دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 متوسطه شهر قم انجام گردید، به این تیجه رسیدند که باورهای خودکارآمدی جمعی با رضایت شغلی و مولفه های آن ارتباط مثبت و معنا داری دارد، و دو متغیر باورهای کارآمد جمعی و باورهای کارآمدی معلم به صورت معنا داری حدود 5/19% تغییرات رضایت شغلی معلمان را پیش بینی می کند(عبدلی سلطان احمدی و همکاران، 1391).هچنین در پژوهش دیگری که توسط شاره(1390) انجام گردید به این نتیجه رسید که بین راهبردهای ارزیابی شناختی و جلب طرفداری اجتماعی(از مولفه های مسئله محور) با رضایت شغلی ارتباط مستقیم و معنی داری هست. به این معنی که هر چه تکنسین های بیهوشی شاغل در اتاق اقدام بیشتر از راهبردهای ارزیابی شناختی و جلب طرفداری اجتماعی یا از سبک مقابله مسئله محور با تنش ها بهره گیری کنند میزان رضایت شغلی آن ها بیشتر می باشد(شاره و همکاران، 1390).شعبانی(1390) به مطالعه میان هوش هیجانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی پرستاران پرداخت و نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و خودکارآمدی62/0 می باشد و علاوه بر آن همبستگی میان هوش هیجانی و خودکارآمدی با ضریب همبستگی 30/0 در سطح 01/0 معناددار بوده می باشد(شعبانی، 1390).همچنین در پژوهش دیگری رزمی(1389) به مطالعه تأثیر تعدیل کننده خودکارآمدی و استرس شغلی با سلامت روان و رضایت شغلی کارکنان بانک پرداخت و نتیجه نشان داد استرس شغلی پیش بینی کننده منفی سلامت روان و رضایت شغلی می باشد. همچنین ارتباط بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی بوسیله خودکارآمدی تحت تاثیر قرار می گیرد. پس، خودکارآمدی به عنوان یک عامل فردی، تأثیر محافظتی در برابر استرس شغلی دارد(رزمی، 1389).از سویی دیگر شفیع آبادی(1390) در پژوهش خود با مطالعه تأثیر خودکارآمدی و سبک های مقابله با استرس در پیش بینی رضایت شغلی دانشجویان در آستانه بازنشستگی پرداخته و ارتباط آنها را با ویژگی های فردی مورد مطالعه قرار داده نتایج نشان دادند که کاربرد بعضی از روش های مقابله با استرس در میان کارکنان در آستانه بازنشستگی و بین واکنش های رفتاری و ویژگی هایی نظیر توانایی برای ادامه خدمت، تعداد افراد تحت تکفل و رضایت شغلی ارتباط معنادار آماری هست.(رضائی رادو همکاران، 1388).همچنین در مطالعه تبیین پیامدهای عوامل روان شناختی مثبت (خودکارآمدی، امیداواری، تاب آوری، خوش بینی) بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی که توسط سیماراصل(1389) انجام گردید به این تیجه رسید که خودکارآمدی و خوش بینی ارتباط ی معناداری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد(سیماراصل، 1389).همچنین در مطالعه ایی که توسط شفیعی سروستانی و شجاعتی(1387) به مطالعه ارتباط میان راهبردهای رویارویی با استرس شغلی و خشنودی شغلی 104 نفر از مشاوران مدارس نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز پرداختند، مطالعه ها در سطح 95 تا 99% اطمینان نشان داد که بین راهبردهای رویارویی با استرس و خشنودی شغلی ارتباط معنا داری هست. یافته ها نشان دادند که مشاورانی که از راهبرد شناختی رویارویی بهره گیری می کنند نسبت به مشاورانی 

دسته بندی : پایان نامه حقوق