دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

ب) پیتر و واترمن

پیترو واترمن[1] اظهار می­دارد كه مدیران در مجموعه­ای مركب از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند (رضاییان؛1390: 54-48):

در مقام نیرویی مثبت می تواند قویاً در سازمان، مردم آن، وظایف و مشتریان تأثیر گذارد. این مدیران ممتاز تشخیص می­دهند كه تكلیف خود آنان این می باشد كه نسبت به مشتری، سازمان، وظایف كلیدی مردم و خودشان تعهد ایجاد كنند. معنای این سخن آن می باشد كه برای هر تعهدی بایستی توجه­های مناسب به وجود آورد و علاقه مثبت نشان داد. این كار وظیفه تك تك افراد­ می­گردد و نه وظیفه مدیر تنها. مدیر ممتاز بایستی خود را به معیارهای این پنج تعهد نزدیك كند و با هماهنگی دیگران برای ایجاد آنها به کوشش و كوشش بپردازد. به وجود آمدن تعهدات، به كمك فداكاری و خدمت انجام می گیرد. وقتی مدیر ممتاز نسبت به زیردستان خود به طور واقعی وفادار باشد زیردستان نیز نسبت به وظایف خود گذشت و تعهد نشان می­دهند (رضاییان؛1390: 54-48).

ت) آرجریس

از منظر آرجریس[2] تعهد سازمانی یک مفهوم روابط انسانی به حساب می­آید. به اعتقاد وی بدون تعهد، اجرای هر برنامه یا ایده جدید به سختی انجام می­پذیرد. نیروی انسانی در سازمان می­توانند دو نوع از تعهد سازمانی (تعهد بیرونی، تعهد درونی) را دارا باشند (.(Argiris,1998, p.17

  • تعهد بیرونی. در واقع یک توافق قراردادی می باشد که تمامی شرایط کار، اهداف و رفتارهای آن از سوی دیگران مشخص می­گردد و از کارکنان انتظار می­رود که فعالیت­های سازمانی را به نحو احسن انجام دهند و در واقع، بدین خاطر تعهد بیرونی گفته می­گردد که کارکنان اختیاری در تعیین تکلیف خود در سازمان ندارند و امورات سازمانی آن­ها از قبل تعیین شده می باشد.

تعهد درونی. همان­گونه که از عنوان برمی­آید تعهد از درون نشأت می­یابد. افراد بنا به انگیزه­های درونی خودشان به سازمان متعهد می­شوند، و در تعیین فعالیت­ها و اهداف سازمانی خودشان تأثیر[1] Peter & waterman

[2] Argiris