نوامبر 27, 2020

دانلود مقاله با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تقسيم بندي كلي مقررات نظارتي حاكم بر عملكرد شركت هاي بيمه در شرايط خصوصي سازي به 2 گروه تقسيم مي شوند.

الف) مقررات نظارت بر توانگري مؤسسات بيمه اي:در ادبيات بيمه اي چنانچه يك شركت بيمه اي بتواند تعهدات آني تحت قراردادهاي خود را در هر زمان برآورده سازد، خصوصي سازي به طور كلي و نظارت بر عمليات بيمه اي شركت هاي بيمه خصوصي به طور خاص به جريانات رشد اقتصادي هر كشور كمك عمده اي مي‌كند.

در شرايط خصوصي سازي صنعت بيمه حمايت از بيمه گذاران و سوق دادن فعاليت‌هاي سرمايه گذاري شركتهاي بيمه گر به سمت منافع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ملي كشور و نيز جلوگيري از خروج مفرط ارز توسط بيمه گران اتكايي اهميت تأثیر نظارت بيمه مركزي بر شركت هاي بيمه خصوصي را مي رساند. از طرف ديگر فراهم آوردن تسهيلات لازم براي ايجاد و توانمند بودن بازار بيمه ملي كشور از طرف ديگر وظايف نهادهاي نظارتي از قبيل بيمه مركزي می باشد. بدليل اينكه تعهدات بيمه گران معمولاً براي آينده می باشد و منابع بي شمار و انبوهي نزد شركت هاي بيمه گر هست، لذا اين شركتها پتانسيل بالايي جهت سود بهره گیری از مشتري دارند و زیرا بيمه فعاليتي می باشد كه منابع اجتماعي را همراهي مي كند لذا تأثیر نظارتي بر آن ضرورت مضاعف مي يابد.

امروزه مؤسسات بيمه اي به مشابه يك ابزار سياسي و اقتصادي نه تنها براي توليد خدمات بيمه اي تأمين مي گردند بلكه براي هدفهايي نظير اشتغال، منبع وجوه براي سرمايه گذاري و يا حتي افزايش ارز توسط دولتها مورد بهره گیری قرار مي گيرند.

نوشته ای دیگر :
پایان نامهارتباط چهره به چهره، فعالیت اجتماعی