دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

براساس جدول 4-14ملاحظه مي گردد،مقدار آزمون همبستگي پيرسون ( 346/0 = r ) بين خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار مي‌باشد . لذا فرض صفر رد می گردد. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا كه مقدار ضريب همبستگي مثبت می باشد وجود ارتباط مستقیم و قـوی را مي‌پذيريم.

يعني با اطمینان 95% نتيجه مي‌گيريم كه هرچه خودکارآمدی عمومی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.

پس فرضیه دوم پژوهش  ( بين خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت ارتباط هست. )  تأييد مي‌گردد .

مقدار آزمون همبستگي پيرسون ( 294/0 = r ) بين خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت در سطح 05/0 معنادار مي‌باشد . لذا فرض صفر رد می گردد. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا كه مقدار ضريب همبستگي مثبت می باشد وجود ارتباط مستقیم و قـوی را مي‌پذيريم.

يعني با اطمینان 95% نتيجه مي‌گيريم كه هرچه خودکارآمدی عمومی بهورزان زن  خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.

دسته بندی : پایان نامه حقوق