نوامبر 30, 2020

دانلود مقاله دانش آموزان دختر، مواد روان گردان


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

     در فرهنگ نامه مفهوم نقد كردن، تحقيق كردن و در نهايت هنر قضاوت كردن بيان شده می باشد (تنكيت[1] ،2010؛ به نقل از مارين[2] و هالپرن،2011 ).

مروري بر ادبيات پژوهش در اين حوزه بيان گر آن می باشد كه در تعريف تفكر انتقادي توافق عمومي وجود ندارد (استاپليتون[3] ،2011 ).

يكي از موانع جدي بر سر راه توافق در ارتباط با مفهوم تفكر انتقادي وجود زمينه هاي متنوع در نظريات و مدل هاي ارائه شده از سوي دو رشته فلسفه و روانشناسي می باشد. فلسفه بر ماهيت و كيفيت نتايج تفكر انتقادي مانند تحليل مباحثات، استدلال منطقي و روانشناسان بر فرايند شناختي آن تاكيد مي ورزند. از طرف ديگر، روان شناسي رشد و شناختي بر مهارت هاي شناختي از قبيل ارزشيابي[4]، تفسير[5] و تحليل[6] تاكيد دارند ( به نقل از نوشادي و همكاران ،1389 ).

تفاوت ديدگاه افراد در تعاريفي كه از تفكر انتقادي ارائه كرده اند، مشهود می باشد؛ اما با كمي دقت مي توان نقاط مشتركي ميان اين ديدگاه ها بازيابي كرد. تاكيدي كه در اكثريت اين تعاريف بر تفكر منطقي به عنوان زير ساخت تفكر انتقادي شده می باشد و نيز بهره گیری از برخي مهارت ها مانند تفسير، مشاهده، استدلال[7] و…و انتظار برون دادي مشخص مانند قضاوت يا تصميم گيري را مي توان فصل مشترك برخي ازاين تعاريف دانست ( به نقل از مكتبي فرد ،1389 ).

نوشته ای دیگر :
تحقیق رایگان دربارهکارشناسی ارشد، در نظام حقوقی

يكي از مشهورترين مطالعات در زمينه تفكر انتقادي، به وسيله ي انجمن ملي فلسفي آمريكا در زمينه ي آموزش و ارزيابي تفكر انتقادي صورت گرفته می باشد. گزارش نتيجه ي اين تحقيق به” گزارش دلفي[8] “شهرت يافته ضرورت و اهميت تفكر انتقادي

امروزه در مواجه با مسايل جديد، بهره گيري از تفكر قالبي، روش هاي معمولي و سنتي سودمند نيست. به نظر دوبونو[9]، در جهان جديد هر فردي بايد مهارت هاي زندگي[10] را در خود ايجاد نمايد (آنجفي و همكاران ،1388 ).

مهارت هايي كه براي انتقال به دنياي فراصنعتي و براي موفقيت در جهاني معاصر كه روز به روز به دانش جديد تري نيازمند می باشد، لازم و ضروري می باشد (موسلي[11] و ديگران ،2005 ؛به نقل از مارين و هالپرن ،2011 ).