موانع به کارگیری حسابرسی کامپیوتری در حسابرسی های شهرداری تهران می باشد.
2-5 گفتار چهارم- پیشینه ی تحقیق