ژانویه 18, 2021

پایان نامه ارشد درباره مقابله با استرس، کارشناسی ارشد


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

يافته هاي استنباطي مربوط به فرضيه‌هاي اين پژوهش شامل آزمون های همبستگی پیــرسون، رگرسیون خطی ، كولمــوگروف – اسميــرنوف مي باشد كه براي كليه متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش در جداول زير با سطح خطاي 05/0 ارائه شده می باشد.

 

فرضیه اول پژوهش:

بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت ارتباط هست .

فرضیه 1-1: بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت ارتباط هست .

فرضیه 1-2 : بين سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت ارتباط هست .