دانلود پایان نامه منابع سازمان و اهداف سازمان

در اين روش پرداخت تعارض بين افراد و تيم ها تا حدودي كاهش می‌یابد و فرض می‌شود كه كل كاركنان براي تحقق اهداف عملكردي سازمان با يكديگر همكاري و اشتراك مساعي می‌کنند.اين پرداخت‌ها معمولاً به صورت درصدي افزايش در پرداخت پايه به كاركنان داده می‌شود .
مهم‌ترین اشكال اين نوع پرداخت‌ها به صورت تسهيم سود و گزينه سهام كاركنان و گزينه سهام مديران و جبران خدمات معوق به صورت كاهش بدهي مالياتي می‌باشد.
تسهيم سود غیرعملیاتی : شريك كردن كاركنان در سودهاي حاصله از تحقق اهداف از قبل تعیین‌شده است كه به صورت زير پرداخت می‌شود:
۱-به صورت برابر براي همه اعضا
۲-به صورت درصدي از پرداخت پايه كاركنان
۳- به صورت درصدي از سود حاصله شده از تحقق اهداف از قبل تعیین‌شده
۴-به صورت درصدي در ازاي سطحي از عملكرد
موفقيت اين روش تا حدودی به فرهنگ سازمان و تعريف درست معيارهاي عملكرد سازماني بستگي دارد. انواع جزيي تر اين نوع پرداخت شامل طرح راكر ، طرح اسكانلون و طرح تسهيم در بهبود است. هدف طرح تسهيم در بهبود تسهيم سود از طريق بهبود بهره‌وری و در اسكانلون هدف تسهيم سود از طريق صرفه‌جویی در هزینه‌های نيروي كار در مقایسه باارزش توليد به وسیله يكسري کمیته‌های كارمندي است و در طرح راكر علاوه بر هزینه‌های نيروي كار ؛ هزینه‌های خدمات، تداركات و مواد نيز در نظر گرفته می‌شود.
تسهيم سود: سيستمي است كه در آن نسبتي از سودی كه سازمان حاصله كرده در بين كاركنان توزيع می‌شود. در اين رويكرد سازمان بايد تمايل به افشاي سود خود داشته باشد.
گزینه‌های سهام(ESOP ): برنامه‌ای است كه كاركنان مالكيت سهام سازمان را با توجه به عملکرد خود به دست می‌آورند. اين نوع پرداخت باعث افزايش تعهد كاركنان و وفاداري و تلاش آن‌ها می‌شود .بسياري از شرکت‌ها به خاطر به تعويق انداختن ماليات خود از اين روش استفاده می‌کنند.
2-15-1- موفقيت و شکست اين نوع پرداخت‌ها
تحقيقات نشان داده است كه اين نوع پرداخت‌ها در سطح مديريتي بيشتر از سطح كارمندي با موفقيت روبرو شده است. عوامل تأثیرگذار بر روی موفقيت اين نوع پرداخت‌ها به شرح زير می‌باشند:
۱- ارتباط با اهداف سازماني
۲- آشكار و مفهوم بودن جزئيات برنامه‌ها
۳- بروز بودن برنامه‌ها
۴-مرتبط بودن پرداخت با نتايج عملكرد
۵- تشخيص تفاوت‌های فردي
۶-شناسايي پرداخت متغیر به طور مجزا
۷- سازگاري با فرهنگ سازمان
۸- كافي بودن منابع مالي در دسترس
2-16- رهنمودهايي براي موفقيت برنامه‌های پرداخت متغیر
۱- شناخت فرهنگ و منابع سازمان : يكي از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روي موفقيت اين نوع برنامه‌ها سازگاري آن بافرهنگ و وجود منابع مالي كافي براي انجام اين پرداخت‌ها است. براي مثال اگر سازمان داراي فرهنگ خودكامه و استبدادي باشد موفقيت مشوق‌های تيمي با ابهام روبرو است. كاركنان و مديران می‌بایستی به اين نوع برنامه‌ها و معيارهاي پرداخت اين نوع برنامه‌ها داراي اعتماد كافي باشند.
۲- قابل‌درک بودن اين نوع پرداخت‌ها براي اعضاي سازمان : تاكيد بر سادگي فهم و سهولت درك محاسبات اين نوع پرداخت‌ها
۳- همگام بودن اين نوع پرداخت‌ها با تغييرات اقتصادي و تكنولوژيكي و بازنگري مداوم آ ن بر اساس اثربخشي آن