ژانویه 18, 2021

تحقیق رایگان درباره رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-1-6 -8)توسعه خود

نوع نهايي از رفتار شهروندي سازماني، توسعه خود می باشد که درمطالعات كاتز(۱۹۶۴)و جرج و بريف(1992) مورد شناسايي قرار گرفت و به عنوان بعدکليدي رفتار شهروندي سازماني معرفي گرید. توسعه خود شا مل رفتارهاي داوطلبانه کارکنان به مقصود بهبود دانش، مهارت ها و توانايي هايشان مي باشد. ويژگي چنين رفتاري اين می باشد که يادگيري مجموعة جديدي از مهارت ها به مقصود توسعه دامنه مشارکت درسازمان انجام مي گيرد. به هرحال اين بعد از رفتار شهروندي سازماني در ادبيات، مطالعات و تحقيقات مورد بررسي قرار نگرفته می باشد، با اين وجود به نظر مي رسد اين نوع از رفتارها که وابسته به صلاحديد کارکنان مي باشد، به طور مفهومي از ساير انواع رفتار شهروندي سازماني متمايز می باشد  (حسنی کاخکی وقلی پور، 1387).

2-1-7)کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی 

پودساکف وهمکارانش[1](1990)کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی  را بدین توضیح اظهار می کنند:

  • موجب افزایش همکاری وبهره وری مديريتی می گردد.
  • نيازبه تخصيص منابع کمياب رابرای حفاظت ازمنابع سازمان ونظارت وکنترل براجرا وانجام وظايف روزمره راکاهش می­دهد.