دانلود پایان نامه رشته های تحصیلی و فضاهای آموزشی


Widget not in any sidebars


Widget not in any sidebars
شاخص های مورد بررسی این تحقیق عبارتند از: وضعیت دسترسی روستاییان به مراکز آموزشی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با توجه به فاصله و وضعیت معابر موجود در منطقه، بررسی آمار دانش آموزان مراکز آموزشی پسرانه، دخترانه و مختلط، آمار کارکنان آموزشی و اداری کلیه مراکز آموزشی، بررسی تعداد دانش آموزان رشته های تحصیلی موجود در مراکز آموزشی متوسطه، وضعیت فضاهای آموزشی موجود از نظر مساحت زیر بنا و محوطه و تعداد کلاس و وضعیت موجود ساختمانهای مدارس، تعداد مدارس هوشمند و سایر امکانات موجود مثل نمازخانه، کارگاه و آزمایشگاه و زمین ورزشی، کمبود فضای آموزشی در بعضی از روستاها و فضاهای ساخته شده بلا استفاده در برخی دیگر ازروستاها ، بررسی تعداد نیروی انسانی متخصص در مدارس متوسطه و کمبود هایی که در این رابطه وجود دارد، تعداد مدارس نمونه و شبانه روزی و طرحهای روستا مرکزی.
5-5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تحلیل داده های مرتبط با فرضیه اول یعنی آرایش فضایی مراکز آموزشی از نقشه و نرم افزار Arc GIS استفاده شده است و در رابطه با فرضیه دوم یعنی مقایسه بین وضعیت فضاهای آموزشی با استانداردهای آموزشی علاوه بر روش توصیفی- تحلیلی از نرم افزار آماری SPSS نیز استفاده شده است.
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
1-4- پيش درآمد
مطالب مورد بررسي در فصل چهارم تحت عنوان يافته هاي تحقيق به دو بخش تقسيم مي شوند: بخش اول شامل يافته هاي توصيفي و تحليلي حاصل از مشاهدات ميداني است، در اين قسمت ابتدا به بررسي تعداد جمعيت و تعداد خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه دهستان محمد آباد با توجه به آمار سال هاي 1385 و 1390 پرداخته شده و سپس پراكندگي مراكز آموزشي در سطح دهستان در قالب نقشه هاي GIS ترسيم و ضمن تحليل دسترسی به اين مراكز آموزشي، درجه بندي مدارس و مقايسه آنها با استانداردهاي آموزشي، تراكم دانش آموز در كلاس هاي مدارس در مقايسه با استانداردهاي آموزشي و وضعيت كادر آموزشي و ساير كاركنان مدارس دهستان به تفكيك مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم اين فصل به آزمون دو فرضيه پژوهش حاضر اختصاص پيدا كرده است.
2-4- يافته هاي توصيفي و تحليلي
در ابتداي اين فصل لازم است اطلاعات و آمار مربوط به خدمات آموزشي مديريت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصيلي 92-1391 ارائه گردد:
در سال تحصيلي مذكور تعداد 114 واحد آموزشي شامل 65 مدرسه ابتدايي، 32 مدرسه راهنمايي، 13 دبيرستان و 4 هنرستان دانش آموزان دوره هاي مختلف را در سطح شهرستان هامون پوشش داده اند (شكل 1-4).
شکل 1-4- نمودار ستونی تعداد آموزشگاههای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-91
آمار كل دانش آموزان 7833 نفر كه از اين تعداد آمار مدارس ابتدايي 4950، مدارس راهنمايي 1258، دبيرستان 1391 و هنرستان 234 نفر دانش آموز مي باشد (شكل 2-4).
شکل 2-4- نمودار ستونی تعداد دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-91
دليل افزايش آمار دانش آموزان ابتدايي در سال تحصيلي فوق افزايش تعداد پايه هاي تحصيلي ابتدايي به 6 پايه و دليل كاهش آمار مدارس راهنمايي، كاهش تعداد پايه هاي دوره راهنمايي تحصيلي به 2 پايه يعني دوم و سوم راهنمایی می باشد (در سال 92-91 پایه اول راهنمایی دانش آموز نداشته است). در سال تحصيلي 92-1391 تعداد كاركنان مديريت آموزش و پرورش شهرستان هامون 748 نفر بوده كه 51% آنها زن و 49% مرد بوده اند.
همچنين از لحاظ مدرك تحصيلی، توزيع كاركنان به شرح ذيل بوده است: زير ديپلم 20 نفر، ديپلم 56 نفر، فوق ديپلم 331، ليسانس 319 و بالاتر از ليسانس 22 نفر (شكل 3-4).
شکل3-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون از لحاظ مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 92-91
همچنين در راستاي طرح هوشمندسازي مدارس از مجموع 114 واحد آموزشي شهرستان هامون، تعداد 11 واحد آموزشي (6/9%) و 2 مجتمع آموزشي و پرورشي در سال تحصيلي 92-1391 به اينترانت ملي كشور متصل بوده اند.
اسامي اين آموزشگاه ها و مجتمع ها در جدول (1-4) ذكر شده است.
جدول 1-4- طرح اتصال مديريت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصيلي 92-1391 به اينترانت ملي كشور
ردیف