دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 در آموزش متوسطه توسط استر- تی[1](2012) نشان داد که خودکارآمدی و رضایت شغلی با اهمیت کلاس درس می تواند احساس یک معلم را از هویت حرفه ای بعنوان یک شاخص تحت تاثیر قرار دهد(استر-تی، 2012). همچنین مطالعه کلاسن و مینگ چیو[2](2010)نیز در ارتباط با مطالعه اثر خودکارآمدی با رضایت شغلی در معلمان به مقصود مطالعه روابط میان سالهای تجربه معلمان، ویژگی های معلم(جنس و سطح آموزش)، سه حوزه خودکارآمدی( استراتژی های آموزشی، مدیریت کلاس درس و تعامل با دانش آموزان)، دو نوع استرس شغلی(حجم کار و استرس کلاس درس) و رضایت شغلی در یک نمونه 1430 نفری معلمین شاغل به نتایج مشابهی انجامید. بطوریکه یافته این مطالعه نشان دادند معلمانی که خودکارآمدی پایین داشته، رضایت شغلی پایین تری داشته و در نتیجه در کلاس درس استرس بیشتری داشتند و معلمانی که استرس کلاس درس بیشتری داشته و خودکارآمدی بالایی نیز داشته بودند رضایت شغلی بالاتری نیز داشتند(کلاسن و مینگ چیو، 2010).همچنین در مطالعه دیگری که توسط ویلیامز[3](2004) در خصوص مطالعه ارتباط سطح استرس، رضایت شغلی، سبک اسنادی و استراتژی های مقابله ای برای برخورد با استرس در محل کار بر روی 381190نفر از پرستاران(50%) مرکز پزشکی امور سربازان باز نشسته در جنوب غربی ایالات متحده پرداخت تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سبک های اسنادی، رضایت شغلی و استرس بطور قابل توجهی با راهبردهای مقابله با استرس در ارتباط هستند. یافته ها نشان دادند بهره گیری بیشتر و مثبت از انواع استراتژی های مقابله با استرس ورزشی بر اساس ارزیابی سطح خود از خودکارآمدی و درک خود از فرهنگ کار انجام گردید نتایج معنادار بودن خودکارآمدی با رضایت شغلی را نشان داد. از دیگر نتایج این مطالعه عدم خودکارآمدی و فرهنگ کار جمعی برای پیش بینی رضایت شغلی می باشد(گامبر، 2005). همچنین مطالعه گابریل[4](2010) با عنوان خودکارآمدی و رضایت شغلی به عنوان پیش بینی عملکرد موفق فروش حرفه ای در کسب و کار 115 نفر کاسب کار حرفه ایی فروش نشان داد که رضایت شغلی و خودکارآمدی پیش بینی بالایی برای انجام فروش حرفه ای می باشد و ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی و خودکارآمدی هست(گابریل، 2010).همچنین روما[5] و همکاران(2010) در تحقیقی دیگری به این یافته دست یافتند که خودکارآمدی معلم اثر مستقیم بر رضایت شغلی او دارد و اثر جمعی بطور مستقیم خودکارآمدی معلم را تحت تاثیر قرار می دهد اما اثر مستقیمی بر رضایت شغلی[1].Ester . T

[2].Klassen & Ming Chiu

[3].Williams

[4].Gabriel

[5].Ruma