دانلود پایان نامه ساختار سلسله مراتبی و تئوری سلسله مراتبی

EPS= سود هر سهم
تفاوت سال t و سال تاسیس شرکت AGE=
سال مبنای تفکیک و طبقه بندی شرکتها ، سال 1391 می باشد. به عنوان مثال شرکت لعابیران در پنجک اول سن (5)، پنجک اول رشد فروش (2) و پنجک اول مخارج سرمایه ای (2) و پنجک اول سود تقسیمی (4) قرار می گیرد که در مرحله رشد قرار می گیرد.
اسامی شرکتهای نمونه آماری که بر اساس روش چرخه عمر پارک و چن(2006) به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک و طبقه بندی گردیده ، در جداول پیوست آورده شده است. قابل ذکر است در این تحقیق بدلیل غیر فعال بودن معامله (خرید و فروش) سهام و یا غیر بورسی بودن شرکت های نوظهور چرخه عمر به صورت سه مرحله رشد ، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله ظهور چشم پوشی شده است .
سود انباشته:
سود انباشته، سودهای یک شرکت از بدو تأسیس است که به عنوان سود سهم به سهامداران پرداخت نشده و برای سرمایه‌گذاری در شرکت، تحت عنوان سود انباشته، نگهداری شده است (اوتامی، 2012).
نسبت بدهی:
اين نسبت نشان دهنده اين است كه جمع بدهيها اعم از جاري و بلند مدت چه نسبتي از حقوق صاحبان سهام مي باشد به عبارتي از لحاظ مالكيت چه رابطه اي بين طلبكاران و سهامداران وجود دارد. طبعا”هر چه نسبت كمتر باشد طلبكاران كمتري دارد. دراین پژوهش، برای اندازهگیری نسبت شرکت از تقسیم بدهی‌های بر کل داراییها استفاده میشود(سینایی، نیسی، 1382).
سود تقسیمی:
سود تقسیمی يكي از مهمترين مباحث مطرح در مديريت مالي است؛ زيرا سود تقسيمي بيانگر پرداختهاي نقدي عمده شركتها و يكي از مهمترين گزينهها و تصميمات فراروي مديران به شمار ميرود. مدير بايد تصميم بگيرد كه چه ميزان از سود شركت تقسيم، و چه ميزان در قالب سود انباشته مجدداً در شركت سرمايهگذاري شود. بهرغم اينكه پرداخت سود تقسيمي مستقيماً سهامداران را بهره مند ميسازد، توانايي شركت درانباشت سود به منظور بهره‌گيري از فرصتهاي رشد را تحت تأثير قرار ميدهد (بیکر و پاول، 2005، 402).
در اين پژوهش از نسبت سود نقدي تقسيم شده به سود هر سهم براي سنجش سياست تقسيم سود شركت استفاده ميشود.
رابطه 1-1-
مخارج سرمایه ای
مخارج سرمایه ای، مخارجی هستند که به حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می انجامد و برای شرکت سود آوری آتی دارند (مجتهد زاده و احمدی، 1388).
مخارج سرمایه ای برابر است با وجهی که صرف خرید داراییهای ثابت می شود منهای وجهی که از فروش داراییهای ثابت بدست می آید.
سن شرکت
در این پژوهش، سالهایی که از زمان تأسیس شرکت میگذرد به عنوان سن شرکت در نظر گرفته میشود.
رشد فروش
رشد فروش شرکت حاکی ازگسترش فعالیت های شرکت ازنظر فروش می باشد که به صورت درصد تغییرات درفروش ها نسبت به فروش های سال قبل می باشد .
9-1) مدل تحقیق
در شرکت های مالی، تئوری سلسله مراتبی نشان دهنده هزینه های افزایش تامین مالی از طریق اطلاعات نامتقارن می باشد. تامین مالی از طریق سه منبع وجوه داخلی، بدهی ها و حقوق صاحبان جدید(انتشار سهام) تامین می شود. شرکت ها منابع مالی خود را اولویت بندی می کنند. به صورتی که در ابتدا تمایل دارند به تامین مالی داخلی بپردازند؛ در اولویت دوم تامین مالی از طریق بدهی و در آخر انتشار سهام. بنابراین تامین مالی داخلی تا زمانی که منابع مالی به حداقل رسیده باشد صورت می گیرد. سپس بدهی ها مطرح می شودو زمانی که حساسیت زیادی نسبت به این مسئله وجود نداشته باشد، حقوق صاحبان سهام مطرح می شود. در واقع این تئوری اشاره می کند که کسب و کارها از یک ساختار سلسله مراتبی تامین مالی استفاده می کنند. به این صورت که زمانی که منابع داخلی در دسترس باشد از این منابع استفاده شده و در غیر این صورت استفاده از بدهی و در نهایت انتشار سهام استفاده می شود. تئوری سلسله مراتبی توسط مایر و مجلوف(1984) ارائه گردید. آنان بیان کردند که انتشار سهام کمترین میزان ترجیح را برای افزایش سرمایه داشته است.( مجلوف ، 1984). بنابراین با توجه به ارتباطی که بین کسری مالی و نحوه تآمین مالی توسط شرکتها بر اساس تئوری سلسله مراتبی وجود دارد مدل تحقیق در زیر آورده شده است.
در این پژوهش کسری مالی (ساختار سرمایه) به عنوان متغیر مستقل، سود انباشته و خالص بدهیها و سهام منتشر شده به عنوان متغیر وابسته و متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده اند.

جهت بررسی سوال تحقیق، و با توجه به مطالعه ای که سیتی رحمی اوتامی در سال 2012 انجام داد و به بررسی این پرسش در کشور اندونزی پرداخته است، مدل های زیر پیشنهاد می شود.
Net Debt Issue = a + b1 * Deficit + e 1 مدل شماره
Net Equity Issue = a + b1 * Deficit + e 2 مدل شماره