درمان دارویی و کاهش اضطراب

– مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی درکاهش اضطراب جنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس
– مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی در افزایش جرأتورزی جنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس
– مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی در افزایش رضایتجنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس
– مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی در افزایش صمیمیت جنسی
5- فرضیه های پژوهش
– درمان چندبُعدی غیردارویی باعث کنترل ارادی انزال و کاهش نمره تشخیصی انزال زودرس، خودکارآمدی جنسی، آگاهی از احساسات جنسی، جرات ورزی جنسی، رضایت جنسی، صمیمیت جنسی، اعتماد جنسی، صمیمیت جنسی، و بهبود مدیریت مشکلات جنسی احتمالی آینده در مردان مبتلا به انزال زودرس میشود.
– درمان چندبُعدی غیردارویی باعث کاهش اضطراب جنسی و میزان اشتغال ذهنی با مشکل جنسی در مردان مبتلا به انزال زودرس میشود.
– درمان چندبُعدی غیردارویی در مقایسه با درمان دارویی منجر به پیشرفت بهتری در کنترل انزالی و کاهش میزان نمره تشخیصی انزال زودرس، صمیمیت و رضایت جنسی میشود.
6- تعریف متغیرهای پژوهش:
انزال زودرس
تعریف نظری: انزال پایدار یا راجعه با حداقل تحریک جنسی قبل، در حین یا مدت کوتاهی بعد از دخول و قبل از این که شخص آن را بخواهد. این وضعیت همراه با آشفتگی است که با رنج روانی یا مشکل بین فردی مشخص میشود (شی جی، 2005).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در ابزاز تشخیصی انزال زودرس ( (PEDTکسب میکند.
درمان چندبُعدی غیرداروئی
تعریف نظری: در نظر گرفتن علل و مولفههای مختلف تاثیرگذار بر عملکرد ارتباطی و جنسی زوجها در مراحل مختلف ارتباط صمیمانه و جنسی زوجها و استفاده از فنون و تلفیق آنها تحت عنوان بستهی درمانی چندبُعدی غیرداروئی که شامل فنون سنتی مثل چلاندن و فن شروع – توقف به همراه روشها و فنون انفرادی که عبارتند از آموزش تنشزدایی فیزیولوژیکی با هدف تمرکز روی احساسات جسمانی و رهای از تنش جسمانی، فن کنترل عضله پوبکوکوکسی جوس، آموزش فن بازتوانی عضله پوبکوکوکسی جوس، فنون شناختی و رفتاری به موازات هم (کومار، پای، راویش، راجاگوپال، شیوارودراپا و سیدیکا، 2009). که تمام این فنون در یک رابطه زوجی و در کانال تمرینات زوجی (تمرین لذت بردن از هم بر مبنای تمرکر حسی و تمرین تنشزدایی بر مبنای کشف اندام تناسلی توسط شریک) قرار میگیرند.
تعریف عملیاتی: درمان در 15 جلسه درمانی انجام میشود که از فنونی جهت کمک به بیمار در درمان و مدیریت مشکل جنسی استفاده میشود (خلاصه ساختار درمانی به همراه فنون مورد استفاده در فصل سوم ارائه شده است).
رضایت جنسی
تعریف نظری: به تمایل فرد جهت رضایت در جنبههای جنسی زندگی اطلاق میشود (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در خرده مقیاس رضایت جنسی در پرسشنامه چند بُعدی مفهوم خود جنسی ( MSQ) کسب میکند.
صمیمیت جنسی
تعریف نظری: صمیمیت جنسی شامل در میان گذاشتن تجارب عاشقانه با یکدیگر، نیل به تماس بدنی، آمیزش جنسی و روابطی میشود که برای برانگیختن، تحریک و رضایت جنسی طرحریزی میشود (بطلانی، احمدی، بهرامی، شاهسیاه و محبی، 1389).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در پرسشنامه صمیمیت جنسی کسب میکند.
اضطراب جنسی
تعریف نظری: به احساس تنش، ناراحتی و اضطراب در مورد جنبههای جنسی زندگی در یک شخص اطلاق میشود (اسنل، 1995).
تعریف عملیاتی: نمرهای که فرد در خرده مقیاس اضطراب جنسی در پرسشنامه چندبعدی مفهوم خود جنسی کسب میکند.