ژانویه 18, 2021

پایان نامه درباره دانش آموزان دختر، مواد روان گردان


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

مصرف مواد موجب تغيير توجه افراد نسبت به مصرف مواد مي گردد و اين تغيير در توجه در نهايت منجر به تغيير رفتار، يعني اتخاذ يك رفتار اجتنابي در مقابل مصرف مي گردد (گزارش جهاني مواد ،1997؛به نقل از بهرامي 1388 ).

ابزارهاي مورد بهره گیری عبارتند از: جزوه ها ،پوسترها و آگهي هاي عمومي، نمايش فيلم (ديويسون ،كرنينگ [1]؛ ترجمه مفاخري وشكيبايي ،1387 ).

فعاليت هاي ويژه (مثل مراكز ورزشي، مراكز هنري ،فعاليت هاي گردشگري علمي، سرگرمي )هستند (بوتوين،1995؛به نقل از محمدي،1381).

در اين الگو چنين فرض مي گردد كه اگر بتوان نوجوانان را با تجربه زندگي واقعي مواجه كرد (تجربه اي كه در واقع جذابتر ازمصرف مواد می باشد )كمتر درگير مصرف خواهند گردید هدف اين برنامه ها، تغيير حالت هاي شناختي- عاطفي به مقصود بهبود بخشيدن و تقويت كار گروهي و افزايش حرمت خود می باشد. به عبارت ديگر، در اين برنامه ها كوشش مي گردد تا شيوه اي را كه افراد خودشان ،ديگران و دنيا را مي بينندتغيير دهند (بوتوين و بوتوين ،1992 ).در بعضي موارد ،روي آورد جانشين بيشتر بر نياز هاي ويژه افراد تاكيد مي كند. مثلا ” نياز به آرامش از طريق ورزش ، نياز به پذيرش از طرف همسالان از طريق شركت كردن در گروههاي رويارويي[2] برآورده مي گردد با در نظر داشتن اينكه بعضي از فعاليت ها مانند فعاليت هاي علمي ، مذهبي كمتر با مصرف مواد مرتبطند و بعضي ديگر مانند شركت در فعاليت هاي تفريحي احتمالا” بيشتر با مصرف مواد ارتباط دارند اگر در برنامه هاي روي آورد جانشين، فعاليت هاي مناسب به درستي انتخاب نشوند، دستيابي به نتايج معكوس امري اجتناب نا پذير خواهد بود. علاوه بر اين ها فعاليت هاي جانشين ممكن می باشد از نظر شخص در معرض خطر ، جذاب نباشد و علاقه اي به آن فعاليت ها نشان ندهد .

روي آورد نفوذ اجتماعي[3]

راهبردي كه براي اولين بار به وسيله ايوانس وهمكارانش ايجاد گردید ،بر عوامل رواني- اجتماعي كه تصور مي گردید در شروع مصرف مواد دخيل باشند، تاكيد مي كرد (ايوانس وهمكاران ،1978 ) .اين رويكرد بر مبناي نظريه هاي روانشناسي اجتماعي بنيان گذاشته شده می باشد .براي مثال در اين ديدگاه، سيگار كشيدن نوجوان، نتيجه فشارهاي اجتماعي يعني پيام هاي ترغيب كننده از سوي همسالان و رسانه هاي گروهي تلقي مي گردد .مولفه هاي اين رويكرد عبارتند از :الف)ايمن سازي رواني ؛ ب)تصحيح انتظارات هنجاري[4] و پ)آموزش مهارت هاي مقابله .(بهرامي ،1388 )

4- Daivenson.Kerning