نوامبر 30, 2020

پایان نامه درمورد مقابله با استرس، مدارس راهنمایی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شغل و تحصیل همبستگی مثبت هست. کرامتی(1380) آلفای کرنباخ آن را در نمونه ایرانی 86/0 بدست آورد. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرنباخ آن 75/0 محاسبه گردید.

 

3-2-3- پرسشنامه شاخص توصیف شغلی(JDI)[1]

این پرسشنامه توسط اسمیت، کندال و هیولیندر سال 1969 ساخته گردید که دارای 72 سئوال و پنج بعد کار 18 گویه، پرداخت 9 گویه، سرپرست 18 گویه، ارتقا 9 گویه و همکار 18 گویه می باشد. نحوه محاسبه امتیازات به صورت مستقیم در گزینه ها ذکر گردیده؛ بدین معنا که اگر پاسخگو با یک گزینه کاملا موافق باشد یا میزان آن را در سازمان خود زیاد برآورد کند به آن گویه امتیاز 5 تعلق می گیرد. این پرسشنامه در بعد کار، حداقل امتیازات 18 و حداکثر 90 می باشد. ا گر محدوده امتیازات 36 و پایین تر از آن باشد، رضایت از کار پایین، محدوده 37 تا 54 رضایت متوسط و محدوده 55 به بالا رضایت کار بالا بر آورد می گردد.

بعد دوم – پرداخت: حداقل امتیازات 9 و حداکثر 45 می باشد. محدوده 1-18 رضایت از پرداخت پایین، محدوده 19-27 رضایت متوسط و محدوده 28-45 رضایت بالا برآورد می گردد.

بعد سوم – سرپرست: حداقل امتیازات 18 و حداکثر 90 می باشد. اگر محدوده امتیازات 36 و پایین تر از آن باشد رضایت پایین، محدوده 37 تا 54 رضایت متوسط و محدوده 55 به بالا رضایت از سرپرست بالا برآورد می گردد.

نوشته ای دیگر :
پایان نامه درموردحقوق مدنی و سیاسی، اسناد بین‌الملل

بعد چهارم-  ارتقا: حداقل امتیاز 9 و حداکثر 45 می باشد، محدوده 1-18 رضایت پایین، محدوده 19-27 رضایت متوسط و محدوده 28-45 رضایت بالا برآورد می گردد.

بعد پنجم – رضایت از همکار: حداقل امتیازات 18 و حداکثر 90 می باشد. اگر محدوده امتیازات 36 و پایین تر از آن باشد رضایت پایین، محدوده 37-54 رضایت متوسط و محدوده 55 به بالا رضایت از همکار بالا برآورد می گردد.

لذا امتیاز کل بین 1-144 رضایت کل پایین، 145-216 رضایت کل متوسط، 217-360 رضایت کل بالا می باشد(لیودی نظام[2]، 2005).

مطالعات انجام شده توسط اسمیت، کندال و هیولین(1969) و هیولین(1972) ضریب پایایی آن را 62/0 و 89/0 و آلفای کرنباخ آن را 93/0 گزارش کرده اند. غنی(1373) در مطالعه ای بر روی معلمان مدارس راهنمایی اهواز، ضریب پایایی کل را 85/0 و در خرده آزمون ها بین 65/0 تا 89/0 بدست آورد. عطار(1374) در مطالعه ای بر روی کارکنان یک مجتمع صنعتی ضریب پایایی کل را 75/0 و در خرده آزمون ها بین 62/0 تا 87/0 گزارش نموده می باشد. در پژوهش حاضر آلفای کرنباخ آن 92/0 محاسبه گردید.

[1] .job disisfaction index

[2] .Luddy Nezaam